സുബ്രഹ്മണ്യ പഞ്ചക സ്തോത്രം

 

സർവാർതിഘ്നം കുക്കുടകേതും രമമാണം
വഹ്ന്യുദ്ഭൂതം ഭക്തകൃപാലും ഗുഹമേകം.
വല്ലീനാഥം ഷണ്മുഖമീശം ശിഖിവാഹം
സുബ്രഹ്മണ്യം ദേവശരണ്യം സുരമീഡേ.
സ്വർണാഭൂഷം ധൂർജടിപുത്രം മതിമന്തം
മാർതാണ്ഡാഭം താരകശത്രും ജനഹൃദ്യം.
സ്വച്ഛസ്വാന്തം നിഷ്കലരൂപം രഹിതാദിം
സുബ്രഹ്മണ്യം ദേവശരണ്യം സുരമീഡേ.
ഗൗരീപുത്രം ദേശികമേകം കലിശത്രും
സർവാത്മാനം ശക്തികരം തം വരദാനം.
സേനാധീശം ദ്വാദശനേത്രം ശിവസൂനും
സുബ്രഹ്മണ്യം ദേവശരണ്യം സുരമീഡേ.
മൗനാനന്ദം വൈഭവദാനം ജഗദാദിം
തേജഃപുഞ്ജം സത്യമഹീധ്രസ്ഥിതദേവം.
ആയുഷ്മന്തം രക്തപദാംഭോരുഹയുഗ്മം
സുബ്രഹ്മണ്യം ദേവശരണ്യം സുരമീഡേ.
നിർനാശം തം മോഹനരൂപം മഹനീയം
വേദാകാരം യജ്ഞഹവിർഭോജനസത്ത്വം.
സ്കന്ദം ശൂരം ദാനവതൂലാനലഭൂതം
സുബ്രഹ്മണ്യം ദേവശരണ്യം സുരമീഡേ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

45.1K

Comments Malayalam

buned
നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട -രവിശങ്കർ മേനോൻ

ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായതും ജ്ഞാനവർ ദ്ധകവുമാണ്.🌞 -രേഷ്മ നായർ

വളരെ സുന്ദരവും വിവരസമ്പന്നമായിരിക്കുന്നു.🙏 -മനോജ്

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് . നന്ദി 🌈 -സുധീർ വർമ്മ

അറിവിൻ്റെ വലിയ ഒരു ഒഴുക്ക് തന്നെ യാണ് വേദ ധാര.. ജീവിതം ധന്യ മാക്കാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും വേണ്ട. അനുഷ്ഠിക്കാൻ ആയി ശ്രമിക്കുകയാണ്. ശെരിയായവഴി കാണിച്ചു തരുന്നു വേദധാര.. അതിലൂടെ നടക്കാനായി എനിക്ക് ഭഗവത് കൃപ ഉണ്ടാവാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. -user_67we

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |