ಆಂಜನೇಯ ದಂಡಕಂ

ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಂಜನೇಯಂ ಪ್ರಭಾದಿವ್ಯಕಾಯಂ ಪ್ರಕೀರ್ತಿಪ್ರದಾಯಂ ಭಜೇ ವಾಯುಪುತ್ರಂ ಭಜೇ ವಾಲಗಾತ್ರಂ ಭಜೇ ಹಂ ಪವಿತ್ರಂ ಭಜೇ ಸೂರ್ಯಮಿತ್ರಂ ಭಜೇ ರುದ್ರರೂಪಂ ಭಜೇ ಬ್ರಹ್ಮತೇಜಂ ಬಟಂಚುನ್ ಪ್ರಭಾತಂಬು ಸಾಯಂತ್ರಮು ನೀ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಲ್ ಜೇಸಿ ನೀ ರೂಪು ವರ್ಣಿಂಚಿ ನೀ ಮೀದ ನೇ ದಂಡಕಂಬೊಕ್ಕಟಿಂಜೇಯ ನೂಹಿಂಚಿ ನೀ ಮೂರ್ತಿನಿಂಗಾಂಚಿ ನೀ ಸುಂದರಂಬೆಂಚಿ ನೀ ದಾಸ ದಾಸುಂಡನೈ ರಾಮ ಭಕ್ತುಂಡನೈ ನಿನ್ನು ನೇ ಗೊಲ್ಚೆದನ್ ನೀ ಕಟಾಕ್ಷಂಬುನನ್ ಜೂಚಿತೇ ವೇಡುಕಲ್ ಜೇಸಿತೇ ನಾ ಮೊರಾಲಿಂಚಿತೇ ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಂಚಿತೇ ಅಂಜನಾ ದೇವಿ ಗರ್ಭಾನ್ವಯಾ ದೇವ
ನಿನ್ನೆಂಚ ನೇನೆಂತ ವಾಡಂದಯಾಶಾಲಿವೈ ಚೂಚಿತೇ ದಾತವೈ ಬ್ರೋಚಿತೇ ದಗ್ಗರನ್ ನಿಲಿಚಿತೇ ತೊಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವುನಕುನ್ ಮಂತ್ರಿವೈ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯಂಬು ನಂದುಂಡಿ, ಶ್ರೀರಾಮಸೌಮಿತ್ರುಲಂ ಜೂಚಿ, ವಾರಿನ್ ವಿಚಾರಿಂಚಿ ಸರ್ವೇಶು ಪೂಜಿಂಚಿ ಯಬ್ಬಾನುಜುನ್ ಬಂಟುಗಾವಿಂಚಿ ಯವ್ವಾಲಿನಿನ್ ಜಂಪಿ ಕಾಕುಸ್ಥತಿಲಕುನ್ ದಯಾ ದೃಷ್ಠಿ ವೀಕ್ಷಿಂಚಿ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಕೇತೆಂಚಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥಿವೈ ಲಂಕಕೇತೆಂಚಿಯುನ್ ಲಂಕಿಣಿಂಜಂಪಿಯುನ್ ಲಂಕನುನ್ ಗಾಲ್ಚಿಯುನ್ ಭೂಮಿಜನ್ ಜೂಚಿ ಯಾನಂದಮುಪ್ಪೊಂಗ ಯಾಯುಂಗರಂಬಿಚ್ಚಿ ಯಾರತ್ನಮುನ್ ದೆಚ್ಚಿ ಶ್ರೀರಾಮುಕುನ್ನಿಚ್ಚಿ ಸಂತೋಷನುನ್ ಜೇಸಿ ಸುಗ್ರೀವುನುಂ ಅಂಗದುನ್ ಜಾಂಬವಂತಾದಿ ನೀಲಾದುಲುನ್ ಗೂಡಿ,ಯಾಸೇತುವುನ್ ದಾಟಿ ವಾನರಾ ಮೂಕ ಪೆನ್ಮೂಕಲೈ ದೈತ್ಯುಲನ್ ದ್ರುಂಚಗಾ ರಾವಣುಡಂತ ಕಾಲಾಗ್ನಿ ಉಗ್ರುಂಡುಡೈ, ಕೋರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮೈನಟ್ಟಿ ಯಾಶಕ್ತಿನಿನ್ ವೇಸಿ ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣುನ್ ಮೂರ್ಛನೊಂದಿಂಪಗ
ನಪ್ಪುಡೇಪೋಯಿ ಸಂಜೀವನಿನ್ ದೆಚ್ಚಿ ಸೌಮಿತ್ರಿಕಿನ್ನಿಚ್ಚಿ ಪ್ರಾಣಂಬು ರಕ್ಷಿಂಪಗಾ ಕುಂಭಕರ್ಣಾದಿ ವೀರಾದಿತೋ ಪೋರಾಡಿ ಚೆಂಡಾಡಿ ಶ್ರೀರಾಮಬಾಣಾಗ್ನಿ ವಾರಂದರಿನ್ ರಾವಣುನ್ ಜಂಪಗಾ ನಂತ ಲೋಕಂಬುಲಾನಂದಮೈಯುಂಡನವ್ವೇಳನನ್ ನವ್ವಿಭೀಷಣುನ್ ವೇಡುಕನ್ ದೋಡುಕನ್ ವಚ್ಚಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಂಬು ಚೇಯಿಂಚಿ ಸೀತಾಮಹಾದೇವಿನಿನ್ ದೆಚ್ಚಿ ಶ್ರೀರಾಮುಕುನ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಯೋದ್ಯಕುನ್ ವಚ್ಚಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಂಬು ಸಂರಂಭಮೈಯುನ್ನ ನೀಕನ್ನನಾಕೆವ್ವರುನ್ ಗೂರ್ಮಿಲೇರಂಚು ಮನ್ನಿಂಚಿನನ್
ಶ್ರೀರಾಮಭಕ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ಥಂಬುಗಾ ನಿನ್ನು ನೀನಾಮಸಂಕೀರ್ತನಲ್ ಚೇಸಿತೇ ಪಾಪಮುಲ್ ಬಾಯುನೇ ಭಯಮುಲುನ್ ದೀರುನೇ ಭಾಗ್ಯಮುಲ್ ಗಲ್ಗುನೇ ಸಕಲಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮುಲ್ ಸಕಲಸಂಪತ್ತುಲುನ್ ಗಲ್ಗುನೇ ಯೋ ವಾನರಾಕಾರ ಯೋಭಕ್ತಮಂದಾರ ಯೋಪುಣ್ಯಸಂಚಾರ ಯೋಧೀರ ಯೋಶೂರ ಯೋ ವೀರ ನೀವೇ ಸಮಸ್ತಂಬು ನೀವೇ ಮಹಾಫಲಂಬುಗಾ ವೆಲಸಿ ಯಾತಾರಕಬ್ರಹ್ಮ ಮಂತ್ರಂಬು ಸಂಧಾನಮುಂಜೇಯುಚು ಸ್ಥಿರಮುಗಾ ವಜ್ರದೇಹಂಬುನುನ್ ದಾಲ್ಚಿ
ಶ್ರೀರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಯಂಚುನ್ ಮನಃಪೂತಮೈ ಯೆಪ್ಪುಡುನ್ ತಪ್ಪಕನ್ ತಲಚು ನಾಜಿಹ್ವಯಂದುಂಡಿಯುನ್ ನೀ ದೀರ್ಘದೇಹಂಬು ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸಂಚಾರಿವೈ ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮಾಂಕಿತಧ್ಯಾನಿವೈ ಬ್ರಹ್ಮವೈ ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜಂಬಂಟಚುನ್ ರೌದ್ರ ನೀ ಜ್ವಾಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಹಾವೀರ ಹನುಮಂತ ಓಂಕಾರಹ್ರೀಂಕಾರ ಶಬ್ದಂಬುಲನ್ ಕ್ರೂರ ಸರ್ವ ಗ್ರಹ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಂಬುಲನ್ ಗಾಲಿ ದಯ್ಯಂಬುಲನ್ ನೀದು ವಾಲಂಬುನನ್ ಜುಟ್ಟಿ ನೇಲಂಬಡಂಗೊಟ್ಟಿ ನೀಮುಷ್ಟಿಘಾತಂಬುಲನ್ ಬಾಹುದಂಡಂಬುಲನ್ ರೋಮಖಂಡಂಬುಲನ್ ದ್ರುಂಚಿ ಕಾಲಾಗ್ನಿ ರುದ್ರುಂಡವೈ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಭಾ ಭಾಸಿತಂಬೈನ ನೀದಿವ್ಯತೇಜಂಬುನನ್ ಜೂಚಿ ರಾರಾ ನಾಮುದ್ದು ನೃಸಿಂಹಾಯಟಂಚುನ್ ದಯಾದೃಷ್ಠಿವೀಕ್ಷಿಂಚಿ ನನ್ನೇಲು ನಾಸ್ವಾಮೀ
ಆಂಜನೇಯ ನಮಸ್ತೇ ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ನಮಸ್ತೇ ವಾಯುಪುತ್ರಾ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮೋ ನಮಃ

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other languages: EnglishTelugu

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |