దుర్గా పుష్పాంజలి స్తోత్రం

భగవతి భగవత్పదపంకజం భ్రమరభూతసురాసురసేవితం .
సుజనమానసహంసపరిస్తుతం కమలయాఽమలయా నిభృతం భజే ..

తే ఉభే అభివందేఽహం విఘ్నేశకులదైవతే .
నరనాగాననస్త్వేకో నరసింహ నమోఽస్తుతే ..

హరిగురుపదపద్మం శుద్ధపద్మేఽనురాగాద్-
విగతపరమభాగే సన్నిధాయాదరేణ .
తదనుచరి కరోమి ప్రీతయే భక్తిభాజాం
భగవతి పదపద్మే పద్యపుష్పాంజలిం తే ..

కేనైతే రచితాః కుతో న నిహితాః శుంభాదయో దుర్మదాః
కేనైతే తవ పాలితా ఇతి హి తత్ ప్రశ్నే కిమాచక్ష్మహే .
బ్రహ్మాద్యా అపి శంకితాః స్వవిషయే యస్యాః ప్రసాదావధి
ప్రీతా సా మహిషాసురప్రమథినీ చ్ఛింద్యాదవద్యాని మే ..

పాతు శ్రీస్తు చతుర్భుజా కిము చతుర్బాహోర్మహౌజాన్భుజాన్
ధత్తేఽష్టాదశధా హి కారణగుణాః కార్యే గుణారంభకాః .
సత్యం దిక్పతిదంతిసంఖ్యభుజభృచ్ఛంభుః స్వయ్మ్భూః స్వయం
ధామైకప్రతిపత్తయే కిమథవా పాతుం దశాష్టౌ దిశః ..

ప్రీత్యాఽష్టాదశసంమితేషు యుగపద్ద్వీపేషు దాతుం వరాన్
త్రాతుం వా భయతో బిభర్షి భగవత్యష్టాదశైతాన్ భుజాన్ .
యద్వాఽష్టాదశధా భుజాంస్తు బిభృతః కాలీ సరస్వత్యుభే
మీలిత్వైకమిహానయోః ప్రథయితుం సా త్వం రమే రక్ష మాం ..

స్తుతిమితస్తిమితః సుసమాధినా నియమతోఽయమతోఽనుదినం పఠేత్ .
పరమయా రమయాపి నిషేవ్యతే పరిజనోఽరిజనోఽపి చ తం భజేత్ ..

రమయతి కిల కర్షస్తేషు చిత్తం నరాణామవరజవరయస్మాద్రామకృష్ణః కవీనాం .
అకృతసుకృతిగమ్యం రమ్యపద్యైకహర్మ్యం స్తవనమవనహేతుం ప్రీతయే విశ్వమాతుః ..

ఇందురమ్యో ముహుర్బిందురమ్యో ముహుర్బిందురమ్యో యతః సాఽనవద్యం స్మృతః .
శ్రీపతేః సూనూనా కారితో యోఽధునా విశ్వమాతుః పదే పద్యపుష్పాంజలిః ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

74.3K

Comments Telugu

GG72p
అద్భుత వెబ్‌సైట్ 🌺 -ముకుంద్

రిచ్ కంటెంట్ 🌈 -వడ్డిపల్లి గణేష్

అద్భుతమైన వెబ్‌సైట్ 🌈 -ఆంజనేయులు

వేదధార వలన నా జీవితంలో చాలా మార్పు మరియు పాజిటివిటీ వచ్చింది. హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు! 🙏🏻 -Bhaskara Krishna

🙏 చాలా సమాచారభరితమైన వెబ్‌సైట్ -వేంకటేష్

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |