నిశుంభసూదనీ స్తోత్రం

సర్వదేవాశ్రయాం సిద్ధామిష్టసిద్ధిప్రదాం సురాం|
నిశుంభసూదనీం వందే చోలరాజకులేశ్వరీం|
రత్నహారకిరీటాదిభూషణాం కమలేక్షణాం|
నిశుంభసూదనీం వందే చోలరాజకులేశ్వరీం|
చేతస్త్రికోణనిలయాం శ్రీచక్రాంకితరూపిణీం|
నిశుంభసూదనీం వందే చోలరాజకులేశ్వరీం|
యోగానందాం యశోదాత్రీం యోగినీగణసంస్తుతాం|
నిశుంభసూదనీం వందే చోలరాజకులేశ్వరీం|
జగదంబాం జనానందదాయినీం విజయప్రదాం|
నిశుంభసూదనీం వందే చోలరాజకులేశ్వరీం|
సిద్ధాదిభిః సముత్సేవ్యాం సిద్ధిదాం స్థిరయోగినీం|
నిశుంభసూదనీం వందే చోలరాజకులేశ్వరీం|
మోక్షప్రదాత్రీం మంత్రాంగీం మహాపాతకనాశినీం|
నిశుంభసూదనీం వందే చోలరాజకులేశ్వరీం|
మత్తమాతంగసంస్థాం చ చండముండప్రమర్ద్దినీం|
నిశుంభసూదనీం వందే చోలరాజకులేశ్వరీం|
వేదమంత్రైః సుసంపూజ్యాం విద్యాజ్ఞానప్రదాం వరాం|
నిశుంభసూదనీం వందే చోలరాజకులేశ్వరీం|
మహాదేవీం మహావిద్యాం మహామాయాం మహేశ్వరీం|
నిశుంభసూదనీం వందే చోలరాజకులేశ్వరీం|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |