ಆಂಜನೇಯ ಸುಪ್ರಭಾತಂ

ಹನೂಮನ್ನಂಜನಾಸೂನೋ ಪ್ರಾತಃಕಾಲಃ ಪ್ರವರ್ತತೇ |
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಕರುಣಾಮೂರ್ತೇ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಮಂಗಲಂ ಕುರು |
ಉತ್ತಿಷ್ಠೋತ್ತಿಷ್ಠ ಪಿಂಗಾಕ್ಷ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಕಪಿನಾಯಕ |
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ರಾಮದೂತ ತ್ವಂ ಕುರು ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಲಂ |
ಹನ್ಮಂದಿರೇ ತವ ವಿಭಾತಿ ರಘೂತ್ತಮೋಽಪಿ
ಸೀತಾಯುತೋ ನೃಪವರಃ ಸಹಲಕ್ಷ್ಮಣೋಽಥ |
ತಂ ಪಶ್ಯ ಶೀಘ್ರಮತಿನಿರ್ಮಲದೇಹ ಭೂಮನ್
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ದೇವ ಹನುಮನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ |
ದುಃಖಾಂಧಕಾರರವಿರಸ್ಯಭಿವಾದಯೇ ತ್ವಾಂ
ತ್ವತ್ಪಾದಸಂಸ್ಥಿತರಜಃಕಣತಾಂ ಚ ಯಾಚೇ |
ಶ್ರೀರಾಮಭಕ್ತ ತವ ಭಕ್ತ ಅಹಂ ವದಾಮಿ
ದೇವಾಂಜನೇಯ ನಿತರಾಂ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ |
ದೇವ ಪ್ರಸೀದ ಕರುಣಾಕರ ದೀನಬಂಧೋ
ಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಂಜನ ವಿದಾಂ ವರ ದೇವದೇವ |
ರುದ್ರಾವತಾರ ಮಹನೀಯ ಮಹಾತಪಸ್ವಿನ್
ದೇವಾಂಜನೇಯ ಭಗವಂಸ್ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ |
ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮಮರೇಂದ್ರವಂದಿತ
ಪ್ಲವಗೋತ್ತಮೇಶ ಶರಣಾಗತಾಶ್ರಯ |
ಭವತು ಪ್ರಸೀದ ಭಗವನ್ ದಯಾನಿಧೇ
ಜನಕಾತ್ಮಜಾತ್ಯಯವಿನಾಶಕಾರಣ |
ಭೃತಂ ಶೈಲಮುಖ್ಯಂ ಚ ಸಂಜೀವನಾಖ್ಯಂ
ಯಶಸ್ವಿನ್ ಪ್ರಭೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣದಾತಃ |
ತ್ವಯಾ ಭಾರ್ಯಮೇತತ್ ತ್ರಿಲೋಕಂ ಸಮಸ್ತಂ
ಹನೂಮನ್ ತವೇದಂ ಪ್ರಭೋ ಸುಪ್ರಭಾತಂ |
ಸುಪ್ರಭಾತಂ ತವಾಽಸ್ತ್ವಾಂಜನೇಯ ಪ್ರಭೋ
ಕೇಸರೀನಂದನಾಂಭೋಧಿಸಂತಾರಣ |
ಯಕ್ಷಗಂಧರ್ವಭೂತಾದಿಸಂವಂದಿತ
ಪ್ರಜ್ವಲತ್ಸೂರ್ಯಶೋಭ ಪ್ರಣಮ್ಯೇಶ್ವರ |
ಆರೋಗ್ಯಕರ್ತ್ರೇ ಭಯನಾಶಕಾಯ
ರಕ್ಷಃಕುಲಧ್ವಂಸಕೃತೇ ಪರಾಯ |
ಪಾರ್ಥಧ್ವಜಾಯೇಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಯ
ಶ್ರೀರಾಮದೂತಾಯ ಚ ಸುಪ್ರಭಾತಂ |
ಶಕ್ತಿಪ್ರದಾತ್ರೇ ನತಪಾಪಹರ್ತ್ರೇ
ಶಾಖಾಮೃಗಾಯಾಂಬುಜಲೋಚನಾಯ |
ತ್ರಯೀಮಯಾಯ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಾಯ
ದಿವ್ಯಾಂಜನೇಯಾಯ ಚ ಸುಪ್ರಭಾತಂ |
ಭಕ್ತಾಪದುದ್ಧಾರಣತತ್ಪರಾಯ
ವೇದೋಕ್ತತತ್ತ್ವಾಮೃತದರ್ಶಕಾಯ|
ರಕ್ಷಃಕುಲೇಶಾನಮದಾಪಹಾಯ
ವಾತಾತ್ಮಜಾತಾಯ ಚ ಸುಪ್ರಭಾತಂ |
ಆಂಜನೇಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸುಪ್ರಭಾತಪುರಃಸರಂ |
ಮಾಂ ರಕ್ಷಂ ಮಜ್ಜನಾನ್ ರಕ್ಷ ಭುವನಂ ರಕ್ಷ ಸರ್ವದಾ |
ಸುಪ್ರಭಾತಸ್ತುತಿಂ ಚೈನಾಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ನರಃ |
ಪ್ರಭಾತೇ ಲಭತೇ ಪುಣ್ಯಂ ಭುಕ್ತಿಂ ಮುಕ್ತಿಂ ಮನೋರಥಾನ್ |

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

77.7K

Comments

x83xz

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |