ನವ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತವಂ

ಸರ್ವೋತ್ತುಂಗಾಂ ಸರ್ವವಿಪ್ರಪ್ರವಂದ್ಯಾಂ
ಶೈವಾಂ ಮೇನಾಕನ್ಯಕಾಂಗೀಂ ಶಿವಾಂಗೀಂ.
ಕೈಲಾಸಸ್ಥಾಂ ಧ್ಯಾನಸಾಧ್ಯಾಂ ಪರಾಂಬಾಂ
ಶುಭ್ರಾಂ ದೇವೀಂ ಶೈಲಪುತ್ರೀಂ ನಮಾಮಿ.
ಕೌಮಾರೀಂ ತಾಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶಾಂ
ತಾಪಾವೃತ್ತಾಂ ದೇವದೇವೀಮಪರ್ಣಾಂ.
ವೇದಜ್ಞೇಯಾಂ ವಾದ್ಯಗೀತಪ್ರಿಯಾಂ ತಾಂ
ಬ್ರಹ್ಮೋದ್ಗೀಥಾಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಂ ನಮಾಮಿ.
ವೃತ್ತಾಕ್ಷೀಂ ತಾಂ ವಾಸರಾರಂಭಖರ್ವ-
ಸೂರ್ಯಾತಾಪಾಂ ಶೌರ್ಯಶಕ್ತ್ಯೈಕದಾತ್ರೀಂ.
ದೇವೀಂ ನಮ್ಯಾಂ ನಂದಿನೀಂ ನಾದರೂಪಾಂ
ವ್ಯಾಘ್ರಾಸೀನಾಂ ಚಂದ್ರಘಂಟಾಂ ನಮಾಮಿ.
ಹೃದ್ಯಾಂ ಸ್ನಿಗ್ಧಾಂ ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವಾಂತರಾಲಾಂ
ಸರ್ವಾಂ ದೇವೀಂ ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾತ್ರೀಂ.
ಆರ್ಯಾಮಂಬಾಂ ಸರ್ವಮಾಂಗಲ್ಯಯುಕ್ತಾಂ
ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾಂ ತಾಂ ಕಾಮಬೀಜಾಂ ನಮಾಮಿ.
ದಿವ್ಯೇಶಾನೀಂ ಸರ್ವದೇವೈರತುಲ್ಯಾಂ
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾತ್ರೀಂ.
ಸಿಂಹಾಸೀನಾಂ ಮಾತರಂ ಸ್ಕಂದಸಂಜ್ಞಾಂ
ಧನ್ಯಾಂ ಪುಣ್ಯಾಂ ಸರ್ವದಾ ತಾಂ ನಮಾಮಿ.
ಕಾಲೀಂ ದೋರ್ಭ್ಯಾಂ ಖಡ್ಗಚಕ್ರೇ ದಧಾನಾಂ
ಶುದ್ಧಾಮಂಬಾಂ ಭಕ್ತಕಷ್ಟಾದಿನಾಶಾಂ.
ಸತ್ತ್ವಾಂ ಸರ್ವಾಲಂಕೃತಾಶೇಷಭೂಷಾಂ
ದೇವೀಂ ದುರ್ಗಾಂ ಕಾತವಂಶಾಂ ನಮಾಮಿ.
ರುದ್ರಾಂ ತೀಕ್ಷ್ಣಾಂ ರಾಜರಾಜೈರ್ವಿವಂದ್ಯಾಂ
ಕಾಲಾಕಾಲಾಂ ಸರ್ವದುಷ್ಟಪ್ರನಾಶಾಂ.
ಕ್ರೂರಾಂ ತುಂಡಾಂ ಮುಂಡಮಾಲ್ಯಾಂಬರಾಂ ತಾಂ
ಚಂಡಾಂ ಘೋರಾಂ ಕಾಲರಾತ್ರಿಂ ನಮಾಮಿ.
ಶೂಲೀಕಾಂತಾಂ ಪಾರಮಾರ್ಥಪ್ರದಾಂ ತಾಂ
ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯಾಂ ಪಾಪನಾಶಾಂ ಪರೇಶಾಂ.
ಕಾಮೇಶಾನೀಂ ಕಾಮದಾನಪ್ರವೀಣಾಂ
ಗೌರೀಮಂಬಾಂ ಗೌರವರ್ಣಾಂ ನಮಾಮಿ.
ನಿಶ್ಚಾಂಚಲ್ಯಾಂ ರಕ್ತನಾಲೀಕಸಂಸ್ಥಾಂ
ಹೇಮಾಭೂಷಾಂ ದೀನದೈನ್ಯಾದಿನಾಶಾಂ.
ಸಾಧುಸ್ತುತ್ಯಾಂ ಸರ್ವವೇದೈರ್ವಿವಂದ್ಯಾಂ
ಸಿದ್ಧೈರ್ವಂದ್ಯಾಂ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀಂ ನಮಾಮಿ.
ದುರ್ಗಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂತತಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸಃ
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸ್ವಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ನಿತ್ಯಂ.
ಧೈರ್ಯಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸ್ವರ್ಗಸಂವಾಸಭಾಗ್ಯಂ
ದಿವ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಸೌಖ್ಯಮರ್ಥಂ ದಯಾಂ ಚ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |