ದುರ್ಗಾ ಸ್ತವಂ

ಸನ್ನದ್ಧಸಿಂಹಸ್ಕಂಧಸ್ಥಾಂ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಾಂ ಮನೋರಮಾಂ.
ಪೂರ್ಣೇಂದುವದನಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ವರ್ಣಯಾಮಿ ಗುಣಾರ್ಣವಾಂ.
ಕಿರೀಟಹಾರಗೇರೈವೇಯ-
ನೂಪುರಾಂಗದಕಂಕಣೈಃ.
ರತ್ನಕಾಂಚ್ಯಾ ರತ್ನಚಿತ್ರಕುಚಕಂಚುಕತೇಜಸಾ.
ವಿರಾಜಮಾನಾ ರುಚಿರಾಂಬರಾ ಕಿಂಕಿಣಿಮಂಡಿತಾ.
ರತ್ನಮೇಖಲಯಾ ರತ್ನವಾಸೋಪರಿವಿಭೂಷಿತಾ.
ವೀರಶೃಂಖಲಯಾ ಶೋಭಿಚಾರುಪಾದಸರೋರುಹಾ.
ರತ್ನಚಿತ್ರಾಂಗುಲೀಮುದ್ರಾ-
ರತ್ನಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾ.
ವಿಚಿತ್ರಚೂಡಾಮಣಿನಾ ರತ್ನೋದ್ಯತ್ತಿಲಕೇನ ಚ.
ಅನರ್ಘ್ಯನಾಸಾಮಣಿನಾ ಶೋಭಿತಾಸ್ಯಸರೋರುಹಾ.
ಭುಜವೀರ್ಯಾ ರತ್ನಚಿತ್ರಕಂಠಸೂತ್ರೇಣ ಚಾಂಕಿತಾ.
ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿಣೀ ಸುಬಿಂಬೋಷ್ಠೀ ಪದ್ಮಗರ್ಭಾದಿಭಿಃ ಸ್ತುತಾ.
ಕಬರೀಭಾರವಿನ್ಯಸ್ತಪುಷ್ಪ-
ಸ್ತಬಕವಿಸ್ತರಾ.
ಕರ್ಣನೀಲೋತ್ಪಲರುಚಾ ಲಸದ್ಭೂಮಂಡಲತ್ವಿಷಾ.
ಕುಂತಲಾನಾಂ ಚ ಸಂತತ್ಯಾ ಶೋಭಮಾನಾ ಶುಭಪ್ರದಾ.
ತನುಮಧ್ಯಾ ವಿಶಾಲೋರಃಸ್ಥಲಾ ಪೃಥುನಿತಂಬಿನೀ.
ಚಾರುದೀರ್ಘಭುಜಾ ಕಂಬುಗ್ರೀವಾ ಜಂಘಾಯುಗಪ್ರಭಾ.
ಅಸಿಚರ್ಮಗದಾಶೂಲ-
ಧನುರ್ಬಾಣಾಂಕುಶಾದಿನಾ.
ವರಾಭಯಾಭ್ಯಾಂ ಚಕ್ರೇಣ ಶಂಖೇನ ಚ ಲಸತ್ಕರಾ.
ದಂಷ್ಟ್ರಾಗ್ರಭೀಷಣಾಸ್ಯೋತ್ಥ-
ಹುಂಕಾರಾರ್ದ್ದಿತದಾನವಾ.
ಭಯಂಕರೀ ಸುರಾರೀಣಾಂ ಸುರಾಣಾಮಭಯಂಕರೀ.
ಮುಕುಂದಕಿಂಕರೀ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಾನಾಂ ಮೌಕ್ತಶಂಕರೀ.
ಸುರಸ್ತ್ರೀ ಕಿಂಕರೀಭಿಶ್ಚ ವೃತಾ ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ಚ ನಃ.
ಆದೌ ಮುಖೋದ್ಗೀತನಾನಾಮ್ನಾಯಾ ಸರ್ಗಕರೀ ಪುನಃ.
ನಿಸರ್ಗಮುಕ್ತಾ ಭಕ್ತಾನಾಂ ತ್ರಿವರ್ಗಫಲದಾಯಿನೀ.
ನಿಶುಂಭಶುಂಭಸಂಹರ್ತ್ರೀ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದ್ದಿನೀ.
ತಾಮಸಾನಾಂ ತಮಃಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಪ್ರವರ್ತ್ತಿಕಾ.
ತಮೋಭಿಮಾನನೀ ಪಾಯಾತ್ ದುರ್ಗಾ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾ.
ಇಮಂ ದುರ್ಗಾಸ್ತವಂ ಪುಣ್ಯಂ ವಾದಿರಾಜಯತೀರಿತಂ.
ಪಠನ್ ವಿಜಯತೇ ಶತ್ರೂನ್ ಮೃತ್ಯುಂ ದುರ್ಗಾಣಿ ಚೋತ್ತರೇತ್.

Recommended for you

ಗಣಪ ಸ್ತವ

ಗಣಪ ಸ್ತವ

ಪಾಶಾಂಕುಶಾಭಯವರಾನ್ ದಧಾನಂ ಕಂಜಹಸ್ತಯಾ. ಪತ್ನ್ಯಾಶ್ಲಿಷ್ಟಂ ರಕ್ತತನುಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಗಣಪಂ ಭಜೇ. ಪಾಶಾಂಕುಶಾಭಯವರಾನ್ ದಧಾನಂ ಕಂಜಹಸ್ತಯಾ. ಪತ್ನ್ಯಾಶ್ಲಿಷ್ಟಂ ರಕ್ತತನುಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಗಣಪಂ ಭಜೇ.

Click here to know more..

ಸುದರ್ಶನ ಸ್ತುತಿ

ಸುದರ್ಶನ ಸ್ತುತಿ

ಸಹಸ್ರಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಂ ಸಹಸ್ರವದನಂ ಪರಂ. ಸಹಸ್ರದೋಃಸಹಸ್ರಾರಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಽಹಂ ಸುದರ್ಶನಂ. ರಣತ್ಕಂಕಿಣಿಜಾಲೇನ ರಾಕ್ಷಸಘ್ನಂ ಮಹಾದ್ಭುತಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಕೇಶಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಽಹಂ ಸುದರ್ಶನಂ. ಪ್ರಾಕಾರಸಹಿತಂ ಮಂತ್ರಂ ವದಂತಂ ಶತ್ರುನಿಗ್ರಹಂ. ಭೂಷಣೈರ್ಭೂಷಿತಕರಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಽಹಂ ಸುದರ್ಶನಂ. ಪುಷ್ಕರಸ್ಥಮನಿರ್ದೇಶ್ಯಂ ಮ

Click here to know more..

ರಕ್ಷಣೆ ಕೋರಿ ಶಿವ ಮಂತ್ರ

ರಕ್ಷಣೆ ಕೋರಿ ಶಿವ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಸದಾಶಿವಾಯ ಸಕಲತತ್ತ್ವಾತ್ಮಕಾಯ ಸಕಲತತ್ತ್ವವಿಹಾರಾಯ ಸಕಲಲೋಕೈಕಕರ್ತ್ರೇ ಸಕಲಲೌಕೈಕಭರ್ತ್ರೇ

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |