കാർതികേയ സ്തുതി

ഭാസ്വദ്വജ്രപ്രകാശോ ദശശതനയനേനാർചിതോ വജ്രപാണിഃ
ഭാസ്വന്മുക്താ- സുവർണാംഗദമുകുടധരോ ദിവ്യഗന്ധോജ്ജ്വലാംഗഃ.
പാവഞ്ജേശോ ഗുണാഢ്യോ ഹിമഗിരിതനയാനന്ദനോ വഹ്നിജാതഃ
പാതു ശ്രീകാർതികേയോ നതജനവരദോ ഭക്തിഗമ്യോ ദയാലുഃ.
സേനാനീർദേവസേനാ- പതിരമരവരൈഃ സന്തതം പൂജിതാംഘ്രിഃ
സേവ്യോ ബ്രഹ്മർഷിമുഖ്യൈർവിഗതകലി- മലൈർജ്ഞാനിഭിർമോക്ഷകാമൈഃ.
സംസാരാബ്ധൗ നിമഗ്നൈർഗൃഹസുഖരതിഭിഃ പൂജിതോ ഭക്തവൃന്ദൈഃ
സമ്യക് ശ്രീശംഭുസൂനുഃ കലയതു കുശലം ശ്രീമയൂരാധിരൂഢഃ.
ലോകാംസ്ത്രീൻ പീഡയന്തം ദിതിദനുജപതിം താരകം ദേവശത്രും
ലോകേശാത്പ്രാപ്തസിദ്ധിം ശിതകനകശരൈർലീലയാ നാശയിത്വാ.
ബ്രഹ്മേന്ദ്രാദ്യാദിതേയൈ- ര്മണിഗണഖചിതേ ഹേമസിംഹാസനേ യോ
ബ്രഹ്മണ്യഃ പാതു നിത്യം പരിമലവിലസത്-പുഷ്പവൃഷ്ട്യാഽഭിഷിക്തഃ.
യുദ്ധേ ദേവാസുരാണാ- മനിമിഷപതിനാ സ്ഥാപിതോ യൂഥപത്വേ
യുക്തഃ കോദണ്ഡബാണാസി- കുലിശപരിഘൈഃ സേനയാ ദേവതാനാം.
ഹത്വാ ദൈത്യാൻപ്രമത്താൻ ജയനിനദയുതൈ- ര്മംഗലൈർവാദ്യഘോഷൈഃ
ഹസ്തിശ്രേഷ്ഠാധിരൂഢോ വിബുധയുവതിഭിർവീജിതഃ പാതു യുക്തഃ.
ശ്രീഗൗരീകാന്തപുത്രം സുരപതനയയാ വിഷ്ണുപുത്ര്യാ ച യുക്തം
ശ്രീസ്കന്ദം താമ്രചൂഡാ- ഭയകുലിശധരം ശക്തിഹസ്തം കുമാരം.
ഷഡ്ഗ്രീവം മഞ്ജുവേഷം ത്രിദിവവരസുമസ്രഗ്ധരം ദേവദേവം
ഷഡ്വക്ത്രം ദ്വാദശാക്ഷം ഗണപതിസഹജം താരകാരിം നമാമി.
കൈലാസോത്തുംഗശൃംഗേ പ്രമഥസുരഗണൈഃ പൂജിതം വാരിവാഹം
കൈലാസാദ്രീശപുത്രം മുനിജനഹൃദയാനന്ദനം വാരിജാക്ഷം.
ഗന്ധാഡ്യാം പാരിജാതപ്രഭൃതി- സുമകൃതാം മാലികാം ധാരയന്തം
ഗംഗാപത്യം ഭജേഽഹം ഗുഹമമരനുതം തപ്തജാംബൂനദാഭം.
ഭക്തേഷ്ടാർഥപ്രദാനേ നിരതമഭയദം ജ്ഞാനശക്തിം സുരേശം
ഭക്ത്യാ നിത്യം സുരർഷിപ്രമുഖ- മുനിഗണൈരർചിതം രക്തവർണം.
വന്ദ്യം ഗന്ധർവമുഖ്യൈർഭവ- ജലധിതരിം പീതകൗശേയവസ്ത്രം
വന്ദേ ശ്രീബാഹുലേയം മദനരിപുസുതം കോടിചന്ദ്രപ്രകാശം.
തപ്തസ്വർണാഭകായം മധുരിപുതനയാ- കാന്തമംഭോജനേത്രം
തത്ത്വജ്ഞം ചന്ദ്രമൗലിപ്രിയസുത- മിഭവക്ത്രാനുജം ശക്തിപാണിം.
ഗാംഗേയം കാർതികേയം സ്മരസദൃശവപും രത്നഹാരോജ്ജ്വലാംഗം
ഗാനപ്രേമം ശുഭാംഗം സ്മിതരുചിരമുഖം ചാരുഭൂഷം നമാമി.
ധ്യായേദ്ബാലാർകകാന്തിം ശരവനജനിതം പാർവതീപ്രീതിപുത്രം
ധ്യാനപ്രേമം കൃപാലും വരദമഘഹരം പുണ്യരൂപം പവിത്രം.
നിത്യാനന്ദം വരേണ്യം രജതഗിരിവരോത്തുംഗ- ശൃംഗാധിവാസം
നിത്യം ദേവർഷിവന്ദ്യം ഭവഹരമമലം വേദവേദ്യം പുരാണം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

26.6K
1.1K

Comments Malayalam

Gz7tp
വേദധാരയുടെ സ്വാധീനം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. നന്ദി. 🙏🏻 -Prateeksha

കൊള്ളാം . നല്ല വെബ്സൈറ്റ് 👍👍👍 -ഗീത മേനോൻ

വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു . നന്ദി 🙏🙏🙏🙏 -മനു

നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |