ഏക ശ്ലോകി ദുർഗാ സപ്തശതി

 

യാ ഹ്യംബാ മധുകൈടഭപ്രമഥിനീ യാ മാഹിഷോന്മൂലിനീ
യാ ധൂമ്രേക്ഷണചണ്ഡമുണ്ഡമഥിനീ യാ രക്തബീജാശിനീ.
ശക്തിഃ ശുംഭനിശുംഭദൈത്യദലിനീ യാ സിദ്ധിലക്ഷ്മീഃ പരാ
സാ ദുർഗാ നവകോടിവിശ്വസഹിതാ മാം പാതു വിശ്വേശ്വരീ..

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

66.3K
1.1K

Comments

umdab

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |