ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ

ಏತಾವಂತಂ ಸಮಯಂ ಸರ್ವಾಪದ್ಭ್ಯೋಽಪಿ ರಕ್ಷಣಂ ಕೃತ್ವಾ.
ಗ್ರಾಮಸ್ಯ ಪರಮಿದಾನೀಂ ತಾಟಸ್ಥ್ಯಂ ಕೇನ ವಹಸಿ ದುರ್ಗಾಂಬ.
ಅಪರಾಧಾ ಬಹುಶಃ ಖಲು ಪುತ್ರಾಣಾಂ ಪ್ರತಿಪದಂ ಭವಂತ್ಯೇವ.
ಕೋ ವಾ ಸಹತೇ ಲೋಕೇ ಸರ್ವಾಂಸ್ತಾನ್ ಮಾತರಂ ವಿಹಾಯೈಕಾಂ.
ಮಾ ಭಜ ಮಾ ಭಜ ದುರ್ಗೇ ತಾಟಸ್ಥ್ಯಂ ಪುತ್ರಕೇಷು ದೀನೇಷು.
ಕೇ ವಾ ಗೃಹ್ಣಂತಿ ಸುತಾನ್ ಮಾತ್ರಾ ತ್ಯಕ್ತಾನ್ ವದಾಂಬಿಕೇ ಲೋಕೇ.
ಇತಃ ಪರಂ ವಾ ಜಗದಂಬ ಜಾತು ಗ್ರಾಮಸ್ಯ ರೋಗಪ್ರಮುಖಾವತೋಽಸ್ಯ.
ನ ಸ್ಯುಸ್ತಥಾ ಕುರ್ವಚಲಾಂ ಕೃಪಾಮಿತ್ಯಭ್ಯರ್ಥನಾಂ ಮೇ ಸಫಲೀಕುರುಷ್ವ.
ಪಾಪಹೀನಜನತಾವನದಕ್ಷಾಃ ಸಂತಿ ನಿರ್ಜರವರಾ ನ ಕಿಯಂತಃ.
ಪಾಪಪೂರ್ಣಜನರಕ್ಷಣದಕ್ಷಾಸ್ತ್ವಾಂ ವಿನಾ ಭುವಿ ಪರಾಂ ನ ವಿಲೋಕೇ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

82.5K

Comments

7s4ef

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |