ಚಂಡಿಕಾ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಸಹಸ್ರಚಂದ್ರನಿತ್ದಕಾತಿಕಾಂತಚಂದ್ರಿಕಾಚಯೈ-
ದಿಶೋಽಭಿಪೂರಯದ್ ವಿದೂರಯದ್ ದುರಾಗ್ರಹಂ ಕಲೇಃ.
ಕೃತಾಮಲಾಽವಲಾಕಲೇವರಂ ವರಂ ಭಜಾಮಹೇ
ಮಹೇಶಮಾನಸಾಶ್ರಯನ್ವಹೋ ಮಹೋ ಮಹೋದಯಂ.
ವಿಶಾಲಶೈಲಕಂದರಾಂತರಾಲವಾಸಶಾಲಿನೀಂ
ತ್ರಿಲೋಕಪಾಲಿನೀಂ ಕಪಾಲಿನೀ ಮನೋರಮಾಮಿಮಾಂ.
ಉಮಾಮುಪಾಸಿತಾಂ ಸುರೈರೂಪಾಸ್ಮಹೇ ಮಹೇಶ್ವರೀಂ
ಪರಾಂ ಗಣೇಶ್ವರಪ್ರಸೂ ನಗೇಶ್ವರಸ್ಯ ನಂದಿನೀಂ.
ಅಯೇ ಮಹೇಶಿ ತೇ ಮಹೇಂದ್ರಮುಖ್ಯನಿರ್ಜರಾಃ ಸಮೇ
ಸಮಾನಯಂತಿ ಮೂರ್ದ್ಧರಾಗತ ಪರಾಗಮಂಘ್ರಿಜಂ.
ಮಹಾವಿರಾಗಿಶಂಕರಾಽನುರಾಗಿಣೀಂ ನುರಾಗಿಣೀ
ಸ್ಮರಾಮಿ ಚೇತಸಾಽತಸೀಮುಮಾಮವಾಸಸಂ ನುತಾಂ.
ಭಜೇಽಮರಾಂಗನಾಕರೋಚ್ಛಲತ್ಸುಚಾಮರೋಚ್ಚಲನ್
ನಿಚೋಲಲೋಲಕುಂತಲಾಂ ಸ್ವಲೋಕಶೋಕನಾಶಿನೀಂ.
ಅದಭ್ರಸಂಭೃತಾತಿಸಂಭ್ರಮಪ್ರಭೂತವಿಭ್ರಮ-
ಪ್ರವೃತ್ತತಾಂಡವಪ್ರಕಾಂಡಪಂಡಿತೀಕೃತೇಶ್ವರಾಂ.
ಅಪೀಹ ಪಾಮರಂ ವಿಧಾಯ ಚಾಮರಂ ತಥಾಽಮರಂ
ನು ಪಾಮರಂ ಪರೇಶಿದೃಗ್ವಿಭಾವಿತಾವಿತತ್ರಿಕೇ.
ಪ್ರವರ್ತತೇ ಪ್ರತೋಷರೋಷಖೇಲನ ತವ ಸ್ವದೋಷ-
ಮೋಷಹೇತವೇ ಸಮೃದ್ಧಿಮೇಲನಂ ಪದನ್ನುಮಃ.
ಭಭೂವ್ಭಭವ್ಭಭವ್ಭಭಾಭಿತೋವಿಭಾಸಿ ಭಾಸ್ವರ-
ಪ್ರಭಾಭರಪ್ರಭಾಸಿತಾಗಗಹ್ವರಾಧಿಭಾಸಿನೀಂ.
ಮಿಲತ್ತರಜ್ವಲತ್ತರೋದ್ವಲತ್ತರಕ್ಷಪಾಕರ
ಪ್ರಮೂತಭಾಭರಪ್ರಭಾಸಿಭಾಲಪಟ್ಟಿಕಾಂ ಭಜೇ.
ಕಪೋತಕಂಬುಕಾಮ್ಯಕಂಠಕಂಠಯಕಂಕಣಾಂಗದಾ-
ದಿಕಾಂತಕಾಶ್ಚಿಕಾಶ್ಚಿತಾಂ ಕಪಾಲಿಕಾಮಿನೀಮಹಂ.
ವರಾಂಘ್ರಿನೂಪುರಧ್ವನಿಪ್ರವೃತ್ತಿಸಂಭವದ್ ವಿಶೇಷ-
ಕಾವ್ಯಕಲ್ಪಕೌಶಲಾಂ ಕಪಾಲಕುಂಡಲಾಂ ಭಜೇ.
ಭವಾಭಯಪ್ರಭಾವಿತದ್ಭವೋತ್ತರಪ್ರಭಾವಿಭವ್ಯ-
ಭೂಮಿಭೂತಿಭಾವನ ಪ್ರಭೂತಿಭಾವುಕಂ ಭವೇ.
ಭವಾನಿ ನೇತಿ ತೇ ಭವಾನಿ ಪಾದಪಂಕಜಂ ಭಜೇ
ಭವಂತಿ ತತ್ರ ಶತ್ರುವೋ ನ ಯತ್ರ ತದ್ವಿಭಾವನಂ.
ದುರ್ಗಾಗ್ರತೋಽತಿಗರಿಮಪ್ರಭವಾಂ ಭವಾನ್ಯಾ
ಭವ್ಯಾಮಿಮಾಂ ಸ್ತುತಿಮುಮಾಪತಿನಾ ಪ್ರಣೀತಾಂ.
ಯಃ ಶ್ರಾವಯೇತ್ ಸಪುರೂಹೂತಪುರಾಧಿಪತ್ಯ
ಭಾಗ್ಯಂ ಲಭೇತ ರಿಪವಶ್ಚ ತೃಣಾನಿ ತಸ್ಯ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

43.5K

Comments

nnp8w

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |