ದುರ್ಗಾ ಪಂಚಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಕರ್ಪೂರೇಣ ವರೇಣ ಪಾವಕಶಿಖಾ ಶಾಖಾಯತೇ ತೇಜಸಾ
ವಾಸಸ್ತೇನ ಸುಕಂಪತೇ ಪ್ರತಿಪಲಂ ಘ್ರಾಣಂ ಮುಹುರ್ಮೋದತೇ.
ನೇತ್ರಾಹ್ಲಾದಕರಂ ಸುಪಾತ್ರಲಸಿತಂ ಸರ್ವಾಂಗಶೋಭಾಕರಂ
ದುರ್ಗೇ ಪ್ರೀತಮನಾ ಭವ ತವ ಕೃತೇ ಕುರ್ವೇ ಸುನೀರಾಜನಂ.
ಆದೌ ದೇವಿ ದದೇ ಚತುಸ್ತವ ಪದೇ ತ್ವಂ ಜ್ಯೋತಿಷಾ ಭಾಸಸೇ
ದೃಷ್ಟ್ವೈತನ್ಮಮ ಮಾನಸೇ ಬಹುವಿಧಾ ಸ್ವಾಶಾ ಜರೀಜೃಂಭತೇ.
ಪ್ರಾರಬ್ಧಾನಿ ಕೃತಾನಿ ಯಾನಿ ನಿತರಾಂ ಪಾಪಾನಿ ಮೇ ನಾಶಯ
ದುರ್ಗೇ ಪ್ರೀತಮನಾ ಭವ ತವ ಕೃತೇ ಕುರ್ವೇ ಸುನೀರಾಜನಂ.
ನಾಭೌ ದ್ವಿಃ ಪ್ರದದೇ ನಗೇಶತನಯೇ ತ್ವದ್ಭಾ ಬಹು ಭ್ರಾಜತೇ
ತೇನ ಪ್ರೀತಮನಾ ನಮಾಮಿ ಸುತರಾಂ ಯಾಚೇಪಿ ಮೇ ಕಾಮನಾಂ.
ಶಾಂತಿರ್ಭೂತಿತತಿರ್ವಿಭಾತು ಸದನೇ ನಿಃಶೇಷಸೌಖ್ಯಂ ಸದಾ
ದುರ್ಗೇ ಪ್ರೀತಮನಾ ಭವ ತವ ಕೃತೇ ಕುರ್ವೇ ಸುನೀರಾಜನಂ.
ಆಸ್ಯೇ ತೇಽಪಿ ಸಕೃದ್ ದದೇ ದ್ಯುತಿಧರೇ ಚಂದ್ರಾನನಂ ದೀಪ್ಯತೇ
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮೇ ಹೃದಯೇ ವಿರಾಜತಿ ಮಹಾಭಕ್ತಿರ್ದಯಾಸಾಗರೇ.
ನತ್ವಾ ತ್ವಚ್ಚರಣೌ ರಣಾಂಗನಮನಃಶಕ್ತಿಂ ಸುಖಂ ಕಾಮಯೇ
ದುರ್ಗೇ ಪ್ರೀತಮನಾ ಭವ ತವ ಕೃತೇ ಕುರ್ವೇ ಸುನೀರಾಜನಂ.
ಮಾತೋ ಮಂಗಲಸಾಧಿಕೇ ಶುಭತನೌ ತೇ ಸಪ್ತಕೃತ್ವೋ ದದೇ
ತಸ್ಮಾತ್ ತೇನ ಮುಹುರ್ಜಗದ್ಧಿತಕರಂ ಸಂಜಾಯತೇ ಸನ್ಮಹಃ.
ತದ್ಭಾಸಾ ವಿಪದಃ ಪ್ರಯಾಂತು ದುರಿತಂ ದುಃಖಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಮೇ
ದುರ್ಗೇ ಪ್ರೀತಮನಾ ಭವ ತವ ಕೃತೇ ಕುರ್ವೇ ಸುನೀರಾಜನಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

65.5K

Comments

cxjf7
హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే 🙏🙏 -వెంకట సత్య సాయి కుమార్

This website gift to seekers of knowledge! -Madhumita

Superrrrrr..thanks.. -Sakshi Sthul

Ram Ram -Aashish

Thank you, Vedadhara, for enriching our lives with timeless wisdom! -Varnika Soni

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |