ಸಂಕಟ ಮೋಚನ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ತುತಿ

ವೀರ! ತ್ವಮಾದಿಥ ರವಿಂ ತಮಸಾ ತ್ರಿಲೋಕೀ
ವ್ಯಾಪ್ತಾ ಭಯಂ ತದಿಹ ಕೋಽಪಿ ನ ಹರ್ತ್ತುಮೀಶಃ.
ದೇವೈಃ ಸ್ತುತಸ್ತಮವಮುಚ್ಯ ನಿವಾರಿತಾ ಭೀ-
ರ್ಜಾನಾತಿ ಕೋ ನ ಭುವಿ ಸಂಕಟಮೋಚನಂ ತ್ವಾಂ.
ಭ್ರಾತುರ್ಭಯಾ- ದವಸದದ್ರಿವರೇ ಕಪೀಶಃ
ಶಾಪಾನ್ಮುನೇ ರಧುವರಂ ಪ್ರತಿವೀಕ್ಷಮಾಣಃ.
ಆನೀಯ ತಂ ತ್ವಮಕರೋಃ ಪ್ರಭುಮಾರ್ತ್ತಿಹೀನಂ
ರ್ಜಾನಾತಿ ಕೋ ನ ಭುವಿ ಸಂಕಟಮೋಚನಂ ತ್ವಾಂ.
ವಿಜ್ಞಾಪಯಂಜನಕಜಾ- ಸ್ಥಿತಿಮೀಶವರ್ಯಂ
ಸೀತಾವಿಮಾರ್ಗಣ- ಪರಸ್ಯ ಕಪೇರ್ಗಣಸ್ಯ.
ಪ್ರಾಣಾನ್ ರರಕ್ಷಿಥ ಸಮುದ್ರತಟಸ್ಥಿತಸ್ಯ
ರ್ಜಾನಾತಿ ಕೋ ನ ಭುವಿ ಸಂಕಟಮೋಚನಂ ತ್ವಾಂ.
ಶೋಕಾನ್ವಿತಾಂ ಜನಕಜಾಂ ಕೃತವಾನಶೋಕಾಂ
ಮುದ್ರಾಂ ಸಮರ್ಪ್ಯ ರಘುನಂದನ- ನಾಮಯುಕ್ತಾಂ.
ಹತ್ವಾ ರಿಪೂನರಿಪುರಂ ಹುತವಾನ್ ಕೃಶಾನೌ
ರ್ಜಾನಾತಿ ಕೋ ನ ಭುವಿ ಸಂಕಟಮೋಚನಂ ತ್ವಾಂ.
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ನಿಹತವಾನ್ ಯುಧಿ ಮೇಘನಾದೋ
ದ್ರೋಣಾಚಲಂ ತ್ವಮುದಪಾಟಯ ಚೌಷಧಾರ್ಥಂ.
ಆನೀಯ ತಂ ವಿಹಿತವಾನಸುಮಂತಮಾಶು
ರ್ಜಾನಾತಿ ಕೋ ನ ಭುವಿ ಸಂಕಟಮೋಚನಂ ತ್ವಾಂ.
ಯುದ್ಧೇ ದಶಾಸ್ಯವಿಹಿತೇ ಕಿಲ ನಾಗಪಾಶೈ-
ರ್ಬದ್ಧಾಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಪೃತನಾಂ ಮುಮುಹೇ ಖರಾರಿಃ.
ಆನೀಯ ನಾಗಭುಜಮಾಶು ನಿವಾರಿತಾ ಭೀ-
ರ್ಜಾನಾತಿ ಕೋ ನ ಭುವಿ ಸಂಕಟಮೋಚನಂ ತ್ವಾಂ.
ಭ್ರಾತ್ರಾನ್ವಿತಂ ರಘುವರಂ ತ್ವಹಿಲೋಕಮೇತ್ಯ
ದೇವ್ಯೈ ಪ್ರದಾತುಮನಸಂ ತ್ವಹಿರಾವಣಂ ತ್ವಾಂ.
ಸೈನ್ಯಾನ್ವಿತಂ ನಿಹತವಾನ- ನಿಲಾತ್ಮಜಂ ದ್ರಾಕ್
ರ್ಜಾನಾತಿ ಕೋ ನ ಭುವಿ ಸಂಕಟಮೋಚನಂ ತ್ವಾಂ.
ವೀರ! ತ್ವಯಾ ಹಿ ವಿಹಿತಂ ಸುರಸರ್ವಕಾರ್ಯಂ
ಮತ್ಸಂಕಟಂ ಕಿಮಿಹ ಯತ್ತ್ವಯಕಾ ನ ಹಾರ್ಯಂ.
ಏತದ್ ವಿಚಾರ್ಯ ಹರ ಸಂಕಟಮಾಶು ಮೇ ತ್ವಂ
ರ್ಜಾನಾತಿ ಕೋ ನ ಭುವಿ ಸಂಕಟಮೋಚನಂ ತ್ವಾಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |