సురేశ్వరీ స్తుతి

మహిషాసురదైత్యజయే విజయే
భువి భక్తజనేషు కృతైకదయే.
పరివందితలోకపరే సువరే
పరిపాహి సురేశ్వరి మామనిశం.
కనకాదివిభూషితసద్వసనే
శరదిందుసుసుందరసద్వదనే.
పరిపాలితచారుజనే మదనే
పరిపాహి సురేశ్వరి మామనిశం.
వృతగూఢసుశాస్త్రవివేకనిధే
భువనత్రయభూతిభవైకవిధే.
పరిసేవితదేవసమూహసుధే
పరిపాహి సురేశ్వరి మామనిశం.
జగదాదితలే కమలే విమలే
శివవిష్ణుకసేవితసర్వకలే.
కృతయజ్ఞజపవ్రతపుణ్యఫలే
పరిపాహి సురేశ్వరి మామనిశం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

దుర్గా పంచక స్తోత్రం

దుర్గా పంచక స్తోత్రం

కర్పూరేణ వరేణ పావకశిఖా శాఖాయతే తేజసా వాసస్తేన సుకంపతే ప్రతిపలం ఘ్రాణం ముహుర్మోదతే. నేత్రాహ్లాదకరం సుపాత్రలసితం సర్వాంగశోభాకరం దుర్గే ప్రీతమనా భవ తవ కృతే కుర్వే సునీరాజనం. ఆదౌ దేవి దదే చతుస్తవ పదే త్వం జ్యోతిషా భాససే దృష్ట్వైతన్మమ మానసే బహువిధా స్వాశా జరీజ

Click here to know more..

గణప స్తవం

గణప స్తవం

పాశాంకుశాభయవరాన్ దధానం కంజహస్తయా. పత్న్యాశ్లిష్టం రక్తతనుం త్రినేత్రం గణపం భజే. పాశాంకుశాభయవరాన్ దధానం కంజహస్తయా. పత్న్యాశ్లిష్టం రక్తతనుం త్రినేత్రం గణపం భజే.

Click here to know more..

బ్రహ్మసూక్తం

బ్రహ్మసూక్తం

బ్రహ్మ॑జజ్ఞా॒నం ప్ర॑థ॒మం పు॒రస్తా᳚త్ . విసీమ॒తస్సు॒రుచో॑ వే॒న ఆ॑వః .స బు॒ధ్నియా॑ ఉప॒మా అ॑స్య వి॒ష్ఠాః . స॒తశ్చ॒ యోని॒మస॑తశ్చ॒ వివః॑ .

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |