శైలపుత్రీ స్తోత్రం

హిమాలయ ఉవాచ -
మాతస్త్వం కృపయా గృహే మమ సుతా జాతాసి నిత్యాపి
యద్భాగ్యం మే బహుజన్మజన్మజనితం మన్యే మహత్పుణ్యదం .
దృష్టం రూపమిదం పరాత్పరతరాం మూర్తిం భవాన్యా అపి
మాహేశీం ప్రతి దర్శయాశు కృపయా విశ్వేశి తుభ్యం నమః ..

శ్రీదేవ్యువాచ -
దదామి చక్షుస్తే దివ్యం పశ్య మే రూపమైశ్వరం .
ఛింధి హృత్సంశయం విద్ధి సర్వదేవమయీం పితః ..

శ్రీమహాదేవ ఉవాచ -
ఇత్యుక్త్వా తం గిరిశ్రేష్ఠం దత్త్వా విజ్ఞానముత్తమం .
స్వరూపం దర్శయామాస దివ్యం మాహేశ్వరం తదా ..

శశికోటిప్రభం చారుచంద్రార్ధకృతశేఖరం .
త్రిశూలవర హస్తం చ జటామండితమస్తకం ..

భయానకం ఘోరరూపం కాలానలసహస్రభం .
పంచవక్త్రం త్రినేత్రం చ నాగయజ్ఞోపవీతినం ..

ద్వీపిచర్మాంబరధరం నాగేంద్రకృతభూషణం .
ఏవం విలోక్య తద్రూపం విస్మితో హిమవాన్ పునః ..

ప్రోవాచ వచనం మాతా రూపమన్యత్ప్రదర్శయ .
తతః సంహృత్య తద్రూపం దర్శయామాస తత్క్షణాత్ ..

రూపమన్యన్మునిశ్రేష్ఠ విశ్వరూపా సనాతనీ .
శరచ్చంద్రనిభం చారుముకుటోజ్జ్వలమస్తకం ..

శంఖచక్రగదాపద్మహస్తం నేత్రత్రయోజ్జ్వలం .
దివ్యమాల్యాంబరధరం దివ్యగంధానులేపనం ..

యోగీంద్రవృందసంవంద్యం సుచారుచరణాంబుజం .
సర్వతః పాణిపాదం చ సర్వతోఽక్షిశిరోముఖం ..

దృష్ట్వా తదేతత్పరమం రూపం స హిమవాన్ పునః .
ప్రణమ్య తనయాం ప్రాహ విస్మయోత్ఫుల్లలోచనః ..

హిమాలయ ఉవాచ -
మాతస్తవేదం పరమం రూపమైశ్వరముత్తమం .
విస్మితోఽస్మి సమాలోక్య రూపమన్యత్ప్రదర్శయ ..

త్వం యస్య సో హ్యశోచ్యో హి ధన్యశ్చ పరమేశ్వరి .
అనుగృహ్ణీష్వ మాతర్మాం కృపయా త్వాం నమో నమః ..

శ్రీమహాదేవ ఉవాచ -
ఇత్యుక్తా సా తదా పిత్రా శైలరాజేన పార్వతీ .
తద్రూపమపి సంహృత్య దివ్యం రూపం సమాదధే ..

నీలోత్పలదలశ్యామం వనమాలావిభూషితం .
శంఖచక్రగదాపద్మమభివ్యక్తం చతుర్భుజం ..

ఏవం విలోక్య తద్రూపం శైలానామధిపస్తతః .
కృతాంజలిపుటః స్థిత్వా హర్షేణ మహతా యుతః ..

స్తోత్రేణానేన తాం దేవీం తుష్టావ పరమేశ్వరీం .
సర్వదేవమయీమాద్యాం బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికాం ..

హిమాలయ ఉవాచ -
మాతః సర్వమయి ప్రసీద పరమే విశ్వేశి విశ్వాశ్రయే
త్వం సర్వం నహి కించిదస్తి భువనే తత్త్వం త్వదన్యచ్ఛివే .
త్వం విష్ణుర్గిరిశస్త్వమేవ నితరాం ధాతాసి శక్తిః పరా
కిం వర్ణ్యం చరితం త్వచింత్యచరితే బ్రహ్మాద్యగమ్యం మయా ..

త్వం స్వాహాఖిలదేవతృప్తిజననీ విశ్వేశి త్వం వై స్వధా
పితౄణామపి తృప్తికారణమసి త్వం దేవదేవాత్మికా .
హవ్యం కవ్యమపి త్వమేవ నియమో యజ్ఞస్తపో దక్షిణా
త్వం స్వర్గాదిఫలం సమస్తఫలదే దేవేశి తుభ్యం నమః ..

రూపం సూక్ష్మతమం పరాత్పరతరం యద్యోగినో విద్యయా
శుద్ధం బ్రహ్మమయం వదంతి పరమం మాతః సుదృప్తం తవ .
వాచా దుర్విషయం మనోఽతిగమపి త్రైలోక్యబీజం శివే
భక్త్యాహం ప్రణమామి దేవి వరదే విశ్వేశ్వరి త్రాహిమాం ..

ఉద్యత్సూర్యసహస్రభాం మమ గృహే జాతాం స్వయం లీలయా
దేవీమష్టభుజాం విశాలనయనాం బాలేందుమౌలిం శివాం .
ఉద్యత్కోటిశశాంకకాంతినయనాం బాలాం త్రినేత్రాం పరాం
భక్త్యా త్వాం ప్రణమామి విశ్వజననీ దేవి ప్రసీదాంబికే ..

రూపం తే రజతాద్రికాంతివిమలం నాగేంద్రభూషోజ్జ్వలం
ఘోరం పంచముఖాంబుజత్రినయనైఈమైః సముద్భాసితం .
చంద్రార్ధాంకితమస్తకం ధృతజటాజూటం శరణ్యే శివే
భక్త్యాహం ప్రణమామి విశ్వజనని త్వాం త్వం ప్రసీదాంబికే ..

రూపం తే శారదచంద్రకోటిసదృశం దివ్యాంబరం శోభనం
దివ్యైరాభరణైర్విరాజితమలం కాంత్యా జగన్మోహనం .
దివ్యైర్బాహుచతుష్టయైర్యుతమహం వందే శివే భక్తితః
పాదాబ్జం జనని ప్రసీద నిఖిలబ్రహ్మాదిదేవస్తుతే ..

రూపం తే నవనీరదద్యుతిరుచిఫుల్లాబ్జనేత్రోజ్జ్వలం,
కాంత్యా విశ్వవిమోహనం స్మితముఖం రత్నాంగదైర్భూషితం .
విభ్రాజద్వనమాలయావిలసితోరస్కం జగత్తారిణి
భక్త్యాహం ప్రణతోఽస్మి దేవి కృపయా దుర్గే ప్రసీదాంబికే ..

మాతః కః పరివర్ణితుం తవ గుణం రూపం చ విశ్వాత్మకం
శక్తో దేవి జగత్రయే బహుగుణైర్దేవోఽథవా మానుషః .
తత్ కిం స్వల్పమతిబ్రవీమి కరుణాం కృత్వా స్వకీయై-
ర్గుణైర్నో మాం మోహయ మాయయా పరమయా విశ్వేశి తుభ్యం నమః ..

అద్య మే సఫలం జన్మ తపశ్చ సఫలం మమ .
యత్త్వం త్రిజగతాం మాతా మత్పుత్రీత్వముపాగతా ..

ధన్యోఽహం కృతకృత్యోఽహం మాతస్త్వ నిజలీలయా .
నిత్యాపి మద్గృహే జాతా పుత్రీభావేన వై యతః ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

76.6K

Comments Telugu

k5u6z
హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే 🙏🙏 -వెంకట సత్య సాయి కుమార్

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ధన్యవాదాలు స్వామి -Keepudi Umadevi

Vedadhara చాలా బాగుంది❤️💯 -Akshaya Yeraguntla

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |