Special - Vidya Ganapathy Homa - 26, July, 2024

Seek blessings from Vidya Ganapathy for academic excellence, retention, creative inspiration, focus, and spiritual enlightenment.

Click here to participate

ಅಪರಾಜಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

49.7K
1.4K

Comments Kannada

vpr4w
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ 🙏 -ಹನುಮಂತರಾಯ ಮೇಷ್ಟ್ರಿ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ 🌼 -ನಂದಿನಿ ಜೋಶಿ

ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ -ತೇಜಸ್

ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಂದದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ -ಇಂದಿರಾ ಭಟ್

ಧಾರ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾದ ಸ್ಥಳ -ಮೀನಾಕ್ಷಿ

Read more comments

Aparajita stotram

శ్రీత్రైలోక్యవిజయా- అపరాజితా స్తోత్రం .

ఓం నమోఽపరాజితాయై .
ఓం అస్యా వైష్ణవ్యాః పరాయా అజితాయా మహావిద్యాయాః.
వామదేవ-బృహస్పతి-మార్కండేయా ఋషయః.
గాయత్ర్యుష్ణిగనుష్టుబ్బృహతీ ఛందాంసి.
లక్ష్మీనృసింహో దేవతా.
ఓం క్లీం శ్రీం హ్రీం బీజం.
హుం శక్తిః.
సకలకామనాసిద్ధ్యర్థం అపరాజితా- విద్యామంత్రపాఠే వినియోగః.
ఓం నీలోత్పలదలశ్యామాం భుజంగాభరణాన్వితాం.
శుద్ధస్ఫటికసంకాశాం చంద్రకోటినిభాననాం.
శంఖచక్రధరాం దేవీ వైష్ణ్వీమపరాజితాం.
బాలేందుశేఖరాం దేవీం వరదాభయదాయినీం.
నమస్కృత్య పపాఠైనాం మార్కండేయో మహాతపాః.
మార్కండేయ ఉవాచ -
శృణుష్వ మునయః సర్వే సర్వకామార్థసిద్ధిదాం.
అసిద్ధసాధనీం దేవీం వైష్ణవీమపరాజితాం.
ఓం నమో నారాయణాయ, నమో భగవతే వాసుదేవాయ,
నమోఽస్త్వనంతాయ సహస్రశీర్షాయణే, క్షీరోదార్ణవశాయినే,
శేషభోగపర్య్యంకాయ, గరుడవాహనాయ, అమోఘాయ,
అజాయ, అజితాయ, పీతవాససే.
ఓం వాసుదేవ సంకర్షణ ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధ,
హయగ్రీవ, మత్స్య కూర్మ్మ, వారాహ నృసింహ, అచ్యుత
వామన, త్రివిక్రమ, శ్రీధర, రామ రామ రామ .
వరద, వరద, వరదో భవ, నమోఽస్తు తే, నమోఽస్తుతే, స్వాహా.
ఓం అసుర-దైత్య-యక్ష-రాక్షస-భూత-ప్రేత-పిశాచ-కూష్మాండ-
సిద్ధ-యోగినీ-డాకినీ-శాకినీ-స్కందగ్రహాన్
ఉపగ్రహాన్నక్షత్రగ్రహాంశ్చాన్యాన్ హన హన పచ పచ
మథ మథ విధ్వంసయ విధ్వంసయ విద్రావయ విద్రావయ
చూర్ణయ చూర్ణయ శంఖేన చక్రేణ వజ్రేణ శూలేన
గదయా ముసలేన హలేన భస్మీకురు కురు స్వాహా.
ఓం సహస్రబాహో సహస్రప్రహరణాయుధ,
జయ జయ, విజయ విజయ, అజిత, అమిత,
అపరాజిత, అప్రతిహత, సహస్రనేత్ర,
జ్వల జ్వల, ప్రజ్వల ప్రజ్వల,
విశ్వరూప, బహురూప, మధుసూదన, మహావరాహ,
మహాపురుష, వైకుంఠ, నారాయణ,
పద్మనాభ, గోవింద, దామోదర, హృషీకేశ,
కేశవ, సర్వాసురోత్సాదన, సర్వభూతవశంకర,
సర్వదుఃస్వప్నప్రభేదన, సర్వయంత్రప్రభంజన,
సర్వనాగవిమర్దన, సర్వదేవమహేశ్వర,
సర్వబంధవిమోక్షణ,సర్వాహితప్రమర్దన,
సర్వజ్వరప్రణాశన, సర్వగ్రహనివారణ,
సర్వపాపప్రశమన, జనార్దన, నమోఽస్తుతే స్వాహా.
విష్ణోరియమనుప్రోక్తా సర్వకామఫలప్రదా.
సర్వసౌభాగ్యజననీ సర్వభీతివినాశినీ.
సర్వైశ్చ పఠితాం సిద్ధైర్విష్ణోః పరమవల్లభా.
నానయా సదృశం కిఙ్చిద్దుష్టానాం నాశనం పరం.
విద్యా రహస్యా కథితా వైష్ణవ్యేషాఽపరాజితా.
పఠనీయా ప్రశస్తా వై సాక్షాత్సత్త్వగుణాశ్రయా.
ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం.
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్సర్వవిఘ్నోపశాంతయే.
అథాతః సంప్రవక్ష్యామి హ్యభయామపరాజితాం.
యా శక్తిర్మామకీ వత్స రజోగుణమయీ మతా.
సర్వసత్త్వమయీ సాక్షాత్సర్వమంత్రమయీ చ యా.
యా స్మృతా పూజితా జప్తా న్యస్తా కర్మణి యోజితా.
సర్వకామదుఘా వత్స శృణుష్వైతాం బ్రవీమి తే.
య ఇమామపరాజితాం పరమవైష్ణవీమప్రతిహతాం
పఠతి సిద్ధాం స్మరతి సిద్ధాం మహావిద్యాం
జపతి పఠతి శృణోతి స్మరతి ధారయతి కీర్తయతి వా
న తస్యాగ్నివాయువజ్రోపలాశనివర్షభయం,
న సముద్రభయం, న గ్రహభయం, న చౌరభయం,
న శత్రుభయం, న శాపభయం వా భవేత్.
క్వచిద్రాత్ర్యంధకార- స్త్రీరాజకులవిద్వేషి- విషగరగరదవశీకరణ-
విద్వేషోచ్చాటనవధబంధనభయం వా న భవేత్.
ఏతైర్మంత్రైరుదాహృతైః సిద్ధైః సంసిద్ధపూజితైః.
ఓం నమోఽస్తుతే.
అభయే, అనఘే, అజితే, అమితే, అమృతే, అపరే,
అపరాజితే, పఠతి సిద్ధే, జయతి సిద్ధే,
స్మరతి సిద్ధే, ఏకోనాశీతితమే, ఏకాకిని, నిశ్చేతసి,
సుద్రుమే, సుగంధే, ఏకాన్నశే, ఉమే ధ్రువే, అరుంధతి,
గాయత్రి, సావిత్రి, జాతవేదసి, మానస్తోకే, సరస్వతి,
ధరణి, ధారణి, సౌదామని, అదితి, దితి, వినతే,
గౌరి, గాంధారి, మాతంగి, కృష్ణే, యశోదే, సత్యవాదిని,
బ్రహ్మవాదిని, కాలి, కపాలిని, కరాలనేత్రే, భద్రే, నిద్రే,
సత్యోపయాచనకరి, స్థలగతం జలగతం అంతరిక్షగతం
వా మాం రక్ష సర్వోపద్రవేభ్యః స్వాహా.
యస్యాః ప్రణశ్యతే పుష్పం గర్భో వా పతతే యది.
మ్రియతే బాలకో యస్యాః కాకవంధ్యా చ యా భవేత్.
ధారయేద్యా ఇమాం విద్యామేతైర్దోషైర్న లిప్యతే.
గర్భిణీ జీవవత్సా స్యాత్పుత్రిణీ స్యాన్న సంశయః.
భూర్జపత్రే త్విమాం విద్యాం లిఖిత్వా గంధచందనైః.
ఏతైర్దోషైర్న లిప్యేత సుభగా పుత్రిణీ భవేత్.
రణే రాజకులే ద్యూతే నిత్యం తస్య జయో భవేత్.
శస్త్రం వారయతే హ్యేషా సమరే కాండదారుణే.
గుల్మశూలాక్షిరోగాణాం క్షిప్రం నాశ్యతి చ వ్యథాం.
శిరోరోగజ్వరాణాం చ నాశినీ సర్వదేహినాం.
ఇత్యేషా కథితా విద్యా అభయాఖ్యాఽపరాజితా.
ఏతస్యాః స్మృతిమాత్రేణ భయం క్వాపి న జాయతే.
నోపసర్గా న రోగాశ్చ న యోధా నాపి తస్కరాః.
న రాజానో న సర్పాశ్చ న ద్వేష్టారో న శత్రవః.
యక్షరాక్షసవేతాలా న శాకిన్యో న చ గ్రహాః.
అగ్నేర్భయం న వాతాచ్చ న సముద్రాన్న వై విషాత్.
కార్మణం వా శత్రుకృతం వశీకరణమేవ చ.
ఉచ్చాటనం స్తంభనం చ విద్వేషణమథాపి వా.
న కించిత్ ప్రభవేత్తత్ర యత్రైషా వర్తతేఽభయా.
పఠేద్ వా యది వా చిత్రే పుస్తకే వా ముఖేఽథవా.
హృది వా ద్వారదేశే వా వర్తతే హ్యభయః పుమాన్.
హృదయే విన్యసేదేతాం ధ్యాయేద్దేవీం చతుర్భుజాం.
రక్తమాల్యాంబరధరాం పద్మరాగసమప్రభాం.
పాశాంకుశాభయవరై- రలంకృతసువిగ్రహాం.
సాధకేభ్యః ప్రయచ్ఛంతీం మంత్రవర్ణామృతాన్యపి.
నాతః పరతరం కించిద్వశీకరణముత్తమం.
రక్షణం పావనం చాపి నాత్ర కార్యా విచారణా.
ప్రాతః కుమారికాః పూజ్యాః ఖాద్యైరాభరణైరపి.
తదిదం వాచనీయం స్యాత్తత్ప్రీత్యా ప్రీయతే తు మాం.
ఓం అథాతః సంప్రవక్ష్యామి విద్యామపి మహాబలాం.
సర్వదుష్టప్రశమనీం సర్వశత్రుక్షయంకరీం.
దారిద్ర్యదుఃఖశమనీం దౌర్భాగ్యవ్యాధినాశినీం.
భూతప్రేతపిశాచానాం యక్షగంధర్వరక్షసాం.
డాకినీశాకినీస్కంద -కూష్మాండానాం చ నాశినీం.
మహారౌద్రిం మహాశక్తిం సద్యః ప్రత్యయకారిణీం.
గోపనీయం ప్రయత్నేన సర్వస్వం పార్వతీపతేః.
తామహం తే ప్రవక్ష్యామి సావధానమనాః శృణు.
ఏకాహ్నికం ద్వ్యహ్నికం చ చాతుర్థికార్ద్ధమాసికం.
ద్వైమాసికం త్రైమాసికం వా తథా చాతుర్మాసికం.
పాంచమాసికం షాణ్మాసికం వాతికపైత్తికజ్వరం.
శ్లైష్పికం సాత్రిపాతికం తథైవ సతతజ్వరం.
మౌహూర్తికం పైత్తికం శీతజ్వరం విషమజ్వరం.
ద్వహ్నికం త్ర్యహ్నికం చైవ జ్వరమేకాహ్నికం తథా.
క్షిప్రం నాశయతే నిత్యం స్మరణాదపరాజితా.
ఓం హౄం హన హన, కాలి శర శర, గౌరి ధం ధం,
విద్యే, ఆలే తాలే మాలే, గంధే బంధే, పచ పచ,
విద్యే, నాశయ నాశయ, పాపం హర హర, సంహారయ వా
దుఃఖస్వప్నవినాశిని, కమలస్థితే, వినాయకమాతః,
రజని సంధ్యే, దుందుభినాదే, మానసవేగే, శంఖిని,
చక్రిణి గదిని, వజ్రిణి శూలిని, అపమృత్యువినాశిని
విశ్వేశ్వరి ద్రవిడి ద్రావిడి, ద్రవిణి ద్రావిణి
కేశవదయితే, పశుపతిసహితే, దుందుభిదమని, దుర్మ్మదదమని.
శబరి కిరాతి మాతంగి ఓం ద్రం ద్రం జ్రం జ్రం క్రం
క్రం తురు తురు ఓం ద్రం కురు కురు.
యే మాం ద్విషంతి ప్రత్యక్షం పరోక్షం వా, తాన్ సర్వాన్
దమ దమ. మర్దయ మర్దయ, తాపయ తాపయ, గోపయ గోపయ,
పాతయ పాతయ, శోషయ శోషయ, ఉత్సాదయోత్సాదయ,
బ్రహ్మాణి వైష్ణవి, మాహేశ్వరి కౌమారి, వారాహి నారసింహి,
ఐంద్రి చాముండే, మహాలక్ష్మి, వైనాయికి, ఔపేంద్రి,
ఆగ్నేయి, చండి, నైర్ఋతి, వాయవ్యే సౌమ్యే, ఐశాని,
ఊర్ధ్వమధోరక్ష, ప్రచండవిద్యే, ఇంద్రోపేంద్రభగిని .
ఓం నమో దేవి, జయే విజయే, శాంతిస్వస్తితుష్టి- పుష్టివివర్ద్ధిని.
కామాంకుశే కామదుఘే సర్వకామవరప్రదే.
సర్వభూతేషు మాం ప్రియం కురు కురు స్వాహా.
ఆకర్షణి, ఆవేశని, జ్వాలామాలిని, రమణి రామణి,
ధరణి ధారిణి, తపని తాపిని, మదని మాదిని, శోషణి సమ్మోహిని.
నీలపతాకే, మహానీలే మహాగౌరి మహాశ్రియే.
మహాచాంద్రి మహాసౌరి, మహామాయూరి, ఆదిత్యరశ్మి జాహ్నవి.
యమఘంటే, కిణి కిణి, చింతామణి.
సుగంధే సురభే, సురాసురోత్పన్నే, సర్వకామదుఘే.
యద్యథా మనీషితం కార్యం, తన్మమ సిద్ధ్యతు స్వాహా.
ఓం స్వాహా.
ఓం భూః స్వాహా.
ఓం భువః స్వాహా.
ఓం స్వః స్వహా.
ఓం మహః స్వహా.
ఓం జనః స్వహా.
ఓం తపః స్వాహా.
ఓం సత్యం స్వాహా.
ఓం భూర్భువఃస్వః స్వాహా.
యత ఏవాగతం పాపం తత్రైవ ప్రతిగచ్ఛతు స్వాహేత్యోం.
అమోఘైషా మహావిద్యా వైష్ణవీ చాపరాజితా.
స్వయం విష్ణుప్రణీతా చ సిద్ధేయం పాఠతః సదా.
ఏషా మహాబలా నామ కథితా తేఽపరాజితా.
నానయా సదృశీ రక్షా త్రిషు లోకేషు విద్యతే.
తమోగుణమయీ సాక్షాద్రౌద్రీ శక్తిరియం మతా.
కృతాంతోఽపి యతో భీతః పాదమూలే వ్యవస్థితః.
మూలాధారే న్యసేదేతాం రాత్రావేనాం చ సంస్మరేత్.
నీలజీమూతసంకాశాం తడిత్కపిలకేశికాం.
ఉద్యదాదిత్యసంకాశాం నేత్రత్రయవిరాజితాం.
శక్తిం త్రిశూలం శంఖం చ పానపాత్రం చ విభ్రతీం.
వ్యాఘ్రచర్మపరీధానాం కింకిణీజాలమండితాం.
ధావంతీం గగనస్యాంతః పాదుకాహితపాదకాం.
దంష్ట్రాకరాలవదనాం వ్యాలకుండలభూషితాం.
వ్యాత్తవక్త్రాం లలజ్జిహ్వాం భ్రుకుటీకుటిలాలకాం.
స్వభక్తద్వేషిణాం రక్తం పిబంతీం పానపాత్రతః.
సప్తధాతూన్ శోషయంతీం క్రూరదృష్ట్యా విలోకనాత్.
త్రిశూలేన చ తజ్జిహ్వాం కీలయంతీం ముహుర్ముహుః.
పాశేన బద్ధ్వా తం సాధమానవంతీం తదంతికే.
అర్ద్ధరాత్రస్య సమయే దేవీం ధ్యాయేన్మహాబలాం.
యస్య యస్య వదేన్నామ జపేన్మంత్రం నిశాంతకే.
తస్య తస్య తథావస్థాం కురుతే సాఽపి యోగినీ.
ఓం బలే మహాబలే అసిద్ధసాధనీ స్వాహేతి.
అమోఘాం పఠతి సిద్ధాం శ్రీవైష్ణవీం.
అథ శ్రీమదపరాజితావిద్యాం ధ్యాయేత్.
దుఃస్వప్నే దురారిష్టే చ దుర్నిమిత్తే తథైవ చ.
వ్యవహారే భేవేత్సిద్ధిః పఠేద్విఘ్నోపశాంతయే.
యదత్ర పాఠే జగదంబికే మయా
విసర్గబింద్వఽక్షర- హీనమీడితం.
తదస్తు సంపూర్ణతమం ప్రయాంతు మే
సంకల్పసిద్ధిస్తు సదైవ జాయతాం.
తవ తత్త్వం న జానామి కీదృశాసి మహేశ్వరి.
యాదృశాసి మహాదేవీ తాదృశాయై నమో నమః.

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |