దుర్గా స్తవం

సన్నద్ధసింహస్కంధస్థాం స్వర్ణవర్ణాం మనోరమాం.
పూర్ణేందువదనాం దుర్గాం వర్ణయామి గుణార్ణవాం.
కిరీటహారగేరైవేయ-
నూపురాంగదకంకణైః.
రత్నకాంచ్యా రత్నచిత్రకుచకంచుకతేజసా.
విరాజమానా రుచిరాంబరా కింకిణిమండితా.
రత్నమేఖలయా రత్నవాసోపరివిభూషితా.
వీరశృంఖలయా శోభిచారుపాదసరోరుహా.
రత్నచిత్రాంగులీముద్రా-
రత్నకుండలమండితా.
విచిత్రచూడామణినా రత్నోద్యత్తిలకేన చ.
అనర్ఘ్యనాసామణినా శోభితాస్యసరోరుహా.
భుజవీర్యా రత్నచిత్రకంఠసూత్రేణ చాంకితా.
పద్మాక్షిణీ సుబింబోష్ఠీ పద్మగర్భాదిభిః స్తుతా.
కబరీభారవిన్యస్తపుష్ప-
స్తబకవిస్తరా.
కర్ణనీలోత్పలరుచా లసద్భూమండలత్విషా.
కుంతలానాం చ సంతత్యా శోభమానా శుభప్రదా.
తనుమధ్యా విశాలోరఃస్థలా పృథునితంబినీ.
చారుదీర్ఘభుజా కంబుగ్రీవా జంఘాయుగప్రభా.
అసిచర్మగదాశూల-
ధనుర్బాణాంకుశాదినా.
వరాభయాభ్యాం చక్రేణ శంఖేన చ లసత్కరా.
దంష్ట్రాగ్రభీషణాస్యోత్థ-
హుంకారార్ద్దితదానవా.
భయంకరీ సురారీణాం సురాణామభయంకరీ.
ముకుందకింకరీ విష్ణుభక్తానాం మౌక్తశంకరీ.
సురస్త్రీ కింకరీభిశ్చ వృతా క్షేమంకరీ చ నః.
ఆదౌ ముఖోద్గీతనానామ్నాయా సర్గకరీ పునః.
నిసర్గముక్తా భక్తానాం త్రివర్గఫలదాయినీ.
నిశుంభశుంభసంహర్త్రీ మహిషాసురమర్ద్దినీ.
తామసానాం తమఃప్రాప్త్యై మిథ్యాజ్ఞానప్రవర్త్తికా.
తమోభిమాననీ పాయాత్ దుర్గా స్వర్గాపవర్గదా.
ఇమం దుర్గాస్తవం పుణ్యం వాదిరాజయతీరితం.
పఠన్ విజయతే శత్రూన్ మృత్యుం దుర్గాణి చోత్తరేత్.

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |