ಮಾರುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ

 

 

ಓಂ ನಮೋ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ಭೀಮರೂಪಾಯ ಧೀಮತೇ|
ನಮಸ್ತೇ ರಾಮದೂತಾಯ ಕಾಮರೂಪಾಯ ಶ್ರೀಮತೇ|
ಮೋಹಶೋಕವಿನಾಶಾಯ ಸೀತಾಶೋಕವಿನಾಶಿನೇ|
ಭಗ್ನಾಶೋಕವನಾಯಾಸ್ತು ದಗ್ಧಲೋಕಾಯ ವಾಙ್ಮಿನೇ|
ಗತಿರ್ನಿರ್ಜಿತವಾತಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣದಾಯ ಚ|
ವನೌಕಸಾಂ ವರಿಷ್ಠಾಯ ವಶಿನೇ ವನವಾಸಿನೇ|
ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಸುಧಾಸಿಂಧುನಿಮಗ್ನಾಯ ಮಹೀಯಸೇ|
ಆಂಜನೇಯಾಯ ಶೂರಾಯ ಸುಗ್ರೀವಸಚಿವಾಯ ತೇ|
ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಭಯಘ್ನಾಯ ಸರ್ವಕ್ಲೇಶಹರಾಯ ಚ|
ನೇದಿಷ್ಠಾಯ ಪ್ರೇತಭೂತಪಿಶಾಚಭಯಹಾರಿಣೇ|
ಯಾತನಾನಾಶನಾಯಾಸ್ತು ನಮೋ ಮರ್ಕಟರೂಪಿಣೇ|
ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸಶಾರ್ದೂಲಸರ್ಪವೃಶ್ಚಿಕಭೀಹೃತೇ|
ಮಹಾಬಲಾಯ ವೀರಾಯ ಚಿರಂಜೀವಿನ ಉದ್ಧತೇ|
ಹಾರಿಣೇ ವಜ್ರದೇಹಾಯ ಚೋಲ್ಲಂಘಿತಮಹಾಬ್ಧಯೇ|
ಬಲಿನಾಮಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ಪಾಹಿ ಚ ಮಾರುತೇ|
ಲಾಭದೋಽಸಿ ತ್ವಮೇವಾಶು ಹನುಮನ್ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕ|
ಯಶೋ ಜಯಂ ಚ ಮೇ ದೇಹಿ ಶತ್ರೂನ್ ನಾಶಯ ನಾಶಯ|

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |