ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ತೋತ್ರ

ನಮಸ್ತೇ ಹೇ ಸ್ವಸ್ತಿಪ್ರದವರದಹಸ್ತೇ ಸುಹಸಿತೇ
ಮಹಾಸಿಂಹಾಸೀನೇ ದರದುರಿತಸಂಹಾರಣರತೇ .
ಸುಮಾರ್ಗೇ ಮಾಂ ದುರ್ಗೇ ಜನನಿ ತವ ಭರ್ಗಾನ್ವಿತಕೃಪಾ
ದಹಂತೀ ದುಶ್ಚಿಂತಾಂ ದಿಶತು ವಿಲಸಂತೀ ಪ್ರತಿದಿಶಂ ..

ಅನನ್ಯಾ ಗೌರೀ ತ್ವಂ ಹಿಮಗಿರಿ-ಸುಕನ್ಯಾ ಸುಮಹಿತಾ
ಪರಾಂಬಾ ಹೇರಂಬಾಕಲಿತಮುಖಬಿಂಬಾ ಮಧುಮತೀ .
ಸ್ವಭಾವೈರ್ಭವ್ಯಾ ತ್ವಂ ಮುನಿಮನುಜಸೇವ್ಯಾ ಜನಹಿತಾ
ಮಮಾಂತಃಸಂತಾಪಂ ಹೃದಯಗತಪಾಪಂ ಹರ ಶಿವೇ ..

ಅಪರ್ಣಾ ತ್ವಂ ಸ್ವರ್ಣಾಧಿಕಮಧುರವರ್ಣಾ ಸುನಯನಾ
ಸುಹಾಸ್ಯಾ ಸಲ್ಲಾಸ್ಯಾ ಭುವನಸಮುಪಾಸ್ಯಾ ಸುಲಪನಾ .
ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ಪಾತ್ರೀ ಪ್ರಗತಿಶುಭದಾತ್ರೀ ಭಗವತೀ
ಪ್ರದೇಹಿ ತ್ವಂ ಹಾರ್ದಂ ಪರಮಸಮುದಾರಂ ಪ್ರಿಯಕರಂ ..

ಧರಾ ದುಷ್ಟೈರ್ಭ್ರಷ್ಟೈಃ ಪರಧನಸುಪುಷ್ಟೈಃ ಕವಲಿತಾ
ದುರಾಚಾರದ್ವಾರಾ ಖಿಲಖಲಬಲೋದ್ವೇಗದಲಿತಾ .
ಮಹಾಕಾಲೀ ತ್ವಂ ವೈ ಕಲುಷಕಷಣಾನಾಂ ಪ್ರಶಮನೀ
ಮಹೇಶಾನೀ ಹಂತ್ರೀ ಮಹಿಷದನುಜಾನಾಂ ವಿಜಯಿನೀ ..

ಇದಾನೀಂ ಮೇದಿನ್ಯಾ ಹೃದಯಮತಿದೀನಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ
ವಿಪದ್ಗ್ರಸ್ತಂ ತ್ರಸ್ತಂ ನಿಗದತಿ ಸಮಸ್ತಂ ಜನಪದಂ .
ಮಹಾಶಂಕಾತಂಕೈರ್ವ್ಯಥಿತಪೃಥಿವೀಯಂ ಪ್ರಮಥಿತಾ
ನರಾಣಾಮಾರ್ತ್ತಿಂ ತೇ ಹರತು ರಣಮೂರ್ತ್ತಿಃ ಶರಣದಾ ..

ಸಮಗ್ರೇ ಸಂಸಾರೇ ಪ್ರಸರತು ತವೋಗ್ರಂ ಗುರುತರಂ
ಸ್ವರೂಪಂ ಸಂಹರ್ತ್ತುಂ ದನುಜಕುಲಜಾತಂ ಕಲಿಮಲಂ .
ಪುನಃ ಸೌಮ್ಯಾ ರಮ್ಯಾ ನಿಹಿತಮಮತಾಸ್ನೇಹಸುತನು-
ರ್ಮನೋವ್ಯೋಮ್ನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಾ ಜನಯತು ಜನಾನಾಂ ಹೃದಿ ಮುದಂ ..

ಅನಿಂದ್ಯಾ ತ್ವಂ ವಂದ್ಯಾ ಜಗದುರಸಿ ವೃಂದಾರಕಗಣೈಃ
ಪ್ರಶಾಂತೇ ಮೇ ಸ್ವಾಂತೇ ವಿಕಶತು ನಿತಾಂತಂ ತವ ಕಥಾ .
ದಯಾದೃಷ್ಟಿರ್ದೇಯಾ ಸಕಲಮನಸಾಂ ಶೋಕಹರಣೀ
ಸದುಕ್ತ್ಯಾ ಮೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತವ ಚರಣಪದ್ಮೇ ಪ್ರಣತಯಃ ..

ಭವೇದ್ ಗುರ್ವೀ ಚಾರ್ವೀ ಚಿರದಿವಸಮುರ್ವೀ ಗತಭಯಾ
ಸದನ್ನಾ ಸಂಪನ್ನಾ ಸರಸಸರಣೀ ತೇ ಕರುಣಯಾ .
ಸಮುತ್ಸಾಹಂ ಹಾಸಂ ಪ್ರಿಯದಶಹರಾಪರ್ವಸಹಿತಂ
ಸಪರ್ಯಾ ತೇ ಪರ್ಯಾವರಣಕೃತಕಾರ್ಯಾ ವಿತನುತಾಂ ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

78.3K

Comments Kannada

8yjuh
ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ -ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ

ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿ -ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್

ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 😊 -ಅಜಯ್ ಗೌಡ

ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಂದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ 🌸 -ಕೀರ್ತನಾ ಶೆಟ್ಟಿ

ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ -ತೇಜಸ್

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |