చండికా అష్టక స్తోత్రం

సహస్రచంద్రనిత్దకాతికాంతచంద్రికాచయై-
దిశోఽభిపూరయద్ విదూరయద్ దురాగ్రహం కలేః.
కృతామలాఽవలాకలేవరం వరం భజామహే
మహేశమానసాశ్రయన్వహో మహో మహోదయం.
విశాలశైలకందరాంతరాలవాసశాలినీం
త్రిలోకపాలినీం కపాలినీ మనోరమామిమాం.
ఉమాముపాసితాం సురైరూపాస్మహే మహేశ్వరీం
పరాం గణేశ్వరప్రసూ నగేశ్వరస్య నందినీం.
అయే మహేశి తే మహేంద్రముఖ్యనిర్జరాః సమే
సమానయంతి మూర్ద్ధరాగత పరాగమంఘ్రిజం.
మహావిరాగిశంకరాఽనురాగిణీం నురాగిణీ
స్మరామి చేతసాఽతసీముమామవాససం నుతాం.
భజేఽమరాంగనాకరోచ్ఛలత్సుచామరోచ్చలన్
నిచోలలోలకుంతలాం స్వలోకశోకనాశినీం.
అదభ్రసంభృతాతిసంభ్రమప్రభూతవిభ్రమ-
ప్రవృత్తతాండవప్రకాండపండితీకృతేశ్వరాం.
అపీహ పామరం విధాయ చామరం తథాఽమరం
ను పామరం పరేశిదృగ్విభావితావితత్రికే.
ప్రవర్తతే ప్రతోషరోషఖేలన తవ స్వదోష-
మోషహేతవే సమృద్ధిమేలనం పదన్నుమః.
భభూవ్భభవ్భభవ్భభాభితోవిభాసి భాస్వర-
ప్రభాభరప్రభాసితాగగహ్వరాధిభాసినీం.
మిలత్తరజ్వలత్తరోద్వలత్తరక్షపాకర
ప్రమూతభాభరప్రభాసిభాలపట్టికాం భజే.
కపోతకంబుకామ్యకంఠకంఠయకంకణాంగదా-
దికాంతకాశ్చికాశ్చితాం కపాలికామినీమహం.
వరాంఘ్రినూపురధ్వనిప్రవృత్తిసంభవద్ విశేష-
కావ్యకల్పకౌశలాం కపాలకుండలాం భజే.
భవాభయప్రభావితద్భవోత్తరప్రభావిభవ్య-
భూమిభూతిభావన ప్రభూతిభావుకం భవే.
భవాని నేతి తే భవాని పాదపంకజం భజే
భవంతి తత్ర శత్రువో న యత్ర తద్విభావనం.
దుర్గాగ్రతోఽతిగరిమప్రభవాం భవాన్యా
భవ్యామిమాం స్తుతిముమాపతినా ప్రణీతాం.
యః శ్రావయేత్ సపురూహూతపురాధిపత్య
భాగ్యం లభేత రిపవశ్చ తృణాని తస్య.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

95.9K

Comments Telugu

5iv2G
విశిష్టమైన వెబ్‌సైట్ 🌟 -సాయికుమార్

వేదధారలో చేరడం ఒక వరంగా ఉంది. నా జీవితం మరింత పాజిటివ్ మరియు సంతృప్తంగా ఉంది. -Kavitha

అద్భుత వెబ్‌సైట్ 🌺 -ముకుంద్

🙏 చాలా సమాచారభరితమైన వెబ్‌సైట్ -వేంకటేష్

సమగ్ర సమాచారం -మామిలపల్లి చైతన్య

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |