ಹನುಮಾನ್ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲಿ

ಓಂ ಆಂಜನೇಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಹನೂಮತೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸೀತಾಮುದ್ರಾಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಶೋಕವನಿಕಾಚ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಮಾಯಾವಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಬಂಧವಿಮೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ.
ಓಂ ರಕ್ಷೋವಿಧ್ವಂಸಕಾರಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪರವಿದ್ಯಾಪರಿಹಾರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪರಶೌರ್ಯವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪರಮಂತ್ರನಿರಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಪರಯಂತ್ರಪ್ರಭೇದಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಗ್ರಹವಿನಾಶಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಭೀಮಸೇನಸಹಾಯಕೃತೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವದುಃಖಹರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಚಾರಿಣೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಮನೋಜವಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪಾರಿಜಾತದ್ರುಮೂಲಸ್ಥಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪವತೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಯಂತ್ರಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಪೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹಾಕಾಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವರೋಗಹರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಬಲಸಿದ್ಧಿಕರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಪಿಸೇನಾನಾಯಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಭವಿಷ್ಯಚ್ಚತುರಾನನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕುಮಾರಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ.
ಓಂ ರತ್ನಕುಂಡಲದೀಪ್ತಿಮತೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಸಂಚಲದ್ಬಾಲಸನ್ನದ್ಧಲಂಬಮಾನಶಿಖೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಗಂಧರ್ವವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾರಾಗೃಹವಿಮೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಶೃಂಖಲಾಬಂಧಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸಾಗರೋತ್ತಾರಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ರಾಮದೂತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪ್ರತಾಪವತೇ ನಮಃ.
ಓಂ ವಾನರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕೇಸರೀಸುತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸೀತಾಶೋಕನಿವಾರಣಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಂಜನಾಗರ್ಭಸಂಭೂತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಬಾಲಾರ್ಕಸದೃಶಾನನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವಿಭೀಷಣಪ್ರಿಯಕರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ದಶಗ್ರೀವಕುಲಾಂತಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣದಾತ್ರೇ ನಮಃ.
ಓಂ ವಜ್ರಕಾಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹಾದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಚಿರಜೀವಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ರಾಮಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ದೈತ್ಯಕಾರ್ಯವಿಘಾತಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಕ್ಷಹಂತ್ರೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಂಚನಾಭಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹಾತಪಸೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಂಕಿನೀಭಂಜನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಸಿಂಹಿಕಾಪ್ರಾಣಭಂಜನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಗಂಧಮಾದನಶೈಲಸ್ಥಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಂಕಾಪುರವಿದಾಹಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸುಗ್ರೀವಸಚಿವಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ದೈತ್ಯಕುಲಾಂತಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ.
ಓಂ ರಾಮಚೂಡಾಮಣಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಿಣೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಪಿಂಗಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವಾರ್ಧಿಮೈನಾಕಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕವಲೀಕೃತಮಾರ್ತಂಡಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವಿಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ರಾಮಸುಗ್ರೀವಸಂಧಾತ್ರೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹಾರಾವಣಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸ್ಫಟಿಕಾಭಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವಾಗಧೀಶಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ನವವ್ಯಾಕೃತಿಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಚತುರ್ಬಾಹವೇ ನಮಃ.
ಓಂ ದೀನಬಂಧವೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸಂಜೀವನನಗಾಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ.
ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ದೃಢವ್ರತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಲನೇಮಿಪ್ರಮಥನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಹರಿಮರ್ಕಟಮರ್ಕಟಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಶತಕಂಠಮದಾಪಹೃತೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ರಾಮಕಥಾಲೋಲಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸೀತಾನ್ವೇಷಣಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವಜ್ರನಖಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ರುದ್ರವೀರ್ಯಸಮುದ್ಭವಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಇಂದ್ರಜಿತ್ಪ್ರಹಿತಾಮೋಘಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವಿನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪಾರ್ಥಧ್ವಜಾಗ್ರಸಂವಾಸಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಶರಪಂಜರಭೇದಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಲೋಕಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಜಾಂಬವತ್ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ದಶಬಾಹವೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಶ್ರೀಸೀತಾಸಮೇತಶ್ರೀರಾಮಪಾದಸರೋರುಹಸೇವಾಧುರಂಧರಾಯ ನಮಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |