ಭದ್ರಕಾಲೀ ಸ್ತುತಿ

ಕಾಲಿ ಕಾಲಿ ಮಹಾಕಾಲಿ ಭದ್ರಕಾಲಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ.
ಕುಲಂ ಚ ಕುಲಧರ್ಮಂ ಚ ಮಾಂ ಚ ಪಾಲಯ ಪಾಲಯ.
ಭದ್ರಕಾಲಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಭದ್ರೇ ವಿದ್ರಾವಿತಾಸುರೇ.
ರುದ್ರನೇತ್ರಾಗ್ನಿಸಂಭೂತೇ ಭದ್ರಮಾಶು ಪ್ರಯಚ್ಛ ಮೇ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |