സുബ്രഹ്മണ്യ അഷ്ടക സ്തോത്രം

Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilTeluguKannada

ഹേ സ്വാമിനാഥ കരുണാകര ദീനബന്ധോ
ശ്രീപാർവതീശമുഖ-
പങ്കജപദ്മബന്ധോ.
ശ്രീശാദിദേവഗണ-
പൂജിതപാദപദ്മ
വല്ലീശനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബം.
ദേവാദിദേവസുത ദേവഗണാധിനാഥ
ദേവേന്ദ്രവന്ദ്യ മൃദുപങ്കജമഞ്ജുപാദ .
ദേവർഷിനാരദ-
മുനീന്ദ്രസുഗീതകീർതേ
വല്ലീശനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബം.
നിത്യാന്നരദാന-
നിരതാഖിലരോഗഹാരിൻ
തസ്മാത്പ്രദാന-
പരിപൂരിതഭക്തകാമ.
ശ്രുത്യാഗമപ്രണവവാച്യ-
നിജസ്വരൂപ
വല്ലീശനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബം.
ക്രൗഞ്ചാസുരേന്ദ്രപരി-
ഖണ്ഡനശക്തിശൂല-
ചാപാദിശസ്ത്രപരി-
മണ്ഡിതദിവ്യപാണേ.
ശ്രീകുണ്ഡലീശധര-
തുണ്ഡശിഖീന്ദ്രവാഹ
വല്ലീശനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബം.
ദേവാദിദേവ രഥമണ്ഡലമധ്യവേദ്യ
ദേവേന്ദ്രപീഡനകരം ദൃഢചാപഹസ്തം.
ശൂരം നിഹത്യ സുരകോടിഭിരീഡ്യമാന
വല്ലീശനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബം.
ഹീരാദിരത്നമണി-
യുക്തകിരീടഹാര
കേയൂരകുണ്ഡല-
ലസത്കവചാഭിരാമം.
ഹേ വീര താരക ജയാഽമരവൃന്ദവന്ദ്യ
വല്ലീശനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബം.
പഞ്ചാക്ഷരാദിമനു-
മന്ത്രിതഗാംഗതോയൈഃ
പഞ്ചാമൃതൈഃ പ്രമുദിതേന്ദ്രമുഖൈർമുനീന്ദ്രൈഃ .
പട്ടാഭിഷിക്ത ഹരിയുക്ത പരാസനാഥ
വല്ലീശനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബം.
ശ്രീകാർതികേയ കരുണാമൃതപൂർണദൃഷ്ട്യാ
കാമാദിരോഗ-
കലുഷീകൃതദുഷ്ടചിത്തം .
സിക്ത്വാ തു മാമവ കലാധര കാന്തികാന്ത്യാ
വല്ലീശനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബം.
സുബ്രഹ്മണ്യാഷ്ടകം പുണ്യം യേ പഠന്തി ദ്വിജോത്തമാഃ.
തേ സർവേ മുക്തിമായന്തി സുബ്രഹ്മണ്യപ്രസാദതഃ.
സുബ്രഹ്മണ്യാഷ്ടകമിദം പ്രാതരുത്ഥായ യഃ പഠേത്.
കോടിജന്മകൃതം പാപം തത്ക്ഷണാദേവ നശ്യതി.

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3333650