ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಪುರವಾಸಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರಮಧ್ಯೇ ಸ್ಥಿತಾಂ
ಕಲ್ಯಾಣೀಂ ಕಮನೀಯಚಾರುಮಕುಟಾಂ ಕೌಸುಂಭವಸ್ತ್ರಾನ್ವಿತಾಂ.
ಶ್ರೀವಾಣೀಶಚಿಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಿಯುಗಲಾಂ ಚಾರುಸ್ಮಿತಾಂ ಸುಪ್ರಭಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಕ್ಷೀಂ ಕರುಣಾಮಯೀಂ ಭಗವತೀಂ ವಂದೇ ಪರಾಂ ದೇವತಾಂ.
ಮಾಲಾಮೌಕ್ತಿಕಕಂಧರಾಂ ಶಶಿಮುಖೀಂ ಶಂಭುಪ್ರಿಯಾಂ ಸುಂದರೀಂ
ಶರ್ವಾಣೀಂ ಶರಚಾಪಮಂಡಿತಕರಾಂ ಶೀತಾಂಶುಬಿಂಬಾನನಾಂ.
ವೀಣಾಗಾನವಿನೋದಕೇಲಿರಸಿಕಾಂ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರಭಾಭಾಸುರಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಕರುಣಾಮಯೀಂ ಭಗವತೀಂ ವಂದೇ ಪರಾಂ ದೇವತಾಂ.
ಶ್ಯಾಮಾಂ ಚಾರುನಿತಂಬಿನೀಂ ಗುರುಭುಜಾಂ ಚಂದ್ರಾವತಂಸಾಂ ಶಿವಾಂ
ಶರ್ವಾಲಿಂಗಿತನೀಲಚಾರುವಪುಷೀಂ ಶಾಂತಾಂ ಪ್ರವಾಲಾಧರಾಂ.
ಬಾಲಾಂ ಬಾಲತಮಾಲಕಾಂತಿರುಚಿರಾಂ ಬಾಲಾರ್ಕಬಿಂಬೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಕರುಣಾಮಯೀಂ ಭಗವತೀಂ ವಂದೇ ಪರಾಂ ದೇವತಾಂ.
ಲೀಲಾಕಲ್ಪಿತಜೀವಕೋಟಿನಿವಹಾಂ ಚಿದ್ರೂಪಿಣೀಂ ಶಂಕರೀಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀಂ ಭವರೋಗತಾಪಶಮನೀಂ ಭವ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಂ ಶಾಶ್ವತೀಂ.
ದೇವೀಂ ಮಾಧವಸೋದರೀಂ ಶುಭಕರೀಂ ಪಂಚಾಕ್ಷರೀಂ ಪಾವನೀಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಕರುಣಾಮಯೀಂ ಭಗವತೀಂ ವಂದೇ ಪರಾಂ ದೇವತಾಂ.
ವಾಮಾಂ ವಾರಿಜಲೋಚನಾಂ ಹರಿಹರಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಸಂಪೂಜಿತಾಂ
ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತವರ್ಷಿಣೀಂ ಗುಣಮಯೀಂ ಕಾತ್ಯಾಯನೀಂ ಚಿನ್ಮಯೀಂ.
ದೇವೀಂ ಶುಂಭನಿಷೂದಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಕಾಮೇಶ್ವರೀಂ ದೇವತಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಕರುಣಾಮಯೀಂ ಭಗವತೀಂ ವಂದೇ ಪರಾಂ ದೇವತಾಂ.
ಕಾಂತಾಂ ಕಾಂಚನರತ್ನಭೂಷಿತಗಲಾಂ ಸೌಭಾಗ್ಯಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಂ
ಕೌಮಾರೀಂ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಪ್ರಣಯಿನೀಂ ಕಾದಂಬಿನೀಂ ಚಂಡಿಕಾಂ.
ದೇವೀಂ ಶಂಕರಹೃತ್ಸರೋಜನಿಲಯಾಂ ಸರ್ವಾಘಹಂತ್ರೀಂ ಶುಭಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಕರುಣಾಮಯೀಂ ಭಗವತೀಂ ವಂದೇ ಪರಾಂ ದೇವತಾಂ.
ಶಾಂತಾಂ ಚಂಚಲಚಾರುನೇತ್ರಯುಗಲಾಂ ಶೈಲೇಂದ್ರಕನ್ಯಾಂ ಶಿವಾಂ
ವಾರಾಹೀಂ ದನುಜಾಂತಕೀಂ ತ್ರಿನಯನೀಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾಂ ಮಾಧವೀಂ.
ಸೌಮ್ಯಾಂ ಸಿಂಧುಸುತಾಂ ಸರೋಜವದನಾಂ ವಾಗ್ದೇವತಾಮಂಬಿಕಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಕರುಣಾಮಯೀಂ ಭಗವತೀಂ ವಂದೇ ಪರಾಂ ದೇವತಾಂ.
ಚಂದ್ರಾರ್ಕಾನಲಲೋಚನಾಂ ಗುರುಕುಚಾಂ ಸೌಂದರ್ಯಚಂದ್ರೋದಯಾಂ
ವಿದ್ಯಾಂ ವಿಂಧ್ಯನಿವಾಸಿನೀಂ ಪುರಹರಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯಾಂ ಸುಂದರೀಂ.
ಮುಗ್ಧಸ್ಮೇರಸಮೀಕ್ಷಣೇನ ಸತತಂ ಸಮ್ಮೋಹಯಂತೀಂ ಶಿವಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಕರುಣಾಮಯೀಂ ಭಗವತೀಂ ವಂದೇ ಪರಾಂ ದೇವತಾಂ.

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

75.0K

Comments Kannada

pjGrm
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 -surya

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -Vinod Kulkarni

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |