ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತೀ - ಪ್ರಾಧಾನಿಕ ರಹಸ್ಯ

96.2K

Comments

rmtxh

ಮೃತ್ಯುವಿನ ಸೃಷ್ಟಿ

ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮನು ಲೋಕವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗುವುದು ಕಲ್ಪಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಲೋಕದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಚಿಂತಿತನಾದನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ದಹಿಸಲು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಭಗವಾನ್ ಶಿವನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನೀಡಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಶಿಪಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮನು ಆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಮರಣ ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯುದೇವನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು.

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾದ ಮಹತ್ವವೇನು?

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವು ಹನುಮಂತನ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸೀದಾಸರು ರಚಿಸಿದ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣೆ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಠಿಸಬಹುದು

Quiz

ಕಡಲಾಗ್ನಿಯ ಹೆಸರೇನು?

ಅಥ ಪ್ರಾಧಾನಿಕಂ ರಹಸ್ಯಂ . ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಸಪ್ತಶತೀರಹಸ್ಯತ್ರಯಸ್ಯ . ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುರುದ್ರಾ-ಋಷಯಃ . ಮಹಾಕಾಲೀಮಹಾಲಕ್ಷೀಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯೋ ದೇವತಾಃ . ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ . ನವದುರ್ಗಾಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಬೀಜಂ . ಶ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ . ಸಕಲ-ಅಭೀಷ್ಟಫಲಸಿದ್ಧಯೇ ಸಪ್ತಶತೀಪಾಠಾಂತೇ ಜಪೇ ವಿನಿ....

ಅಥ ಪ್ರಾಧಾನಿಕಂ ರಹಸ್ಯಂ .
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಸಪ್ತಶತೀರಹಸ್ಯತ್ರಯಸ್ಯ . ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುರುದ್ರಾ-ಋಷಯಃ . ಮಹಾಕಾಲೀಮಹಾಲಕ್ಷೀಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯೋ ದೇವತಾಃ . ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ . ನವದುರ್ಗಾಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಬೀಜಂ . ಶ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ . ಸಕಲ-ಅಭೀಷ್ಟಫಲಸಿದ್ಧಯೇ ಸಪ್ತಶತೀಪಾಠಾಂತೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ .
ರಾಜೋವಾಚ .
ಭಗವನ್ನವತಾರಾ ಮೇ ಚಂಡಿಕಾಯಾಸ್ತ್ವಯೋದಿತಾಃ .
ಏತೇಷಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ರಧಾನಂ ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ .
ಆರಾಧ್ಯಂ ಯನ್ಮಯಾ ದೇವ್ಯಾಃ ಸ್ವರೂಪಂ ಯೇನ ವೈ ದ್ವಿಜ .
ವಿಧಿನಾ ಬ್ರೂಹಿ ಸಕಲಂ ಯಥಾವತ್ ಪ್ರಣತಸ್ಯ ಮೇ .
ಋಷಿರುವಾಚ .
ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮಮನಾಖ್ಯೇಯಂ ಪ್ರಚಕ್ಷತೇ .
ಭಕ್ತೋಽಸೀತಿ ನ ಮೇ ಕಿಂಚಿತ್ ತವಾವಾಚ್ಯಂ ನರಾಽಧಿಪ .
ಸರ್ವಸ್ಯಾದ್ಯಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತ್ರಿಗುಣಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ .
ಲಕ್ಷ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಯಸ್ವರೂಪಾ ಸಾ ವ್ಯಾಪ್ಯ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾ .
ಮಾತುಲಿಂಗಂ ಗದಾಂ ಖೇಟಂ ಪಾನಪಾತ್ರಂ ಚ ಬಿಭ್ರತೀ .
ನಾಗಂ ಲಿಂಗಂ ಚ ಯೋನಿಂ ಚ ಬಿಭ್ರತೀ ನೃಪ ಮೂರ್ಧನಿ .
ತಪ್ತಕಾಂಚನವರ್ಣಾಭಾ ತಪ್ತಕಾಂಚನಭೂಷಣಾ .
ಶೂನ್ಯಂ ತದಖಿಲಂ ಸ್ವೇನ ಪೂರಯಾಮಾಸ ತೇಜಸಾ .
ಶೂನ್ಯಂ ತದಖಿಲಂ ಲೋಕಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರೀ .
ಬಭಾರ ರೂಪಮಪರಂ ತಮಸಾ ಕೇವಲೇನ ಹಿ .
ಸಾ ಭಿನ್ನಾಂಜನಸಂಕಾಶಾ ದಂಷ್ಟ್ರಾಂಚಿತವರಾನನಾ .
ವಿಶಾಲಲೋಚನಾ ನಾರೀ ಬಭೂವ ತನುಮಧ್ಯಮಾ .
ಖಡ್ಗಪಾತ್ರಶಿರಃಖೇಟೈರಲಂಕೃತಚತುರ್ಭುಜಾ .
ಕಬಂಧಹಾರಂ ಶಿರಸಾ ಬಿಭ್ರಾಣಾ ಹಿ ಶಿರಃಸ್ರಜಂ .
ತಾಂ ಪ್ರೋವಾಚ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತಾಮಸೀಂ ಪ್ರಮದೋತ್ತಮಾಂ .
ದದಾಮಿ ತವ ನಾಮಾನಿ ಯಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ತಾನಿ ತೇ .
ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಕಾಲೀ ಮಹಾಮಾರೀ ಕ್ಷುಧಾ ರುಷಾ .
ನಿದ್ರಾ ತೃಷ್ಣಾ ಚೈಕವೀರಾ ಕಾಲರಾತ್ರಿರ್ದುರತ್ಯಯಾ .
ಇಮಾನಿ ತವ ನಾಮಾನಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಾನಿ ಕರ್ಮಭಿಃ .
ಏಭಿಃ ಕರ್ಮಾಣಿ ತೇ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯೋಽಧೀತೇ ಸೋಽಶ್ನುತೇ ಸುಖಂ .
ತಾಮಿತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸ್ವರೂಪಮಮರಂ ನೃಪ .
ಸತ್ತ್ವಾಖ್ಯೇನಾಽತಿಶುದ್ಧೇನ ಗುಣೇನೇಂದುಪ್ರಭಂ ದಧೌ .
ಅಕ್ಷಮಾಲಾಂಕುಶಧರಾ ವೀಣಾಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣೀ .
ಸಾ ಬಭೂವ ವರಾ ನಾರೀ ನಾಮಾನ್ಯಸ್ಯೈ ಚ ಸಾ ದದೌ .
ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹಾವಾಣೀ ಭಾರತೀ ವಾಕ್ ಸರಸ್ವತೀ .
ಆರ್ಯಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಕಾಮಧೇನುರ್ವೇದಗರ್ಭಾ ಸುರೇಶ್ವರೀ .
ಅಥೋವಾಚ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಕಾಲೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ .
ಯುವಾಂ ಜನಯತಾಂ ದೇವ್ಯೌ ಮಿಥುನೇ ಸ್ವಾನುರೂಪತಃ .
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ತೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸಸರ್ಜ ಮಿಥುನಂ ಸ್ವಯಂ .
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೌ ರುಚಿರೌ ಸ್ತ್ರೀಪುಂಸೌ ಕಮಲಾಸನೌ .
ಬ್ರಹ್ಮನ್ ವಿಧೇ ವಿರಿಂಚೇತಿ ಧಾತರಿತ್ಯಾಹ ತಂ ನರಂ .
ಶ್ರೀಃ ಪದ್ಮೇ ಕಮಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮೀತ್ಯಾಹ ಮಾತಾ ಸ್ತ್ರಿಯಂ ಚ ತಾಂ .
ಮಹಾಕಾಲೀ ಭಾರತೀ ಚ ಮಿಥುನೇ ಸೃಜತಃ ಸಹ .
ಏತಯೋರಪಿ ರೂಪಾಣಿ ನಾಮಾನಿ ಚ ವದಾಮಿ ತೇ .
ನೀಲಕಂಠಂ ರಕ್ತಬಾಹುಂ ಶ್ವೇತಾಂಗಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರಂ .
ಜನಯಾಮಾಸ ಪುರುಷಂ ಮಹಾಕಾಲೀಂ ಸಿತಾಂ ಸ್ತ್ರಿಯಂ .
ಸ ರುದ್ರಃ ಶಂಕರಃ ಸ್ಥಾಣುಃ ಕಪರ್ದೀ ಚ ತ್ರಿಲೋಚನಃ .
ತ್ರಯೀ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಮಧೇನುಃ ಸಾ ಸ್ತ್ರೀ ಭಾಷಾ ಸ್ವರಾಽಕ್ಷರಾ .
ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ತ್ರಿಯಂ ಗೌರೀಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಚ ಪುರುಷಂ ನೃಪ .
ಜನಯಾಮಾಸ ನಾಮಾನಿ ತಯೋರಪಿ ವದಾಮಿ ತೇ .
ವಿಷ್ಣುಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಹೃಷೀಕೇಶೋ ವಾಸುದೇವೋ ಜನಾರ್ದನಃ .
ಉಮಾ ಗೌರೀ ಸತೀ ಚಂಡೀ ಸುಂದರೀ ಸುಭಗಾ ಶುಭಾ .
ಏವಂ ಯುವತಯಃ ಸದ್ಯಃ ಪುರುಷತ್ವಂ ಪ್ರಪೇದಿರೇ .
ಚಾಕ್ಷುಷ್ಮಂತೋ ನು ಪಶ್ಯಂತಿ ನೇತರೇಽತದ್ವಿದೋ ಜನಾಃ .
ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಪ್ರದದೌ ಪತ್ನೀಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನೃಪ ತ್ರಯೀಂ .
ರುದ್ರಾಯ ಗೌರೀಂ ವರದಾಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ಚ ಶ್ರಿಯಂ .
ಸ್ವರಯಾ ಸಹ ಸಂಭೂಯ ವಿರಿಂಚೋಽಣ್ಡಮಜೀಜನತ್ .
ಬಿಭೇದ ಭಗವಾನ್ ರುದ್ರಸ್ತದ್ ಗೌರ್ಯಾ ಸಹ ವೀರ್ಯವಾನ್ .
ಅಂಡಮಧ್ಯೇ ಪ್ರಧಾನಾದಿ ಕಾರ್ಯಜಾತಮಭೂನ್ನೃಪ .
ಮಹಾಭೂತಾತ್ಮಕಂ ಸರ್ವಂ ಜಗತ್ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಂ .
ಪುಪೋಷ ಪಾಲಯಾಮಾಸ ತಲ್ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಸಹ ಕೇಶವಃ .
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರೇವಮಜಾ ಸಾಽಪಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ .
ನಿರಾಕಾರಾ ಚ ಸಾಕಾರಾ ಸೈವ ನಾನಾಭಿಧಾನಭೃತ್ .
ನಾಮಾಂತರೈರ್ನಿರೂಪ್ಯೈಷಾ ನಾಮ್ನಾ ನಾಽನ್ಯೇನ ಕೇನಚಿತ್ .
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಪುರಾಣೇ ಪ್ರಾಧಾನಿಕಂ ರಹಸ್ಯಂ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |