ಅನಿಲಾತ್ಮಜ ಸ್ತುತಿ

ಪ್ರಸನ್ನಮಾನಸಂ ಮುದಾ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ
ಚತುಷ್ಕರಂ ಗದಾಧರಂ ಕೃತಿಪ್ರಿಯಂ.
ವಿದಂ ಚ ಕೇಸರೀಸುತಂ ದೃಢವ್ರತಂ
ಭಜೇ ಸದಾಽನಿಲಾತ್ಮಜಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಂ.
ಅಭೀಪ್ಸಿತೈಕ- ರಾಮನಾಮಕೀರ್ತನಂ
ಸ್ವಭಕ್ತಯೂಥ- ಚಿತ್ತಪದ್ಮಭಾಸ್ಕರಂ.
ಸಮಸ್ತರೋಗನಾಶಕಂ ಮನೋಜವಂ
ಭಜೇ ಸದಾಽನಿಲಾತ್ಮಜಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಂ.
ಮಹತ್ಪರಾಕ್ರಮಂ ವರಿಷ್ಠಮಕ್ಷಯಂ
ಕವಿತ್ವಶಕ್ತಿ- ದಾನಮೇಕಮುತ್ತಮಂ.
ಮಹಾಶಯಂ ವರಂ ಚ ವಾಯುವಾಹನಂ
ಭಜೇ ಸದಾಽನಿಲಾತ್ಮಜಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಂ.
ಗುಣಾಶ್ರಯಂ ಪರಾತ್ಪರಂ ನಿರೀಶ್ವರಂ
ಕಲಾಮನೀಷಿಣಂ ಚ ವಾನರೇಶ್ವರಂ.
ಋಣತ್ರಯಾಪಹಂ ಪರಂ ಪುರಾತನಂ
ಭಜೇ ಸದಾಽನಿಲಾತ್ಮಜಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ಶ್ರೀಧರ ಪಂಚಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶ್ರೀಧರ ಪಂಚಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಕಾರುಣ್ಯಂ ಶರಣಾರ್ಥಿಷು ಪ್ರಜನಯನ್ ಕಾವ್ಯಾದಿಪುಷ್ಪಾರ್ಚಿತೋ ವೇದಾಂತೇಡಿವಿಗ್ರಹೋ ವಿಜಯದೋ ಭೂಮ್ಯೈಕಶೃಂಗೋದ್ಧರಃ. ನೇತ್ರೋನ್ಮೀಲಿತ- ಸರ್ವಲೋಕಜನಕಶ್ಚಿತ್ತೇ ನಿತಾಂತಂ ಸ್ಥಿತಃ ಕಲ್ಯಾಣಂ ವಿದಧಾತು ಲೋಕಭಗವಾನ್ ಕಾಮಪ್ರದಃ ಶ್ರೀಧರಃ. ಸಾಂಗಾಮ್ನಾಯಸುಪಾರಗೋ ವಿಭುರಜಃ ಪೀತಾಂಬರಃ ಸುಂದರಃ ಕಂಸಾರಾತಿರಧೋಕ್ಷಜಃ ಕಮಲದೃಗ್ಗೋಪ

Click here to know more..

ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲೀ

ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲೀ

ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗಣಕ್ರೀಡಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಓಂ ವಿಶ್ವಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ವಿಶ್ವಮುಖಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದುರ್ಜಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಧೂರ್ಜಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಜಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸುರೂಪಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವನೇತ್ರಾಧಿವಾಸಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವೀರಾಸನಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಯೋಗಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ಓಂ ತಾರಕಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗಜಕರ್ಣಕಾಯ

Click here to know more..

ನಾಗ ದೇವತಗಳ ಕೋಪದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ನಾಗ ದೇವತಗಳ ಕೋಪದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೇ ಚ ಯೇ ಸರ್ಪಾ ಯೇ ಚ ಶೇಷಪುರಸ್ಸರಾಃ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇಭ್ಯಸ್ಸುಪ್ರೀತಾಃ ಪನ್ನಗಾಸ್ಸಂತು ಮೇ ಸದಾ

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |