ಸುರೇಶ್ವರೀ ಸ್ತುತಿ

ಮಹಿಷಾಸುರದೈತ್ಯಜಯೇ ವಿಜಯೇ
ಭುವಿ ಭಕ್ತಜನೇಷು ಕೃತೈಕದಯೇ.
ಪರಿವಂದಿತಲೋಕಪರೇ ಸುವರೇ
ಪರಿಪಾಹಿ ಸುರೇಶ್ವರಿ ಮಾಮನಿಶಂ.
ಕನಕಾದಿವಿಭೂಷಿತಸದ್ವಸನೇ
ಶರದಿಂದುಸುಸುಂದರಸದ್ವದನೇ.
ಪರಿಪಾಲಿತಚಾರುಜನೇ ಮದನೇ
ಪರಿಪಾಹಿ ಸುರೇಶ್ವರಿ ಮಾಮನಿಶಂ.
ವೃತಗೂಢಸುಶಾಸ್ತ್ರವಿವೇಕನಿಧೇ
ಭುವನತ್ರಯಭೂತಿಭವೈಕವಿಧೇ.
ಪರಿಸೇವಿತದೇವಸಮೂಹಸುಧೇ
ಪರಿಪಾಹಿ ಸುರೇಶ್ವರಿ ಮಾಮನಿಶಂ.
ಜಗದಾದಿತಲೇ ಕಮಲೇ ವಿಮಲೇ
ಶಿವವಿಷ್ಣುಕಸೇವಿತಸರ್ವಕಲೇ.
ಕೃತಯಜ್ಞಜಪವ್ರತಪುಣ್ಯಫಲೇ
ಪರಿಪಾಹಿ ಸುರೇಶ್ವರಿ ಮಾಮನಿಶಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |