ಆಂಜನೇಯ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ

ರಾಮಾಯಣಸದಾನಂದಂ ಲಂಕಾದಹನಮೀಶ್ವರಂ.
ಚಿದಾತ್ಮಾನಂ ಹನೂಮಂತಂ ಕಲಯಾಮ್ಯನಿಲಾತ್ಮಜಂ.
ಅಂಜನಾಸೂನುಮವ್ಯಕ್ತಂ ರಾಮದೂತಂ ಸುರಪ್ರಿಯಂ.
ಚಿದಾತ್ಮಾನಂ ಹನೂಮಂತಂ ಕಲಯಾಮ್ಯನಿಲಾತ್ಮಜಂ.
ಶಿವಾತ್ಮಾನಂ ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಂ.
ಚಿದಾತ್ಮಾನಂ ಹನೂಮಂತಂ ಕಲಯಾಮ್ಯನಿಲಾತ್ಮಜಂ.
ಲೋಕಬಂಧುಂ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಂ ಸರ್ವಜಂತುಪ್ರರಕ್ಷಕಂ.
ಚಿದಾತ್ಮಾನಂ ಹನೂಮಂತಂ ಕಲಯಾಮ್ಯನಿಲಾತ್ಮಜಂ.
ವೀರಪೂಜ್ಯಂ ಮಹಾಬಾಹುಂ ಕಮಲಾಕ್ಷಂ ಚ ಧೈರ್ಯದಂ.
ಚಿದಾತ್ಮಾನಂ ಹನೂಮಂತಂ ಕಲಯಾಮ್ಯನಿಲಾತ್ಮಜಂ.
ಹನೂಮತ್ಪಂಚಕಸ್ತೋತ್ರಂ ವಿಧಿವದ್ಯಃ ಸದಾ ಪಠೇತ್.
ಲಭೇತ ವಾಂಛಿತಂ ಸರ್ವಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಸ್ಥೈರ್ಯಂ ಜನೋ ಧ್ರುವಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |