ശരവനഭവ സ്തോത്രം

ശക്തിസ്വരൂപായ ശരോദ്ഭവായ ശക്രാർചിതായാഥ ശചീസ്തുതായ.
ശമായ ശംഭുപ്രണവാർഥദായ ശകാരരൂപായ നമോ ഗുഹായ.
രണന്മണിപ്രോജ്ജ്വല- മേഖലായ രമാസനാഥപ്രണവാർഥദായ.
രതീശപൂജ്യായ രവിപ്രഭായ രകാരരൂപായ നമോ ഗുഹായ.
വരായ വർണാശ്രമരക്ഷകായ വരത്രിശൂലാഭയ- മണ്ഡിതായ.
വലാരികന്യാ- സുകൃതാലയായ വകാരരൂപായ നമോ ഗുഹായ.
നഗേന്ദ്രകന്യേശ്വര- തത്ത്വദായ നഗാധിരൂഢായ നഗാർചിതായ.
നഗാസുരഘ്നായ നഗാലയായ നകാരരൂപായ നമോ ഗുഹായ.
ഭവായ ഭർഗായ ഭവാത്മജായ ഭസ്മായമാനാദ്ഭുത- വിഗ്രഹായ.
ഭക്തേഷ്ടകാമ- പ്രദകല്പകായ ഭകാരരൂപായ നമോ ഗുഹായ.
വല്ലീവലാരാതി- സുതാർചിതായ വരാംഗരാഗാഞ്ചിത- വിഗ്രഹായ.
വല്ലീകരാംഭോരുഹ- മർദിതായ വകാരരൂപായ നമോ ഗുഹായ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

39.4K
1.2K

Comments Malayalam

qxqpm
നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല . നന്ദി -മഞ്ജു നായർ

ഈ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെ അതുല്യമായ ഉറവിടമാണ്.🌹🌹 -വിഷ്ണു

സനാതന ധർമ്മം പരിപാലിക്കാനായി ഇത്രയേറെ പ്രയത് നിക്കുന്ന വേദധാര ഒരു അത്ഭുതം തന്നെ. ഗുരുകുലം, ഗോശാലകൾ , വേദങ്ങൾ, .... എല്ലാം പരിരക്ഷി.ക്കപ്പെടാനായി അവതരിച്ച പുണ്യാത്മാക്കൾ , മഹാത്മാക്കൾ... എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ ശിരസ്സ് നമിക്കുന്നു. -

വേദധാര വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് . -മനോജ് പിള്ള

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |