దేవీ అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం

 

Video - Devi Aparadha Kshamapana Stotram 

 

Devi Aparadha Kshamapana Stotram

 

న మంత్రం నో యంత్రం తదపి చ న జానే స్తుతిమహో
న చాహ్వానం ధ్యానం తదపి చ న జానే స్తుతికథాః.
న జానే ముద్రాస్తే తదపి చ న జానే విలపనం
పరం జానే మాతస్త్వదనుసరణం క్లేశహరణం.
విధేరజ్ఞానేన ద్రవిణవిరహేణాలసతయా
విధేయాశక్యత్వాత్ తవ చరణయోర్యా చ్యుతిరభూత్.
తదేతత్ క్షంతవ్యం జనని సకలోద్ధారిణి శివే
కుపుత్రో జాయేత క్వచిదపి కుమాతా న భవతి.
పృథివ్యాం పుత్రాస్తే జనని బహవః సంతి సరలాః
పరం తేషాం మధ్యే విరలతరలోఽహం తవ సుతః.
మదీయోఽయం త్యాగః సముచితమిదం నో తవ శివే
కుపుత్రో జాయేత క్వచిదపి కుమాతా న భవతి.
జగన్మాతర్మాతస్తవ చరణసేవా న రచితా
న వా దత్తం దేవి ద్రవిణమపి భూయస్తవ మయా.
తథాపి త్వం స్నేహం మయి నిరుపమం యత్ప్రకురుషే
కుపుత్రో జాయేత క్వచిదపి కుమాతా న భవతి.
పరిత్యక్త్వా దేవా వివిధవిధసేవాకులతయా
మయా పంచాశీతేరధికమపనీతే తు వయసి.
ఇదానీం చేన్మాతస్తవ యది కృపా నాఽపి భవితా
నిరాలంబో లంబోదరజనని కం యామి శరణం.
శ్వపాకో జల్పాకో భవతి మధుపాకోపమగిరా
నిరాతంకో రంకో విహరతి చిరం కోటికనకైః.
తవాపర్ణే కర్ణే విశతి మనువర్ణే ఫలమిదం
జనః కో జానీతే జనని జననీయం జపవిధౌ.
చితాభస్మాలేపో గరలమశనం దిక్పటధరో
జటాధారీ కంఠే భుజగపతిహారీ పశుపతిః.
కపాలీ భూతేశో భజతి జగదీశైకపదవీం
భవాని త్వత్పాణిగ్రహణపరిపాటీఫలమిదం.
న మోక్షస్యాకాంక్షా భవవిభవవాంఛాపి చ న మే
న విజ్ఞానాపేక్షా శశిముఖి సుఖేచ్ఛాపి న పునః.
అతస్త్వాం సంయాచే జనని జననం యాతు మమ వై
మృడానీ రుద్రాణీ శివ శివ భవానీతి జపతః.
నారాధితాసి విధినా వివిధోపచారైః
కిం రుక్షచింతనపరైర్న కృతం వచోభిః.
శ్యామే త్వమేవ యది కించన మయ్యనాథే
ధత్సే కృపాముచితమంబ పరం తవైవ.
ఆపత్సు మగ్నః స్మరణం త్వదీయం
కరోమి దుర్గే కరుణార్ణవేశి.
నైతచ్ఛఠత్వం మమ భావయేథాః
క్షుధాతృషార్తా జననీం స్మరంతి.
జగదంబ విచిత్రమత్ర కిం
పరిపూర్ణా కరుణాస్తి చేన్మయి.
అపరాధపరంపరాపరం
న హి మాతా సముపేక్షతే సుతం.
మత్సమః పాతకీ నాస్తి పాపఘ్నీ త్వత్సమా నహి.
ఏవం జ్ఞాత్వా మహాదేవి యథాయోగ్యం తథా కురు.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

దుర్గా సప్తశ్లోకీ

దుర్గా సప్తశ్లోకీ

జ్ఞానినామపి చేతాంసి దేవీ భగవతీ హి సా. బలాదాకృష్య మోహాయ మహామాయా ప్రయచ్ఛతి. దుర్గే స్మృతా హరసి భీతిమశేషజంతోః స్వస్థైః స్మృతా మతిమతీవ శుభాం దదాసి.

Click here to know more..

కల్యాణ రామ నామావలి

కల్యాణ రామ నామావలి

ఓం కల్యాణోత్సవానందాయ నమః. ఓం మహాగురుశ్రీపాదవందనాయ నమః. ఓం నృత్తగీతసమావృతాయ నమః. ఓం కల్యాణవేదీప్రవిష్టాయ నమః. ఓం పరియరూపదివ్యార్చన- ముదితాయ నమః. ఓం జనకరాజసమర్పిత- దివ్యాభరణవస్త్ర- భూషితాయ నమః. ఓం సీతాకల్యాణరామాయ నమః. ఓం కల్యాణవిగ్రహాయ నమః. ఓం కల్యాణదాయినే

Click here to know more..

వరుణసూక్తం

వరుణసూక్తం

ఉదు॑త్త॒మం వ॑రుణ॒పాశ॑మ॒స్మదవా॑ధ॒మం విమ॑ధ్య॒మꣳ శ్ర॑థాయ . అథా॑ వ॒యమా॑దిత్యవ్ర॒తే తవానా॑గసో॒ అది॑తయే స్యామ .

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |