ದುರ್ಗಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಲಿ

ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಭವಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಭವಮೋಚನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಆರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಆದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಶೂಲಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಪಿನಾಕಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಚಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಚಂಡಘಂಟಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹಾತಪಸೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಮನಸೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಬುದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಹಂಕಾರಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಚಿತ್ತರೂಪಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಚಿತ್ತ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರಮಯ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸತ್ತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸತ್ಯಾನಂದಸ್ವರೂಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಅನಂತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಭಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಭಾವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಭವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸದಾಗತ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಶಾಂಭವ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ದೇವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಚಿಂತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ರತ್ನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ದಕ್ಷಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಪರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಅನೇಕವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಪಾಟಲಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಪಾಟಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಪಟ್ಟಾಂಬರಪರೀಧಾನಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಲಮಂಜೀರರಂಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಮೇಯವಿಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕ್ರೂರಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ವನದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಾತಂಗ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಮತಂಗಮುನಿಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಾಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಐಂದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕೌಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಪುರುಷಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಉತ್ಕರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಜ್ಞಾನಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಬುದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಬಹುಲಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಬಹುಲಪ್ರೇಮಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವವಾಹನವಾಹನಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ನಿಶುಂಭಶುಂಭಹನನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಧುಕೈಟಭಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಚಂಡಮುಂಡವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಾಸುರವಿನಾಶಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವದಾನವಘಾತಿನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸರ್ವಾಸ್ತ್ರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಅನೇಕಶಸ್ತ್ರಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಅನೇಕಾಸ್ತ್ರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕುಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಏಕಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕೈಶೋರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಯುವತ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಯತ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಪ್ರೌಢಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಪ್ರೌಢಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ವೃದ್ಧಮಾತ್ರೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಬಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಮುಕ್ತಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಘೋರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ರೋದ್ರಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ತಪಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಭದ್ರಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಜಲೋದರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಶಿವದೂತ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕರಾಲ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಅನಂತಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ.
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

65.8K

Comments

tbidj

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |