ಹನುಮತ್ ಸ್ತವಂ

ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿಲಾವಣ್ಯಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಂ.
ಉದ್ಯದಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶ- ಮುದಾರಭುಜವಿಕ್ರಮಂ.
ಶ್ರೀರಾಮಹೃದಯಾನಂದಂ ಭಕ್ತಕಲ್ಪಮಹೀರುಹಂ.
ಅಭಯಂ ವರದಂ ದೋರ್ಭ್ಯಾಂ ಕಲಯೇ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಂ.
ವಾಮಹಸ್ತಂ ಮಹಾಕೃತ್ಸ್ನಂ ದಶಾಸ್ಯಶಿರಖಂಡನಂ.
ಉದ್ಯದ್ದಕ್ಷಿಣದೋರ್ದಂಡಂ ಹನೂಮಂತಂ ವಿಚಿಂತಯೇತ್.
ಬಾಲಾರ್ಕಾಯುತತೇಜಸಂ ತ್ರಿಭುವನಪ್ರಕ್ಷೋಭಕಂ ಸುಂದರಂ
ಸುಗ್ರೀವಾದ್ಯಖಿಲಪ್ಲವಂಗ- ನಿಖರೈರಾರಾಧಿತಂ ಸಾಂಜಲಿಂ.
ನಾದೇನೈವ ಸಮಸ್ತರಾಕ್ಷಸಗಣಾನ್ ಸಂತ್ರಾಸಯಂತಂ ಪ್ರಭುಂ
ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಪದಾಂಬುಜಸ್ಮೃತಿರತಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ವಾತಾತ್ಮಜಂ.
ಆಮಿಷೀಕೃತಮಾರ್ತಾಂಡಂ ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತಸಾಗರಂ.
ತೃಣೀಕೃತದಶಗ್ರೀವಮಾಂಜನೇಯಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ.
ಚಿತ್ತೇ ಮೇ ಪೂರ್ಣಬೋಧೋಽಸ್ತು ವಾಚಿ ಮೇ ಭಾತು ಭಾರತೀ.
ಕ್ರಿಯಾಸು ಗುರವಃ ಸರ್ವೇ ದಯಾಂ ಮಯಿ ದಯಾಲವಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |