സ്കന്ദ സ്തോത്രം

ഷണ്മുഖം പാർവതീപുത്രം ക്രൗഞ്ചശൈലവിമർദനം.
ദേവസേനാപതിം ദേവം സ്കന്ദം വന്ദേ ശിവാത്മജം.
താരകാസുരഹന്താരം മയൂരാസനസംസ്ഥിതം.
ശക്തിപാണിം ച ദേവേശം സ്കന്ദം വന്ദേ ശിവാത്മജം.
വിശ്വേശ്വരപ്രിയം ദേവം വിശ്വേശ്വരതനൂദ്ഭവം.
കാമുകം കാമദം കാന്തം സ്കന്ദം വന്ദേ ശിവാത്മജം.
കുമാരം മുനിശാർദൂല- മാനസാനന്ദഗോചരം.
വല്ലീകാന്തം ജഗദ്യോനിം സ്കന്ദം വന്ദേ ശിവാത്മജം.
പ്രലയസ്ഥിതികർതാര- മാദികർതാരമീശ്വരം.
ഭക്തപ്രിയം മദോന്മത്തം സ്കന്ദം വന്ദേ ശിവാത്മജം.
വിശാഖം സർവഭൂതാനാം സ്വാമിനം കൃത്തികാസുതം.
സദാബലം ജടാധാരം സ്കന്ദം വന്ദേ ശിവാത്മജം.
സ്കന്ദഷട്കസ്തോത്രമിദം യഃ പഠേത്ച്ഛ്രൃണുയാന്നരഃ.
വാഞ്ഛിതാംല്ലഭതേ സദ്യശ്ചാന്തേ സ്കന്ദപുരം വ്രജേത്.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |