ಪಂಚಮುಖ ಹನುಮಾನ್ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶ್ರೀರಾಮಪಾದಸರಸೀ- ರುಹಭೃಂಗರಾಜ-
ಸಂಸಾರವಾರ್ಧಿ- ಪತಿತೋದ್ಧರಣಾವತಾರ.
ದೋಃಸಾಧ್ಯರಾಜ್ಯಧನ- ಯೋಷಿದದಭ್ರಬುದ್ಧೇ
ಪಂಚಾನನೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ.
ಆಪ್ರಾತರಾತ್ರಿಶಕುನಾಥ- ನಿಕೇತನಾಲಿ-
ಸಂಚಾರಕೃತ್ಯ ಪಟುಪಾದಯುಗಸ್ಯ ನಿತ್ಯಂ.
ಮಾನಾಥಸೇವಿಜನ- ಸಂಗಮನಿಷ್ಕೃತಂ ನಃ
ಪಂಚಾನನೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ.
ಷಡ್ವರ್ಗವೈರಿಸುಖ- ಕೃದ್ಭವದುರ್ಗುಹಾಯಾ-
ಮಜ್ಞಾನಗಾಢತಿಮಿರಾತಿ- ಭಯಪ್ರದಾಯಾಂ.
ಕರ್ಮಾನಿಲೇನ ವಿನಿವೇಶಿತದೇಹಧರ್ತುಃ
ಪಂಚಾನನೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ.
ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರವಾರ್ಧಿಪರಿ- ಮಜ್ಜನಶುದ್ಧಚಿತ್ತಾ-
ಸ್ತ್ವತ್ಪಾದಪದ್ಮಪರಿ- ಚಿಂತನಮೋದಸಾಂದ್ರಾಃ.
ಪಶ್ಯಂತಿ ನೋ ವಿಷಯದೂಷಿತಮಾನಸಂ ಮಾಂ
ಪಂಚಾನನೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ.
ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಾರ್ಜಿತ- ಮಹಾಖಿಲಪಾಪಕರ್ಮಾ
ಶಕ್ತೋ ನ ಭೋಕ್ತುಮಿವ ದೀನಜನೋ ದಯಾಲೋ.
ಅತ್ಯಂತದುಷ್ಟಮನಸೋ ದೃಢನಷ್ಟದೃಷ್ಟೇಃ
ಪಂಚಾನನೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ.
ಇತ್ಥಂ ಶುಭಂ ಭಜಕವೇಂಕಟ- ಪಂಡಿತೇನ
ಪಂಚಾನನಸ್ಯ ರಚಿತಂ ಖಲು ಪಂಚರತ್ನಂ.
ಯಃ ಪಾಪಠೀತಿ ಸತತಂ ಪರಿಶುದ್ಧಭಕ್ತ್ಯಾ
ಸಂತುಷ್ಟಿಮೇತಿ ಭಗವಾನಖಿಲೇಷ್ಟದಾಯೀ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |