பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயர கவசம்

ௐ ஶ்ரீ பஞ்சவத³னாயாஞ்ஜனேயாய நம꞉ .

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீ பஞ்சமுக²ஹனுமன்மந்த்ரஸ்ய ப்³ரஹ்மா ருஷி꞉ .
கா³யத்ரீச²ந்த³꞉ .
பஞ்சமுக²விராட் ஹனுமாந்தே³வதா .
ஹ்ரீம் பீ³ஜம் .
ஶ்ரீம் ஶக்தி꞉ .
க்ரௌம் கீலகம் .
க்ரூம் கவசம் .
க்ரைம் அஸ்த்ராய ப²ட் .
இதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ .

ஶ்ரீ க³ருட³ உவாச .
அத² த்⁴யானம் ப்ரவக்ஷ்யாமி ஶ்ருணுஸர்வாங்க³ஸுந்த³ரி .
யத்க்ருதம் தே³வதே³வேன த்⁴யானம் ஹனுமத꞉ ப்ரியம் .. 1..

பஞ்சவக்த்ரம் மஹாபீ⁴மம் த்ரிபஞ்சநயனைர்யுதம் .
பா³ஹுபி⁴ர்த³ஶபி⁴ர்யுக்தம் ஸர்வகாமார்த²ஸித்³தி⁴த³ம் .. 2..

பூர்வம் து வானரம் வக்த்ரம் கோடிஸூர்யஸமப்ரப⁴ம் .
த³ம்ஷ்ட்ராகராலவத³னம் ப்⁴ருகுடீகுடிலேக்ஷணம் .. 3..

அஸ்யைவ த³க்ஷிணம் வக்த்ரம் நாரஸிம்ஹம் மஹாத்³பு⁴தம் .
அத்யுக்³ரதேஜோவபுஷம் பீ⁴ஷணம் ப⁴யநாஶனம் .. 4..

பஶ்சிமம் கா³ருட³ம் வக்த்ரம் வக்ரதுண்ட³ம் மஹாப³லம் ..

ஸர்வநாக³ப்ரஶமனம் விஷபூ⁴தாதி³க்ருந்தனம் .. 5..

உத்தரம் ஸௌகரம் வக்த்ரம் க்ருஷ்ணம் தீ³ப்தம் நபோ⁴பமம் .
பாதாலஸிம்ஹவேதால ஜ்வரரோகா³தி³ க்ருந்தனம் .. 6..

ஊர்த்⁴வம் ஹயானனம் கோ⁴ரம் தா³னவாந்தகரம் பரம் .
யேன வக்த்ரேண விப்ரேந்த்³ர தாரகாக்²யம் மஹாஸுரம் .. 7..

ஜகா⁴ன ஶரணம் தத்ஸ்யாத்ஸர்வஶத்ருஹரம் பரம் .
த்⁴யாத்வா பஞ்சமுக²ம் ருத்³ரம் ஹனுமந்தம் த³யாநிதி⁴ம் .. 8..

க²ட்³க³ம் த்ரிஶூலம் க²ட்வாங்க³ம் பாஶமங்குஶபர்வதம் .
முஷ்டிம் கௌமோத³கீம் வ்ருக்ஷம் தா⁴ரயந்தம் கமண்ட³லும் .. 9..

பி⁴ந்தி³பாலம் ஜ்ஞானமுத்³ராம் த³ஶபி⁴ர்முனிபுங்க³வம் .
ஏதாந்யாயுத⁴ஜாலானி தா⁴ரயந்தம் ப⁴ஜாம்யஹம் .. 10..

ப்ரேதாஸனோபவிஷ்டம் தம் ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதம் .
தி³வ்யமால்யாம்ப³ரத⁴ரம் தி³வ்யக³ந்தா⁴னுலேபனம் .. 11..

ஸர்வாஶ்சர்யமயம் தே³வம் ஹனுமத்³விஶ்வதோமுக²ம் .
பஞ்சாஸ்யமச்யுதமனேக விசித்ரவர்ணவக்த்ரம்
ஶஶாங்கஶிக²ரம் கபிராஜவர்யம .
பீதாம்ப³ராதி³ முகுடைருபஶோபி⁴தாங்க³ம்
பிங்கா³க்ஷமாத்³யமநிஶம் மனஸா ஸ்மராமி .. 12..

மர்கடேஶம் மஹோத்ஸாஹம் ஸர்வஶத்ருஹரம் பரம் .
ஶத்ரு ஸம்ஹர மாம் ரக்ஷ ஶ்ரீமன்னாபத³முத்³த⁴ர .. 13..

ௐ ஹரிமர்கட மர்கட மந்த்ரமித³ம்
பரிலிக்²யதி லிக்²யதி வாமதலே .
யதி³ நஶ்யதி நஶ்யதி ஶத்ருகுலம்
யதி³ முஞ்சதி முஞ்சதி வாமலதா .. 14..

ௐ ஹரிமர்கடாய ஸ்வாஹா .
ௐ நமோ ப⁴க³வதே பஞ்சவத³னாய பூர்வகபிமுகா²ய
ஸகலஶத்ருஸம்ஹாரகாய ஸ்வாஹா .
ௐ நமோ ப⁴க³வதே பஞ்சவத³னாய த³க்ஷிணமுகா²ய கராலவத³னாய
நரஸிம்ஹாய ஸகலபூ⁴தப்ரமத²னாய ஸ்வாஹா .
ௐ நமோ ப⁴க³வதே பஞ்சவத³னாய பஶ்சிமமுகா²ய க³ருடா³னனாய
ஸகலவிஷஹராய ஸ்வாஹா .
ௐ நமோ ப⁴க³வதே பஞ்சவத³னாயோத்தர முகா²யாதி³வராஹாய
ஸகலஸம்பத்கராய ஸ்வாஹா .
ௐ நமோ ப⁴க³வதே பஞ்சவத³னாயோர்த்⁴வமுகா²ய ஹயக்³ரீவாய
ஸகலஜனவஶங்கராய ஸ்வாஹா .
ௐ அஸ்ய ஶ்ரீ பஞ்சமுக²ஹனுமன்மந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீராமசந்த்³ர
ருஷி꞉ . அனுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ . பஞ்சமுக²வீரஹனுமான் தே³வதா .
ஹனுமானிதி பீ³ஜம் . வாயுபுத்ர இதி ஶக்தி꞉ . அஞ்ஜனாஸுத இதி கீலகம் .
ஶ்ரீராமதூ³தஹனுமத்ப்ரஸாத³ ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ .
இதி ருஷ்யாதி³கம் வின்யஸேத் ..

ௐ அஞ்ஜனாஸுதாய அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ .
ௐ ருத்³ரமூர்தயே தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉ .
ௐ வாயுபுத்ராய மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ .
ௐ அக்³னிக³ர்பா⁴ய அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ .
ௐ ராமதூ³தாய கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ .
ௐ பஞ்சமுக²ஹனுமதே கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ .
இதி கரந்யாஸ꞉ ..

ௐ அஞ்ஜனாஸுதாய ஹ்ருத³யாய நம꞉ .
ௐ ருத்³ரமூர்தயே ஶிரஸே ஸ்வாஹா .
ௐ வாயுபுத்ராய ஶிகா²யை வஷட் .
ௐ அக்³னிக³ர்பா⁴ய கவசாய ஹும் .
ௐ ராமதூ³தாய நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் .
ௐ பஞ்சமுக²ஹனுமதே அஸ்த்ராய ப²ட் .
பஞ்சமுக²ஹனுமதே ஸ்வாஹா .
இதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ..

அத² த்⁴யானம் .
வந்தே³ வானரநாரஸிம்ஹ க²க³ராட்க்ரோடா³ஶ்வ வக்த்ரான்விதம்
தி³வ்யாலங்கரணம் த்ரிபஞ்சநயனம் தே³தீ³ப்யமானம் ருசா .
ஹஸ்தாப்³ஜைரஸி கே²டபுஸ்தகஸுதா⁴ கும்பா⁴ங்குஶாத்³ரிம் ஹலம்
க²ட்வாங்க³ம் ப²ணிபூ⁴ருஹம் த³ஶபு⁴ஜம் ஸர்வாரிவீராபஹம் .
அத² மந்த்ர꞉ .
ௐ ஶ்ரீராமதூ³தாயாஞ்ஜனேயாய வாயுபுத்ராய மஹாப³லபராக்ரமாய
ஸீதாது³꞉க²நிவாரணாய லங்காத³ஹனகாரணாய மஹாப³லப்ரசண்டா³ய
பா²ல்கு³னஸகா²ய கோலாஹல ஸகலப்³ரஹ்மாண்ட³ விஶ்வரூபாய
ஸப்தஸமுத்³ரநிர்லங்க⁴னாய பிங்க³லநயனாயாமிதவிக்ரமாய
ஸூர்யபி³ம்ப³ப²லஸேவனாய து³ஷ்டநிவாரணாய த்³ருஷ்டிநிராலங்க்ருதாய
ஸஞ்ஜீவினீ ஸஞ்ஜீவிதாங்க³த³ லக்ஷ்மணமஹாகபி ஸைன்யப்ராணதா³ய
த³ஶகண்ட²வித்⁴வம்ஸனாய ராமேஷ்டாய மஹாபா²ல்கு³னஸகா²ய ஸீதாஸஹித-
ராமவரப்ரதா³ய ஷட்ப்ரயோகா³க³மபஞ்சமுக² வீரஹனுமன்மந்த்ரஜபே விநியோக³꞉ .
ௐ ஹரிமர்கடமர்கடாய ப³ம்ப³ம்ப³ம்ப³ம்ப³ம் வௌஷட் ஸ்வாஹா .
ௐ ஹரிமர்கடமர்கடாய ப²ம்ப²ம்ப²ம்ப²ம்ப²ம் ப²ட் ஸ்வாஹா .
ௐ ஹரிமர்கடமர்கடாய கே²ங்கே²ங்கே²ங்கே²ங்கே²ம் மாரணாய ஸ்வாஹா .
ௐ ஹரிமர்கடமர்கடாய லும்லும்லும்லும்லும் ஆகர்ஷித ஸகலஸம்பத்கராய ஸ்வாஹா .
ௐ ஹரிமர்கடமர்கடாய த⁴ந்த⁴ந்த⁴ந்த⁴ந்த⁴ம் ஶத்ருஸ்தம்ப⁴னாய ஸ்வாஹா .
ௐ டண்டண்டண்டண்டம் கூர்மமூர்தயே பஞ்சமுக²வீரஹனுமதே
பரயந்த்ரபரதந்த்ரோச்சாடனாய ஸ்வாஹா .
ௐ கங்க²ங்க³ங்க⁴ம்ஙம் சஞ்ச²ஞ்ஜஞ்ஜ²ம்ஞம் டண்ட²ண்ட³ண்ட⁴ம்ணம்
தந்த²ந்த³ந்த⁴ம்நம் பம்ப²ம்ப³ம்ப⁴ம்மம் யம்ரம்லம்வம் ஶம்ஷம்ஸம்ஹம்
ளங்க்ஷம் ஸ்வாஹா .
இதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ .
ௐ பூர்வகபிமுகா²ய பஞ்சமுக²ஹனுமதே டண்டண்டண்டண்டம்
ஸகலஶத்ருஸம்ஹரணாய ஸ்வாஹா .
ௐ த³க்ஷிணமுகா²ய பஞ்சமுக²ஹனுமதே கராலவத³னாய நரஸிம்ஹாய
ௐ ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் ஹ்ரைம் ஹ்ரௌம் ஹ்ர꞉ ஸகலபூ⁴தப்ரேதத³மனாய ஸ்வாஹா .
ௐ பஶ்சிமமுகா²ய க³ருடா³னனாய பஞ்சமுக²ஹனுமதே மம்மம்மம்மம்மம்
ஸகலவிஷஹராய ஸ்வாஹா .
ௐ உத்தரமுகா²யாதி³வராஹாய லம்லம்லம்லம்லம் ந்ருஸிம்ஹாய நீலகண்ட²மூர்தயே
பஞ்சமுக²ஹனுமதே ஸ்வாஹா .
ௐ உர்த்⁴வமுகா²ய ஹயக்³ரீவாய ரும்ரும்ரும்ரும்ரும் ருத்³ரமூர்தயே
ஸகலப்ரயோஜனநிர்வாஹகாய ஸ்வாஹா .
ௐ அஞ்ஜனாஸுதாய வாயுபுத்ராய மஹாப³லாய ஸீதாஶோகநிவாரணாய
ஶ்ரீராமசந்த்³ரக்ருபா பாது³காய மஹாவீர்யப்ரமத²னாய ப்³ரஹ்மாண்ட³நாதா²ய
காமதா³ய பஞ்சமுக²வீரஹனுமதே ஸ்வாஹா .
பூ⁴தப்ரேதபிஶாச ப்³ரஹ்மராக்ஷஸ ஶாகினீடா³கின்யந்தரிக்ஷ க்³ரஹ-
பரயந்த்ர பரதந்த்ரோச்சாடனாய ஸ்வாஹா .
ஸகலப்ரயோஜன நிர்வாஹகாய பஞ்சமுக²வீரஹனுமதே
ஶ்ரீராமசந்த்³ர வரப்ரஸாதா³ய ஜஞ்ஜஞ்ஜஞ்ஜஞ்ஜம் ஸ்வாஹா .
இத³ம் கவசம் படி²த்வா து மஹாகவசம் படே²ன்னர꞉ .
ஏகவாரம் ஜபேத்ஸ்தோத்ரம் ஸர்வஶத்ருநிவாரணம் .. 15..

த்³விவாரம் து படே²ந்நித்யம் புத்ரபௌத்ரப்ரவர்த⁴னம் .
த்ரிவாரம் ச படே²ந்நித்யம் ஸர்வஸம்பத்கரம் ஶுப⁴ம் .. 16..

சதுர்வாரம் படே²ந்நித்யம் ஸர்வரோக³நிவாரணம் .
பஞ்சவாரம் படே²ந்நித்யம் ஸர்வலோகவஶங்கரம் .. 17..

ஷட்³வாரம் ச படே²ந்நித்யம் ஸர்வதே³வவஶங்கரம் .
ஸப்தவாரம் படே²ந்நித்யம் ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதா³யகம் .. 18..

அஷ்டவாரம் படே²ந்நித்யமிஷ்டகாமார்த² ஸித்³தி⁴த³ம் .
நவவாரம் படே²ந்நித்யம் ராஜபோ⁴க³மவாப்னுயாத் .. 19..

த³ஶவாரம் படே²ந்நித்யம் த்ரைலோக்யஜ்ஞானத³ர்ஶனம் .
ருத்³ராவ்ருத்திம் படே²ந்நித்யம் ஸர்வஸித்³தி⁴ர்ப⁴வேத்³த்⁴ருவம் .. 20..

நிர்ப³லோ ரோக³யுக்தஶ்ச மஹாவ்யாத்⁴யாதி³பீடி³த꞉ .
கவசஸ்மரணேனைவ மஹாப³லமவாப்னுயாத் .. 21..

 

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

31.2K

Comments Tamil

q57er
அறிவுப் பொக்கிஷமான வலைத்தளம் -விநோத்

தனித்தன்மை வாய்ந்த இணையதளம் 🌟 -ஆனந்தி

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -sivaramakrishna sharma

தனித்துவமான இணையதளம் 🌟 -பாலா

பயன்படுத்த ஏற்ற இணையதளம் -லலிதா

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |