ಸಪ್ತಶತೀ ಸಾರ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರ

ಯಸ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗಕೇ ದಶಭುಜಾ ಕಾಲೀ ಕರಾಲಾ ಸ್ಥಿತಾ
ಯದ್ವಾಮೇ ಚ ಸರಸ್ವತೀ ವಸುಭುಜಾ ಭಾತಿ ಪ್ರಸನ್ನಾನನಾ.
ಯತ್ಪೃಷ್ಠೇ ಮಿಥುನತ್ರಯಂ ಚ ಪುರತೋ ಯಸ್ಯಾ ಹರಿಃ ಸೈರಿಭ-
ಸ್ತಾಮಷ್ಟಾದಶಬಾಹುಮಂಬುಜಗತಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸ್ಮರೇನ್ಮಧ್ಯಗಾಂ.
ಲಂ ಪೃಥ್ವ್ಯಾತ್ಮಕಮರ್ಪಯಾಮಿ ರುಚಿರಂ ಗಂಧಂ ಹಮಭ್ರಾತ್ಮಕಂ
ಪುಷ್ಪಂ ಯಂ ಮರುದಾತ್ಮಕಂ ಚ ಸುರಭಿಂ ಧೂಪಂ ವಿಧೂತಾಗಮಂ.
ರಂ ವಹ್ನ್ಯಾತ್ಮಕದಪಿಕಂ ವಮಮೃತಾತ್ಮಾನಂ ಚ ನೈವೇದ್ಯಕಂ
ಮಾತರ್ಮಾನಸಿಕಾನ್ಗೃಹಾಣ ರುಚಿರಾನ್ಪಂಚೋಪಚಾರಾನಮೂನ್.
ಕಲ್ಪಾಂತೇ ಭುಜಗಾಧಿಪಂ ಮುರರಿಪಾವಾಸ್ತೀರ್ಯ ನಿದ್ರಾಮಿತೇ
ಸಂಜಾತೌ ಮಧುಕೈಟಭೌ ಸುರರಿಪೂ ತತ್ಕರ್ಣಪೀಯೂಷತಃ.
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭೀತಿಭರಾನ್ವಿತೇನ ವಿಧಿನಾ ಯಾ ಸಂಸ್ತುತಾಽಘಾತಯದ್
ವೈಕುಂಠೇನ ವಿಮೋಹ್ಯ ತೌ ಭಗವತೀ ತಾಮಸ್ಮಿ ಕಾಲೀಂ ಭಜೇ.
ಯಾ ಪೂರ್ವಂ ಮಹಿಷಾಸುರಾರ್ದಿತಸುರೋದಂತಶ್ರುತಿಪ್ರೋತ್ಥಿತ-
ಕ್ರೋಧವ್ಯಾಪ್ತಶಿವಾದಿದೈವತನುತೋ ನಿರ್ಗತ್ಯ ತೇಜೋಮಯೀ.
ದೇವಪ್ರಾಪ್ತಸಮಸ್ತವೇಷರುಚಿರಾ ಸಿಂಹೇನ ಸಾಕಂ ಸುರ-
ದ್ವೇಷ್ಟೄಣಾಂ ಕದನಂ ಚಕಾರ ನಿತರಾಂ ತಾಮಸ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಭಜೇ.
ಸೈನ್ಯಂ ನಷ್ಟಮವೇಕ್ಷ್ಯ ಚಿಕ್ಷುರಮುಖಾ ಯೋಕ್ತುಂ ಯಯುರ್ಯೇಽಥ ತಾನ್
ಹತ್ವಾ ಶೃಂಗಖುರಾಸ್ಯಪುಚ್ಛವಲನೈಸ್ತ್ರಸ್ತತ್ತ್ರಿಲೋಕೀಜನಂ.
ಆಕ್ರಮ್ಯ ಪ್ರಪದೇನ ತಂ ಚ ಮಹಿಷಂ ಶೂಲೇನ ಕಂಠೇಽಭಿನದ್-
ಯಾ ಮದ್ಯಾರುಣನೇತ್ರವಕ್ತ್ರಕಮಲಾ ತಾಮಸ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಭಜೇ.
ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುಮಹೇಶ್ವರೌ ಚ ಗದಿತುಂ ಯಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಭಾವಂ ಬಲಂ
ನಾಲಂ ಸಾ ಪರಿಪಾಲನಾಯ ಜಗತೋಽಸ್ಮಾಕಂ ಚ ಕುರ್ಯಾನ್ಮತಿಂ.
ಇತ್ಥಂ ಶಕ್ರಮುಖೈಃ ಸ್ತುತಾಽಮರಗಣೈರ್ಯಾ ಸಂಸ್ಮೃತಾಽಽಪದ್ವ್ರಜಂ
ಹಂತಾಽಸ್ಮೀತಿ ವರಂ ದದಾವತಿಶುಭಂ ತಾಮಸ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಭಜೇ.
ಭೂಯಃ ಶುಂಭನಿಶುಂಭಪೀಡಿತಸುರೈಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಹಿಮಾದ್ರೌ ಕೃತಂ
ಶ್ರುತ್ವಾ ತತ್ರ ಸಮಾಗತೇಶರಮಣೀದೇಹಾದಭೂತ್ಕೌಶಿಕೀ.
ಯಾ ನೈಜಗ್ರಹಣೇರಿತಾಯ ಸುರಜಿದ್ದೂತಾಯ ಸಂಧಾರಣೇ
ಯೋ ಜೇತಾ ಸ ಪತಿರ್ಮಮೇತ್ಯಕಥಯತ್ತಾಮಸ್ಮಿ ವಾಣೀಂ ಭಜೇ.
ತದ್ದೂತಸ್ಯ ವಚೋ ನಿಶಮ್ಯ ಕುಪಿತಃ ಶುಂಭೋಽಥ ಯಂ ಪ್ರೇಷಯತ್
ಕೇಶಾಕರ್ಷಣವಿಹ್ವಲಾಂ ಬಲಯುತಸ್ತಾಮಾನಯೇತಿ ದ್ರುತಂ.
ದೈತ್ಯಂ ಭಸ್ಮ ಚಕಾರ ಧೂಮ್ರನಯನಂ ಹುಂಕಾರಮಾತ್ರೇಣ ಯಾ
ತತ್ಸೈನ್ಯಂ ಚ ಜಘಾನ ಯನ್ಮೃಗಪತಿಸ್ತಾಮಸ್ಮಿ ವಾಣೀಂ ಭಜೇ.
ಚಂಡಂ ಮುಂಡಯುತಂ ಚ ಸೈನ್ಯಸಹಿತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾಽಽಗತಂ ಸಂಯುಗೇ
ಕಾಲ್ಯಾ ಭೈರವಯಾ ಲಲಾಟಫಲಕಾದುದ್ಭೂತಯಾಘಾತಯತ್.
ತಾವಾದಾಯ ಸಮಾಗತೇತ್ಯಥ ಚ ಯಾ ತಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಸತೀ
ಚಾಮುಂಡೇತ್ಯಭಿಧಾಂ ವ್ಯಧಾತ್ತ್ರಿಭುವನೇ ತಾಮಸ್ಮಿ ವಾಣೀಂ ಭಜೇ.
ಶ್ರುತ್ವಾ ಸಂಯತಿ ಚಂಡಮುಂಡಮರಣಂ ಶುಂಭೋ ನಿಶುಂಭಾನ್ವಿತಃ
ಕ್ರುದ್ಧಸ್ತತ್ರ ಸಮೇತ್ಯ ಸೈನ್ಯಸಹಿತಶ್ಚಕ್ರೇಽದ್ಭುತಂ ಸಂಯುಗಂ.
ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಯಾದಿಯುತಾ ರಣೇ ಬಲಪತಿಂ ಯಾ ರಕ್ತಬೀಜಾಸುರಂ
ಚಾಮುಂಡಾ ಪರಿಪೀತರಕ್ತಮವಧೀತ್ತಾಮಸ್ಮಿ ವಾಣೀಂ ಭಜೇ.
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ರಕ್ತಜನುರ್ವಧಂ ಪ್ರಕುಪಿತೌ ಶುಂಭೋ ನಿಶುಂಭೋಽಪ್ಯುಭೌ
ಚಕ್ರಾತೇ ತುಮುಲಂ ರಣಂ ಪ್ರತಿಭಯಂ ನಾನಾಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರೋತ್ಕರೈಃ.
ತತ್ರಾದ್ಯಂ ವಿನಿಪಾತ್ಯ ಮೂರ್ಚ್ಛಿತಮಲಂ ಛಿತ್ತ್ವಾ ನಿಶುಂಭಂ ಶಿರಃ
ಖಡ್ಗೇನೈನಮಪಾತಯತ್ಸಪದಿ ಯಾ ತಾಮಸ್ಮಿ ವಾಣೀಂ ಭಜೇ.
ಶುಂಭಂ ಭ್ರಾತೃವಧಾದತೀವ ಕುಪಿತಂ ದುರ್ಗೇ ತ್ವಮನ್ಯಾಶ್ರಯಾತ್
ಗರ್ವಿಷ್ಠಾ ಭವ ಮೇತ್ಯುದೀರ್ಯ ಸಹಸಾ ಯುಧ್ಯಂತಮತ್ಯುತ್ಕಟಂ.
ಏಕೈವಾಽಸ್ಮಿ ನ ಚಾಪರೇತಿ ವದತೀ ಭಿತ್ತ್ವಾ ಚ ಶೂಲೇನ ಯಾ
ವಕ್ಷಸ್ಯೇನಮಪಾತಯದ್ಭುವಿ ಬಲಾತ್ತಾಮಸ್ಮಿ ವಾಣೀಂ ಭಜೇ.
ದೈತ್ಯೇಽಸ್ಮಿನ್ನಿಹತೇಽನಲಪ್ರಭೃತಿಭಿರ್ದೇವೈಃ ಸ್ತುತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾ
ಸರ್ವಾರ್ತಿಪ್ರಶಮಾಯ ಸರ್ವಜಗತಃ ಸ್ವೀಯಾರಿನಾಶಾಯ ಚ.
ಬಾಧಾ ದೈತ್ಯಜನಿರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ ಯದಾ ತತ್ರಾವತೀರ್ಯ ಸ್ವಯಂ
ದೈತ್ಯಾನ್ನಾಶಯಿತಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ವರಮದಾತ್ತಾಮಸ್ಮಿ ವಾಣೀಂ ಭಜೇ.
ಯಶ್ಚೈತಚ್ಚರಿತತ್ರಯಂ ಪಠತಿ ನಾ ತಸ್ಯೈಧತೇ ಸಂತತಿ-
ರ್ಧಾನ್ಯಂ ಕೀರ್ತಿಧನಾದಿಕಂ ಚ ವಿಪದಾಂ ಸದ್ಯಶ್ಚ ನಾಶೋ ಭವೇತ್.
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾಂತರಧೀಯತ ಸ್ವಯಮಹೋ ಯಾ ಪೂಜಿತಾ ಪ್ರತ್ಯಹಂ
ವಿತ್ತಂ ಧರ್ಮಮತಿಂ ಸುತಾಂಶ್ಚ ದದತೇ ತಾಮಸ್ಮಿ ವಾಣೀಂ ಭಜೇ.
ಇತ್ಯೇತತ್ಕಥಿತಂ ನಿಶಮ್ಯ ಚರಿತಂ ದೇವ್ಯಾಃ ಶುಭಂ ಮೇಧಸಾ-
ರಾಜಾಸೌ ಸುರಥಃ ಸಮಾಧಿರತುಲಂ ವೈಶ್ಯಶ್ಚ ತೇಪೇ ತಪಃ.
ಯಾ ತುಷ್ಟಾಽತ್ರ ಪರತ್ರ ಜನ್ಮನಿ ವರಂ ರಾಜ್ಯಂ ದದೌ ಭೂಭೃತೇ
ಜ್ಞಾನಂ ಚೈವ ಸಮಾಧಯೇ ಭಗವತೀಂ ತಾಮಸ್ಮಿ ವಾಣೀಂ ಭಜೇ.
ದುರ್ಗಾಸಪ್ತಶತೀತ್ರಯೋದಶಮಿತಾಧ್ಯಾಯಾರ್ಥಸಂಗರ್ಭಿತಂ
ದುರ್ಗಾಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಪಠಿಷ್ಯತಿ ಜನೋ ಯಃ ಕಶ್ಚಿದತ್ಯಾದರಾತ್.
ತಸ್ಯ ಶ್ರೀರತುಲಾ ಮತಿಶ್ಚ ವಿಮಲಾ ಪುತ್ರಃ ಕುಲಾಲಂಕೃತಿಃ
ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಚರಣಾರವಿಂದಕೃಪಯಾ ಸ್ಯಾದತ್ರ ಕಃ ಸಂಶಯಃ.
ವೇದಾಭ್ರಾವನಿಸಮ್ಮಿತಾ ನವರಸಾ ವರ್ಣಾಬ್ಧಿತುಲ್ಯಾಃ ಕರಾಮ್ನಾಯಾ
ನಂದಕರೇಂದವೋ ಯುಗಕರಾಃ ಶೈಲದ್ವಯೋಽಗ್ನ್ಯಂಗಕಾಃ
ಚಂದ್ರಾಂಭೋಧಿಸಮಾ ಭುಜಾನಲಮಿತಾ ಬಾಣೇಷವೋಽಬ್ಜಾರ್ಣವಾ
ನಂದದ್ವಂದ್ವಸಮಾ ಇತೀಹ ಕಥಿತಾ ಅಧ್ಯಾಯಮಂತ್ರಾಃ ಕ್ರಮಾತ್.
ಶ್ರೀಮತ್ಕಾಶೀಕರೋಪಾಖ್ಯರಾಮಕೃಷ್ಣಸುಧೀಕೃತಂ.
ದುರ್ಗಾಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಧೀರಾಃ ಪಶ್ಯಂತು ಗತಮತ್ಸರಾಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

27.8K

Comments

rtdyc

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |