ದುರ್ಗಾ ಕವಚ

ಶ್ರೀನಾರದ ಉವಾಚ.
ಭಗವನ್ ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞಾನವಿಶಾರದ.
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮೋಹನಂ ನಾಮ ಪ್ರಕೃತೇ ಕವಚಂ ವದ.
ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ.
ಶೃಣು ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಹೇ ವತ್ಸ ಕವಚಂ ಚ ಸುದುರ್ಲಭಂ.
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೇನೈವ ಕಥಿತಂ ಕೃಪಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಪುರಾ.
ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಕಥಿತಂ ಪೂರ್ವಂ ಧರ್ಮಾಯ ಜಾಹ್ನವೀತಟೇ.
ಧರ್ಮೇಣ ದತ್ತಂ ಮಹ್ಯಂ ಚ ಕೃಪಯಾ ಪುಷ್ಕರೇ ಪುರಾ.
ತ್ರಿಪುರಾರಿಶ್ಚ ಯದ್ಧೃತ್ವಾ ಜಘಾನ ತ್ರಿಪುರಂ ಪುರಾ.
ಮುಮೋಚ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಯದ್ಧೃತ್ವಾ ಮಧುಕೈಟಭಯೋರ್ಭಯಾತ್.
ಸಂಜಹಾರ ರಕ್ತಬೀಜಂ ಯದ್ಧೃತ್ವಾ ಭದ್ರಕಾಲಿಕಾ.
ಯದ್ಧೃತ್ವಾ ಹಿ ಮಹೇಂದ್ರಶ್ಚ ಸಂಪ್ರಾಪ ಕಮಲಾಲಯಾಂ.
ಯದ್ಧೃತ್ವಾ ಚ ಮಹಾಯೋದ್ಧಾ ಬಾಣಃ ಶತ್ರುಭಯಂಕರಃ.
ಯದ್ಧೃತ್ವಾ ಶಿವತುಲ್ಯಶ್ಚ ದುರ್ವಾಸಾ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ವರಃ.
ಓಂ ದುರ್ಗೇತಿ ಚತುರ್ಥ್ಯಂತಃ ಸ್ವಾಹಾಂತೋ ಮೇ ಶಿರೋಽವತು.
ಮಂತ್ರಃ ಷಡಕ್ಷರೋಽಯಂ ಚ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಕಲ್ಪಪಾದಪಃ.
ವಿಚಾರೋ ನಾಸ್ತಿ ವೇದೇ ಚ ಗ್ರಹಣೇಽಸ್ಯ ಮನೋರ್ಮುನೇ.
ಮಂತ್ರಗ್ರಹಣಮಾತ್ರೇಣ ವಿಷ್ಣುತುಲ್ಯೋ ಭವೇನ್ನರಃ.
ಮಮ ವಕ್ತ್ರಂ ಸದಾ ಪಾತು ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮೋಽನ್ತಕಃ.
ಓಂ ದುರ್ಗೇ ಇತಿ ಕಂಠಂ ತು ಮಂತ್ರಃ ಪಾತು ಸದಾ ಮಮ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಮಿತಿ ಮಂತ್ರೋಽಯಂ ಸ್ಕಂಧಂ ಪಾತು ನಿರಂತರಂ.
ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಮಿತಿ ಪೃಷ್ಠಂ ಚ ಪಾತು ಮೇ ಸರ್ವತಃ ಸದಾ.
ಹ್ರೀಂ ಮೇ ವಕ್ಷಸ್ಥಲೇ ಪಾತು ಹಂ ಸಂ ಶ್ರೀಮಿತಿ ಸಂತತಂ.
ಐಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಪಾತು ಸರ್ವಾಂಗಂ ಸ್ವಪ್ನೇ ಜಾಗರಣೇ ಸದಾ.
ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ಮಾಂ ಪಾತು ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪಾತು ವಹ್ನೌ ಚ ಚಂಡಿಕಾ.
ದಕ್ಷಿಣೇ ಭದ್ರಕಾಲೀ ಚ ನೈರ್ಋತ್ಯಾಂ ಚ ಮಹೇಶ್ವರೀ.
ವಾರುಣ್ಯಾಂ ಪಾತು ವಾರಾಹೀ ವಾಯವ್ಯಾಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ .
ಉತ್ತರೇ ವೈಷ್ಣವೀ ಪಾತು ತಥೈಶಾನ್ಯಾಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಾ.
ಜಲೇ ಸ್ಥಲೇ ಚಾಂತರಿಕ್ಷೇ ಪಾತು ಮಾಂ ಜಗದಂಬಿಕಾ.
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ವತ್ಸ ಕವಚಂ ಚ ಸುದುರ್ಲಭಂ.
ಯಸ್ಮೈ ಕಸ್ಮೈ ನ ದಾತವ್ಯಂ ಪ್ರವಕ್ತವ್ಯಂ ನ ಕಸ್ಯಚಿತ್.
ಗುರುಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ವಿಧಿವದ್ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರಚಂದನೈಃ.
ಕವಚಂ ಧಾರಯೇದ್ಯಸ್ತು ಸೋಽಪಿ ವಿಷ್ಣುರ್ನ ಸಂಶಯಃ.
ಸ್ನಾನೇ ಚ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾನಾಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಶ್ಚ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೇ.
ಯತ್ಫಲಂ ಲಭತೇ ಲೋಕಸ್ತದೇತದ್ಧಾರಣೇ ಮುನೇ.
ಪಂಚಲಕ್ಷಜಪೇನೈವ ಸಿದ್ಧಮೇತದ್ಭವೇದ್ಧ್ರುವಂ.
ಲೋಕೇ ಚ ಸಿದ್ಧಕವಚೋ ನಾವಸೀದತಿ ಸಂಕಟೇ.
ನ ತಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುರ್ಭವತಿ ಜಲೇ ವಹ್ನೌ ವಿಷೇ ಜ್ವರೇ.
ಜೀವನ್ಮುಕ್ತೋ ಭವೇತ್ಸೋಽಪಿ ಸರ್ವಸಿದ್ಧೀಶ್ವರೀಶ್ವರಿ.
ಯದಿ ಸ್ಯಾತ್ಸಿದ್ಧಕವಚೋ ವಿಷ್ಣುತುಲ್ಯೋ ಭವೇದ್ಧ್ರುವಂ.

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |