Ramachandra Ashtottara Shatanamavali

ॐ श्रीमद्गौरीशवागीशशचीशादिसुरार्चिताय नमः ।
ॐ पक्षीन्द्रगमनोद्वृत्तपाञ्चजन्यरवाञ्चिताय नमः ।
ॐ पाकारिमुखदेवौघकेकिलोकघनाघनाय नमः ।
ॐ परमेष्ठिमुखाम्भोजपद्मिनीवल्लभाकृतये नमः ।
ॐ शर्वहृत्कैरवोल्लासचन्द्रिकायितसुस्मिताय नमः ।
ॐ चक्राद्यायुधसंयुक्तचतुर्भुजसमन्विताय नमः ।
ॐ गर्भीकृतभयामर्त्यनिर्भीकरणपण्डिताय नमः ।
ॐ दानवारण्यसंशोषदावीकृतनिजायुधाय नमः ।
ॐ धरणीभारकृद्दैत्यदारणोद्यतनिश्चयाय नमः ।
ॐ समानीकृतवैकुण्ठसाकेतपुरलोलुपाय नमः ।
ॐ प्राजापत्येष्टिसम्भूतपायसान्नरसानुगाय नमः ।
ॐ कोसलेन्द्रात्मजागर्भकरोद्भूतहरिन्मणये नमः ।
ॐ निर्विशेषगुणोपेतनिजानुजसमन्विताय नमः ।
ॐ पङ्क्तिस्यन्दनसन्तोषपारावारसुधाकराय नमः ।
ॐ धर्मशास्त्रत्रयीतत्त्वधनुर्वेदविचक्षणाय नमः ।
ॐ यज्ञान्तरायसञ्जातायासकौशिकयाचिताय नमः ।
ॐ गुरुबोधितपित्राज्ञागुर्वीकरणपौरुषाय नमः ।
ॐ गाधेयबोधितोदारगाधाद्वयजितश्रमाय नमः ।
ॐ ताटकोरस्थलक्रौञ्चधराभृद्दारणाग्नि भुवे नमः ।
ॐ सृष्टानलास्त्रसन्दग्धदुष्टमारीचसोदराय नमः ।
ॐ समीरास्त्राब्धिसङ्क्षिप्तताटकाग्रतनूभवाय नमः ।
ॐ सत्रभागसमायातसुत्रामादिसुभिक्षकृते नमः ।
ॐ रूढक्रतुजमुन्मौनिगाढालिङ्गितविग्रहाय नमः ।
ॐ अहल्याशापपापाब्दिहारणोद्यतपद्रजसे नमः ।
ॐ शर्वबाणासनाद्रीन्द्रगर्वभञ्जनजम्भघ्ने नमः ।
ॐ साक्षाद्रमावनीजातासाक्षतोदकरग्रहिणे नमः ।
ॐ दुर्वारभार्गवाखर्वगर्वदर्वीकराहिभुजे नमः ।
ॐ स्वस्वपत्नीसमायुक्तसानुजोदितभाग्यवते नमः ।
ॐ निजदारसमावेशनित्योत्सवितपूर्जनाय नमः ।
ॐ मन्थरादिष्टकैकेयीमत्यन्तरितराज्यधुरे नमः ।
ॐ निषादवरपुण्यौघनिलिम्पद्रुफलोदयाय नमः ।
ॐ गङ्गावतरणोत्सृष्टश‍ृङ्गिबेरपुराधिपाय नमः ।
ॐ भक्त्युत्कटपरिक्लुप्तभरद्वाजपदानतये नमः ।
ॐ चित्रकूटाचलप्रान्तचित्रकाननभूस्थिताय नमः ।
ॐ पादुकान्यस्तसाम्राज्यभरवत्कैकयीसुताय नमः ।
ॐ जातकार्यागतानेकजनसम्मर्दनासहाय नमः ।
ॐ नाकाधिपतनूजातकाकदानवदर्पहृते नमः ।
ॐ कोदण्डगुणनिर्घोषघूर्णितायितदण्डकाय नमः ।
ॐ वाल्मीकिमुनिसन्दिष्टवासस्थलनिरूपणाय नमः ।
ॐ विराधशाल्मलीवृक्षविध्वंसानिलसंहतये नमः ।
ॐ निराकृतसुराधीशनीरेशशरभङ्गकाय नमः ।
ॐ अनसूयाङ्गरागाञ्चदवनीतनयान्विताय नमः ।
ॐ सुतीक्ष्णमुनिसंसेवासूचितात्मातिथिक्रियाय नमः ।
ॐ कुम्भजातदयादत्तजम्भारातिशरासनाय नमः ।
ॐ दण्डकावनसंलीनचण्डासुरवधोद्यताय नमः ।
ॐ प्राञ्चत्पञ्चवटीतीरपर्णागारपरायणाय नमः ।
ॐ गोदावरीनदीतोयगाहनाञ्चितविग्रहाय नमः ।
ॐ हासापादितरक्षस्त्रीनासाश्रवणकर्तनाय नमः ।
ॐ खरसैन्याटवीपातसरयाभीलमारुताय नमः ।
ॐ दूषणत्रिशिरःशैलतुण्डनोग्रशरासनाय नमः ।
ॐ विरूपितानुजाकारविक्षोभितदशाननाय नमः ।
ॐ हाटकाकारसञ्छन्नताटकेयमृगद्विपिने नमः ।
ॐ सीतापराधदुर्मेधिभूतानुजविनिन्दकाय नमः ।
ॐ पङ्क्त्यास्याहतषक्षीन्द्रपरलोकसुखप्रदाय नमः ।
ॐ सीतापहरणोध्बूतचिन्ताक्रान्तनिजान्तराय नमः ।
ॐ कान्तान्वेषणमार्गस्थकबन्धासुरहिंसकाय नमः ।
ॐ शबरीदत्तपक्वाम्रङातास्वादकुतूहलाय नमः ।
ॐ पम्पासरोवरोपान्तप्राप्तमारुतिसंस्तुतये नमः ।
ॐ शस्तप्रस्तावसामीरिशब्दसौष्ठवतोषिताय नमः ।
ॐ सिन्धुरोन्नतकापेयस्कन्धारोहणबन्धुराय नमः ।
ॐ साक्षीकृतानलादित्यकौक्षेयकपिसख्यभाजे नमः ।
ॐ पूषजानीतवैदेहिभूषालोकनविग्रहाय नमः ।
ॐ सप्ततालनिपातात्तसचिवामोदकोविदाय नमः ।
ॐ दुष्टदौन्दुभकङ्कालतोलनाग्रपदङ्गुलये नमः ।
ॐ वालिप्राणानिलाहारवाताशननिभाम्बकाय नमः ।
ॐ कान्तराज्यरमारूढकपिराजनिषेविताय नमः ।
ॐ रुमासुग्रीववल्लीद्रुसुमाकरदिनायिताय नमः ।
ॐ प्रवर्षणगुहावासपरियापितवार्षिकाय नमः ।
ॐ प्रेषितानुजरुद्भीतपौषानन्दकृदीक्षणाय नमः ।
ॐ सीतामार्गणसन्दिष्टवातापत्यार्पितोर्मिकाय नमः ।
ॐ सत्यप्रायोपवेशस्थसर्ववानरसंस्मृताय नमः ।
ॐ राक्षसीतर्जनाधूतरमणीहृदयस्थिताय नमः ।
ॐ दहनाप्लुतसामीरिदाहस्तम्भनमान्त्रिकाय नमः ।
ॐ सीतादर्शनदृष्टान्तशिरोरत्ननिरीक्षकाय नमः ।
ॐ वनिताजीववद्वार्ताजनितानन्दकन्दलाय नमः ।
ॐ सर्ववानरसङ्कीर्णसैन्यालोकनतत्पराय नमः ।
ॐ सामुद्रतीररामेशस्थापनात्तयशोदयाय नमः ।
ॐ रोषभीषनदीनाथपोषणोचितभाषणाय नमः ।
ॐ पद्यानोचितपाथोधिपन्थाजङ्घालसैन्यवते नमः ।
ॐ सुवेलाद्रितलोद्वेलवलीमुखबलान्विताय नमः ।
ॐ पूर्वदेवजनाधीशपुरद्वारनिरोधकृते नमः ।
ॐ सरमावरदुर्दैन्यचरमक्षणवीक्षणाय नमः ।
ॐ मकरास्त्रमहास्त्राग्निमार्जनासारसायकाय नमः ।
ॐ कुम्भकर्णमदेभोरःकुम्भनिर्भेदकेसरिणे नमः ।
ॐ देवान्तकनरादाग्रदीप्यत्संयमनीपथाय नमः ।
ॐ नरान्तकसुरामित्रशिरोधिनलहृत्करिणे नमः ।
ॐ अतिकायमहाकायवधोपायविधायकाय नमः ।
ॐ दैत्यायोधनगोष्ठीकभृत्यान्दकराह्वयाय नमः ।
ॐ मेघनादतमोद्भेदमिहिरीकृतलक्ष्मणाय नमः ।
ॐ सञ्जीवनीरसास्वादनजीवानुजसेविताय नमः ।
ॐ लङ्काधीशशिरोग्रावटङ्कायितशरावलये नमः ।
ॐ राक्षसीहारलतिकालवित्रीकृतकार्मुकाय नमः ।
ॐ सुनाशीरारिनासीरघनोन्मूलकराशुगाय नमः ।
ॐ दत्तदानवराज्यश्रीधारणाञ्चद्विभीषणाय नमः ।
ॐ अनलोत्थितवैदेहीघनशीलानुमोदिताय नमः ।
ॐ सुधासारविनिष्यन्धयथापूर्ववनेचराय नमः ।
ॐ जायानुजादिसर्वाप्तजनाधिष्ठितपुष्पकाय नमः ।
ॐ भारद्वाजकृतातिथ्यपरितुष्टान्तरात्मकाय नमः ।
ॐ भरतप्रत्ययाषेक्षापरिप्रेषीतमारुतये नमः ।
ॐ चतुर्धशसमान्तात्तशत्रुघ्नभरतानुगाय नमः ।
ॐ वन्दनानन्दितानेकनन्दिग्रामस्थमातृकाय नमः ।
ॐ वर्जितात्मीयदेहस्थवानप्रस्थजनाकृतये नमः ।
ॐ निजागमनजानन्दस्वजानपदवीक्षिताय नमः ।
ॐ साकेतालोकजामोदसान्द्रीकृतहृदस्ताराय नमः ।
ॐ भरतार्पितभूभारभरणाङ्गीकृतात्मकाय नमः ।
ॐ मूर्धजामृष्टवासिष्ठमुनिपादरजःकणाय नमः ।
ॐ चतुरर्णवगङ्गादिजलसिक्तात्मविग्रहाय नमः ।
ॐ वसुवासववाय्वग्निवागीशाद्यमरार्चिताय नमः ।
ॐ माणिक्यहारकेयूरमकुटादिविभूषिताय नमः ।
ॐ यानाश्वगजरत्नौघनानोपपायनभाजनाय नमः ।
ॐ मित्रानुजोदितश्वेतच्छत्रापादितराज्यधुरे नमः ।
ॐ शत्रुघ्नभरताधूतचामरद्वयशोभिताय नमः ।
ॐ वायव्यादिचतुष्कोणवानरेशादिसेविताय नमः ।
ॐ वामाङ्काङ्कितवैदेहीश्यामारत्नमनोहराय नमः ।
ॐ पुरोगतमरुत्पुत्रपूर्वपुण्यफलायिताय नमः ।
ॐ सत्यधर्मदयाशौचनित्यसन्तर्पितप्रजाय नमः ।
ॐ यथाकृतयुगाचारकथानुगतमण्डलाय नमः ।
ॐ चरितस्वकुलाचारचातुर्वर्ण्यदिनाश्रिताय नमः ।
ॐ अश्वमेधादिसत्रान्नशश्वत्सन्तर्पितामराय नमः ।
ॐ गोभूहिरण्यवस्त्रादिलाभामोदितभूसुराय नमः ।
ॐ माम्पातुपात्वितिजपन्मनोराजीवषट्पदाय नमः ।
ॐ जन्मापनयनोद्युक्तहृन्मानससितच्छदाय नमः ।
ॐ महागुहाजचिन्वानमणिदीपायितस्मृतये नमः ।
ॐ मुमुक्षुजनदुर्दैन्यमोचनोचितकल्पकाय नमः ।
ॐ सर्वभक्तजनाघौघसामुद्रजलबाडबाय नमः ।
ॐ निजदासजनाकाङ्क्षनित्यार्थप्रदकामदुघे नमः ।
ॐ साकेतपुरसंवासिसर्वसज्जनमोक्षदाय नमः ।
ॐ श्रीभूनीलासमाश्लिष्टश्रीमदानन्दविग्रहाय नमः ।

om shreemadgaureeshavaageeshashacheeshaadisuraarchitaaya namah' .
om paksheendragamanodvri'ttapaanchajanyaravaanchitaaya namah' .
om paakaarimukhadevaughakekilokaghanaaghanaaya namah' .
om paramesht'himukhaambhojapadmineevallabhaakri'taye namah' .
om sharvahri'tkairavollaasachandrikaayitasusmitaaya namah' .
om chakraadyaayudhasamyuktachaturbhujasamanvitaaya namah' .
om garbheekri'tabhayaamartyanirbheekaranapand'itaaya namah' .
om daanavaaranyasamshoshadaaveekri'tanijaayudhaaya namah' .
om dharaneebhaarakri'ddaityadaaranodyatanishchayaaya namah' .
om samaaneekri'tavaikunt'hasaaketapuralolupaaya namah' .
om praajaapatyesht'isambhootapaayasaannarasaanugaaya namah' .
om kosalendraatmajaagarbhakarodbhootaharinmanaye namah' .
om nirvisheshagunopetanijaanujasamanvitaaya namah' .
om panktisyandanasantoshapaaraavaarasudhaakaraaya namah' .
om dharmashaastratrayeetattvadhanurvedavichakshanaaya namah' .
om yajnyaantaraayasanjaataayaasakaushikayaachitaaya namah' .
om gurubodhitapitraajnyaagurveekaranapaurushaaya namah' .
om gaadheyabodhitodaaragaadhaadvayajitashramaaya namah' .
om taat'akorasthalakraunchadharaabhri'ddaaranaagni bhuve namah' .
om sri'sht'aanalaastrasandagdhadusht'amaareechasodaraaya namah' .
om sameeraastraabdhisankshiptataat'akaagratanoobhavaaya namah' .
om satrabhaagasamaayaatasutraamaadisubhikshakri'te namah' .
om rood'hakratujamunmaunigaad'haalingitavigrahaaya namah' .
om ahalyaashaapapaapaabdihaaranodyatapadrajase namah' .
om sharvabaanaasanaadreendragarvabhanjanajambhaghne namah' .
om saakshaadramaavaneejaataasaakshatodakaragrahine namah' .
om durvaarabhaargavaakharvagarvadarveekaraahibhuje namah' .
om svasvapatneesamaayuktasaanujoditabhaagyavate namah' .
om nijadaarasamaaveshanityotsavitapoorjanaaya namah' .
om mantharaadisht'akaikeyeematyantaritaraajyadhure namah' .
om nishaadavarapunyaughanilimpadruphalodayaaya namah' .
om gangaavataranotsri'sht'ashri'ngiberapuraadhipaaya namah' .
om bhaktyutkat'aparikluptabharadvaajapadaanataye namah' .
om chitrakoot'aachalapraantachitrakaananabhoosthitaaya namah' .
om paadukaanyastasaamraajyabharavatkaikayeesutaaya namah' .
om jaatakaaryaagataanekajanasammardanaasahaaya namah' .
om naakaadhipatanoojaatakaakadaanavadarpahri'te namah' .
om kodand'agunanirghoshaghoornitaayitadand'akaaya namah' .
om vaalmeekimunisandisht'avaasasthalaniroopanaaya namah' .
om viraadhashaalmaleevri'kshavidhvamsaanilasamhataye namah' .
om niraakri'tasuraadheeshaneereshasharabhangakaaya namah' .
om anasooyaangaraagaanchadavaneetanayaanvitaaya namah' .
om suteekshnamunisamsevaasoochitaatmaatithikriyaaya namah' .
om kumbhajaatadayaadattajambhaaraatisharaasanaaya namah' .
om dand'akaavanasamleenachand'aasuravadhodyataaya namah' .
om praanchatpanchavat'eeteeraparnaagaaraparaayanaaya namah' .
om godaavareenadeetoyagaahanaanchitavigrahaaya namah' .
om haasaapaaditarakshastreenaasaashravanakartanaaya namah' .
om kharasainyaat'aveepaatasarayaabheelamaarutaaya namah' .
om dooshanatrishirah'shailatund'anograsharaasanaaya namah' .
om viroopitaanujaakaaravikshobhitadashaananaaya namah' .
om haat'akaakaarasanchhannataat'akeyamri'gadvipine namah' .
om seetaaparaadhadurmedhibhootaanujavinindakaaya namah' .
om panktyaasyaahatashaksheendraparalokasukhapradaaya namah' .
om seetaapaharanodhbootachintaakraantanijaantaraaya namah' .
om kaantaanveshanamaargasthakabandhaasurahimsakaaya namah' .
om shabareedattapakvaamrangaataasvaadakutoohalaaya namah' .
om pampaasarovaropaantapraaptamaarutisamstutaye namah' .
om shastaprastaavasaameerishabdasausht'havatoshitaaya namah' .
om sindhuronnatakaapeyaskandhaarohanabandhuraaya namah' .
om saaksheekri'taanalaadityakauksheyakapisakhyabhaaje namah' .
om pooshajaaneetavaidehibhooshaalokanavigrahaaya namah' .
om saptataalanipaataattasachivaamodakovidaaya namah' .
om dusht'adaundubhakankaalatolanaagrapadangulaye namah' .
om vaalipraanaanilaahaaravaataashananibhaambakaaya namah' .
om kaantaraajyaramaarood'hakapiraajanishevitaaya namah' .
om rumaasugreevavalleedrusumaakaradinaayitaaya namah' .
om pravarshanaguhaavaasapariyaapitavaarshikaaya namah' .
om preshitaanujarudbheetapaushaanandakri'deekshanaaya namah' .
om seetaamaarganasandisht'avaataapatyaarpitormikaaya namah' .
om satyapraayopaveshasthasarvavaanarasamsmri'taaya namah' .
om raakshaseetarjanaadhootaramaneehri'dayasthitaaya namah' .
om dahanaaplutasaameeridaahastambhanamaantrikaaya namah' .
om seetaadarshanadri'sht'aantashiroratnanireekshakaaya namah' .
om vanitaajeevavadvaartaajanitaanandakandalaaya namah' .
om sarvavaanarasankeernasainyaalokanatatparaaya namah' .
om saamudrateeraraameshasthaapanaattayashodayaaya namah' .
om roshabheeshanadeenaathaposhanochitabhaashanaaya namah' .
om padyaanochitapaathodhipanthaajanghaalasainyavate namah' .
om suvelaadritalodvelavaleemukhabalaanvitaaya namah' .
om poorvadevajanaadheeshapuradvaaranirodhakri'te namah' .
om saramaavaradurdainyacharamakshanaveekshanaaya namah' .
om makaraastramahaastraagnimaarjanaasaarasaayakaaya namah' .
om kumbhakarnamadebhorah'kumbhanirbhedakesarine namah' .
om devaantakanaraadaagradeepyatsamyamaneepathaaya namah' .
om naraantakasuraamitrashirodhinalahri'tkarine namah' .
om atikaayamahaakaayavadhopaayavidhaayakaaya namah' .
om daityaayodhanagosht'heekabhri'tyaandakaraahvayaaya namah' .
om meghanaadatamodbhedamihireekri'talakshmanaaya namah' .
om sanjeevaneerasaasvaadanajeevaanujasevitaaya namah' .
om lankaadheeshashirograavat'ankaayitasharaavalaye namah' .
om raakshaseehaaralatikaalavitreekri'takaarmukaaya namah' .
om sunaasheeraarinaaseeraghanonmoolakaraashugaaya namah' .
om dattadaanavaraajyashreedhaaranaanchadvibheeshanaaya namah' .
om analotthitavaideheeghanasheelaanumoditaaya namah' .
om sudhaasaaravinishyandhayathaapoorvavanecharaaya namah' .
om jaayaanujaadisarvaaptajanaadhisht'hitapushpakaaya namah' .
om bhaaradvaajakri'taatithyaparitusht'aantaraatmakaaya namah' .
om bharatapratyayaashekshaaparipresheetamaarutaye namah' .
om chaturdhashasamaantaattashatrughnabharataanugaaya namah' .
om vandanaananditaanekanandigraamasthamaatri'kaaya namah' .
om varjitaatmeeyadehasthavaanaprasthajanaakri'taye namah' .
om nijaagamanajaanandasvajaanapadaveekshitaaya namah' .
om saaketaalokajaamodasaandreekri'tahri'dastaaraaya namah' .
om bharataarpitabhoobhaarabharanaangeekri'taatmakaaya namah' .
om moordhajaamri'sht'avaasisht'hamunipaadarajah'kanaaya namah' .
om chaturarnavagangaadijalasiktaatmavigrahaaya namah' .
om vasuvaasavavaayvagnivaageeshaadyamaraarchitaaya namah' .
om maanikyahaarakeyooramakut'aadivibhooshitaaya namah' .
om yaanaashvagajaratnaughanaanopapaayanabhaajanaaya namah' .
om mitraanujoditashvetachchhatraapaaditaraajyadhure namah' .
om shatrughnabharataadhootachaamaradvayashobhitaaya namah' .
om vaayavyaadichatushkonavaanareshaadisevitaaya namah' .
om vaamaankaankitavaideheeshyaamaaratnamanoharaaya namah' .
om purogatamarutputrapoorvapunyaphalaayitaaya namah' .
om satyadharmadayaashauchanityasantarpitaprajaaya namah' .
om yathaakri'tayugaachaarakathaanugatamand'alaaya namah' .
om charitasvakulaachaarachaaturvarnyadinaashritaaya namah' .
om ashvamedhaadisatraannashashvatsantarpitaamaraaya namah' .
om gobhoohiranyavastraadilaabhaamoditabhoosuraaya namah' .
om maampaatupaatvitijapanmanoraajeevashat'padaaya namah' .
om janmaapanayanodyuktahri'nmaanasasitachchhadaaya namah' .
om mahaaguhaajachinvaanamanideepaayitasmri'taye namah' .
om mumukshujanadurdainyamochanochitakalpakaaya namah' .
om sarvabhaktajanaaghaughasaamudrajalabaad'abaaya namah' .
om nijadaasajanaakaankshanityaarthapradakaamadughe namah' .
om saaketapurasamvaasisarvasajjanamokshadaaya namah' .
om shreebhooneelaasamaashlisht'ashreemadaanandavigrahaaya namah' .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |