దుర్గా స్తవం

78.1K
1.3K

Comments Telugu

yj35s
శ్రేష్ఠమైన వెబ్‌సైట్ -రాహుల్

వేదధార ద్వారా నాకు వచ్చిన పాజిటివిటీ మరియు ఎదుగుదల కోసం కృతజ్ఞతలు. 🙏🏻 -Vinutha Reddy

వేదధార నా జీవితంలో చాలా పాజిటివిటీ మరియు శాంతిని తెచ్చింది. నిజంగా కృతజ్ఞతలు! 🙏🏻 -Vijayakumar Chinthala

అందమైన వెబ్‌సైట్ 🌺 -సీతారాం

ముచ్చటైన వెబ్‌సైట్ 🌺 -చింతలపూడి రాజు

Read more comments

సన్నద్ధసింహస్కంధస్థాం స్వర్ణవర్ణాం మనోరమాం.
పూర్ణేందువదనాం దుర్గాం వర్ణయామి గుణార్ణవాం.
కిరీటహారగేరైవేయ-
నూపురాంగదకంకణైః.
రత్నకాంచ్యా రత్నచిత్రకుచకంచుకతేజసా.
విరాజమానా రుచిరాంబరా కింకిణిమండితా.
రత్నమేఖలయా రత్నవాసోపరివిభూషితా.
వీరశృంఖలయా శోభిచారుపాదసరోరుహా.
రత్నచిత్రాంగులీముద్రా-
రత్నకుండలమండితా.
విచిత్రచూడామణినా రత్నోద్యత్తిలకేన చ.
అనర్ఘ్యనాసామణినా శోభితాస్యసరోరుహా.
భుజవీర్యా రత్నచిత్రకంఠసూత్రేణ చాంకితా.
పద్మాక్షిణీ సుబింబోష్ఠీ పద్మగర్భాదిభిః స్తుతా.
కబరీభారవిన్యస్తపుష్ప-
స్తబకవిస్తరా.
కర్ణనీలోత్పలరుచా లసద్భూమండలత్విషా.
కుంతలానాం చ సంతత్యా శోభమానా శుభప్రదా.
తనుమధ్యా విశాలోరఃస్థలా పృథునితంబినీ.
చారుదీర్ఘభుజా కంబుగ్రీవా జంఘాయుగప్రభా.
అసిచర్మగదాశూల-
ధనుర్బాణాంకుశాదినా.
వరాభయాభ్యాం చక్రేణ శంఖేన చ లసత్కరా.
దంష్ట్రాగ్రభీషణాస్యోత్థ-
హుంకారార్ద్దితదానవా.
భయంకరీ సురారీణాం సురాణామభయంకరీ.
ముకుందకింకరీ విష్ణుభక్తానాం మౌక్తశంకరీ.
సురస్త్రీ కింకరీభిశ్చ వృతా క్షేమంకరీ చ నః.
ఆదౌ ముఖోద్గీతనానామ్నాయా సర్గకరీ పునః.
నిసర్గముక్తా భక్తానాం త్రివర్గఫలదాయినీ.
నిశుంభశుంభసంహర్త్రీ మహిషాసురమర్ద్దినీ.
తామసానాం తమఃప్రాప్త్యై మిథ్యాజ్ఞానప్రవర్త్తికా.
తమోభిమాననీ పాయాత్ దుర్గా స్వర్గాపవర్గదా.
ఇమం దుర్గాస్తవం పుణ్యం వాదిరాజయతీరితం.
పఠన్ విజయతే శత్రూన్ మృత్యుం దుర్గాణి చోత్తరేత్.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |