ಅಂಬಿಕಾ ಸ್ತವ

ಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಾಂ ಸುರಾಂ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾಂಕುರಾಖ್ಯಾಂ
ಮನೋರೂಪಿಣೀಂ ದೇವಕಾರ್ಯೋತ್ಸುಕಾಂ ತಾಂ.
ಸುಸಿಂಹಸ್ಥಿತಾಂ ಚಂಡಮುಂಡಪ್ರಹಾರಾಂ
ನಮಾಮ್ಯಂಬಿಕಾಮಂಬು- ಜಾತೇಕ್ಷಣಾಂ ತಾಂ.
ಸುಮೇರುಸ್ಥಿತಾಂ ಸರ್ವಭೂಷಾವಿಭೂಷಾಂ
ಜಗನ್ನಾಯಿಕಾಂ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಾನ್ವಿತಾಂಗಾಂ.
ತಮೋಭಂಜಿನೀಂ ಮೀನಸಾದೃಶ್ಯನೇತ್ರಾಂ
ನಮಾಮ್ಯಂಬಿಕಾಮಂಬು- ಜಾತೇಕ್ಷಣಾಂ ತಾಂ.
ಶಿವಾಂಗೀಂ ಭವಾನೀಂ ಜ್ವಲದ್ರಕ್ತಜಿಹ್ವಾಂ
ಮಹಾಪಾಪನಾಶಾಂ ಜನಾನಂದದಾತ್ರೀಂ.
ಲಸದ್ರತ್ನಮಾಲಾಂ ಧರಂತೀಂ ಧರಾದ್ಯಾಂ
ನಮಾಮ್ಯಂಬಿಕಾಮಂಬು- ಜಾತೇಕ್ಷಣಾಂ ತಾಂ.
ಸದಾ ಮಂಗಲಾಂ ಸರ್ವಧರ್ಸ್ವರೂಪಾಂ
ಸುಮಾಹೇಶ್ವರೀಂ ಸರ್ವಜೀವಚ್ಛರಣ್ಯಾಂ.
ತಡಿತ್ಸೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ ಸರ್ವದೇವೈಃ ಪ್ರಣಮ್ಯಾಂ
ನಮಾಮ್ಯಂಬಿಕಾಮಂಬು- ಜಾತೇಕ್ಷಣಾಂ ತಾಂ.
ಸಹಸ್ರಾಬ್ಜರೂಢಾಂ ಕುಲಾಂತಃಸ್ಥಿತೈಕಾಂ
ಸುಧಾಗರ್ಭಿಣೀಂ ಮೂಲಮಂತ್ರಾತ್ಮರೂಪಾಂ.
ಸುರಾಹ್ಲಾದಿನೀಂ ಶೂರನಂದ್ಯಾಂ ಧರಿತ್ರೀಂ
ನಮಾಮ್ಯಂಬಿಕಾಮಂಬು- ಜಾತೇಕ್ಷಣಾಂ ತಾಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

58.9K

Comments

2jwcv

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |