ಸರಸ್ವತೀ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

Listen to the audio above for correct pronunciation

ಅಮಲಾ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಾ ಸಾ ಕಮಲಾಕರಮಾಲಿನೀ.
ವಿಮಲಾಭ್ರನಿಭಾ ವೋಽವ್ಯಾತ್ಕಮಲಾ ಯಾ ಸರಸ್ವತೀ.
ವಾರ್ಣಸಂಸ್ಥಾಂಗರೂಪಾ ಯಾ ಸ್ವರ್ಣರತ್ನವಿಭೂಷಿತಾ.
ನಿರ್ಣಯಾ ಭಾರತೀ ಶ್ವೇತವರ್ಣಾ ವೋಽವ್ಯಾತ್ಸರಸ್ವತೀ.
ವರದಾಭಯರುದ್ರಾಕ್ಷ- ವರಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣೀ.
ಸರಸಾ ಸಾ ಸರೋಜಸ್ಥಾ ಸಾರಾ ವೋಽವ್ಯಾತ್ಸರಾಸ್ವತೀ.
ಸುಂದರೀ ಸುಮುಖೀ ಪದ್ಮಮಂದಿರಾ ಮಧುರಾ ಚ ಸಾ.
ಕುಂದಭಾಸಾ ಸದಾ ವೋಽವ್ಯಾದ್ವಂದಿತಾ ಯಾ ಸರಸ್ವತೀ.
ರುದ್ರಾಕ್ಷಲಿಪಿತಾ ಕುಂಭಮುದ್ರಾಧೃತ- ಕರಾಂಬುಜಾ.
ಭದ್ರಾರ್ಥದಾಯಿನೀ ಸಾವ್ಯಾದ್ಭದ್ರಾಬ್ಜಾಕ್ಷೀ ಸರಸ್ವತೀ.
ರಕ್ತಕೌಶೇಯರತ್ನಾಢ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಭಾಷಣಭೂಷಣಾ.
ಭಕ್ತಹೃತ್ಪದ್ಮಸಂಸ್ಥಾ ಸಾ ಶಕ್ತಾ ವೋಽವ್ಯಾತ್ಸರಸ್ವತೀ.
ಚತುರ್ಮುಖಸ್ಯ ಜಾಯಾ ಯಾ ಚತುರ್ವೇದಸ್ವರೂಪಿಣೀ.
ಚತುರ್ಭುಜಾ ಚ ಸಾ ವೋಽವ್ಯಾಚ್ಚತುರ್ವರ್ಗಾ ಸರಸ್ವತೀ.
ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಪೂಜ್ಯಾ ಯಾ ಪರ್ವಚಂದ್ರನಿಭಾನನಾ.
ಸರ್ವಜಿಹ್ವಾಗ್ರಸಂಸ್ಥಾ ಸಾ ಸದಾ ವೋಽವ್ಯಾತ್ಸರಸ್ವತೀ.
ಸರಸ್ವತ್ಯಷ್ಟಕಂ ನಿತ್ಯಂ ಸಕೃತ್ಪ್ರಾತರ್ಜಪೇನ್ನರಃ.
ಅಜ್ಞೈರ್ವಿಮುಚ್ಯತೇ ಸೋಽಯಂ ಪ್ರಾಜ್ಞೈರಿಷ್ಟಶ್ಚ ಲಭ್ಯತೇ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |