നവ ദുർഗാ സ്തുതി

വൃഷാരൂഢാ സൈഷാ ഹിമഗിരിസുതാ ശക്തിസരിതാ
ത്രിശൂലം ഹസ്തേഽസ്യാഃ കമലകുസുമം ശങ്കരഗതാ.
സതീ നാമ്നാ ഖ്യാതാ വിഗതജനനേ ശുഭ്രസുഭഗാ
സദാ പായാദ്ദേവീ വിജയവിഭവാ ശൈലതനയാ.
തപശ്ചര്യാസക്താ വരയതി മഹേശം സ്വമനസാ
കരേ വാമേ കുണ്ഡീ ഭവതി ജപമാലാഽപരകരേ.
വിരാഗം ത്യാഗം വാ കലയതി സദാ ദിവ്യഹൃദയേ
തപോമൂർതിർമാതാ വികിരതു ശിവം ലോകനിവഹേ.
വരാംഗേ ഘണ്ടാഭാ വിലസതി ച ചന്ദ്രോഽർധകൃതിമാൻ
മൃഗേന്ദ്രസ്ഥാ ദേവീ ദശകരയുതാ ഹേമവദനാ.
പ്രചണ്ഡൈർനിർഘോ-
ഷൈസ്തുമുലനിനദൈര്യാന്തി ദനുജാ
വിദധ്യാത് കല്യാണം നിഖിലഭയജാതം ച ഹരതാത്.
സ്മിതേന ബ്രഹ്മാണ്ഡം രചയതി ച സാമ്ലാനവിഭവാ
കരേ കോദണ്ഡാദിപ്രഹരണ-
ചയശ്ചാമൃതഘടഃ.
പ്രഭാഽഽദിത്യസ്യാസ്തേ വപുഷി നിഖിലേ കാന്തികിരണാ
പുനീതാം കൂഷ്മാണ്ഡാ വികിരതു വിഭാം ലോകഹൃദയേ.
തപഃപൂതാ ദേവീ മുനികുലസമുത്പന്നവിഭവാ
സദാഽമോഘന്ദാത്രീ നിഖിലഭയഹന്ത്രീ ദ്യുതിയുതാ.
ജഗത്സർവം യസ്യാ നയനനിമിഷേണാതപിതരാം
പരാംബാ ശക്തിഃ സാ വിതരതു കൃപാം ഭക്തനികരേ.
ചകാസ്തി സ്കന്ദോഽങ്കേ തനയസുകുമാരഃ സുഖകരോ
ഭുജേ ശ്രീപർണം വൈ നനു വരദമുദ്രാ വിജയതേ.
ഇയം സിംഹാസീനാ സകലസുഖദാഽസൗ ച വരദാ
മനഃശുദ്ധം വാചി പ്രസരതു തന്നാമ ച വിമലം.
അഭൈഷീത്താം ദൃഷ്ട്വാ ദിതിസുതകുലം ഭീഷണമഹോ
ജഘാനേയം ദൈത്യാൻ സകലദനുജാൻ കോപമനസാ.
ശിരോമാലാ കണ്ഠേ വപുഷി ഭുജഗോ ഘോരവദനാ
മഹാകാലീ സൈഷാ ഹ്യഭയവരദാ പാതു നിയതം.
മഹാദേവാസക്താ ശമിതശുചിരൂപാ സുനയനാ
കരേ ഢക്കാസ്വാനോ വിഭവവരദാ ശ്വേതവസനാ.
ബലീവർദ്ദാസീനാ ദുരിതശമനാ ശുഭ്രകരണാ
മഹാഗൗരീ തുഷ്യാന്മമ നുതിനിപാഠേന സതതം.
ഗദാം ചക്രം ഹസ്തേ നലിനകുസുമം ശംഖനിനദോ
വിഭാതീയം പദ്മേ തുഹിനഗിരികന്യാ ച വരദാ.
സദാ ചൈഷാ ദത്തേ ഗരിമലഘിമാദ്യഷ്ടവിഭവാൻ
പുനീതാമാത്മാനം സകലകലുഷം ചിത്തനിലയാത്.
നവദുർഗാസ്തുതിം ചൈനാം യഃ പഠേദ്യത്നതോ മുദാ.
ആരോഗ്യം ധനധാന്യം വൈ പ്രാപ്നുയാച്ച വിശേഷതഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |