అపర్ణా స్తోత్రం

రక్తామరీముకుటముక్తాఫల- ప్రకరపృక్తాంఘ్రిపంకజయుగాం
వ్యక్తావదానసృత- సూక్తామృతాకలన- సక్తామసీమసుషమాం.
యుక్తాగమప్రథనశక్తాత్మవాద- పరిషిక్తాణిమాదిలతికాం
భక్తాశ్రయాం శ్రయ వివిక్తాత్మనా ఘనఘృణాక్తామగేంద్రతనయాం.
ఆద్యాముదగ్రగుణ- హృద్యాభవన్నిగమపద్యావరూఢ- సులభాం
గద్యావలీవలిత- పద్యావభాసభర- విద్యాప్రదానకుశలాం.
విద్యాధరీవిహిత- పాద్యాదికాం భృశమవిద్యావసాదనకృతే
హృద్యాశు ధేహి నిరవద్యాకృతిం మనననేద్యాం మహేశమహిలాం.
హేలాలులత్సురభిదోలాధిక- క్రమణఖేలావశీర్ణఘటనా-
లోలాలకగ్రథితమాలా- గలత్కుసుమజాలావ- భాసితతనుం.
లీలాశ్రయాం శ్రవణమూలావతంసిత- రసాలాభిరామకలికాం
కాలావధీరణ-కరాలాకృతిం, కలయ శూలాయుధప్రణయినీం.
ఖేదాతురఃకిమితి భేదాకులే నిగమవాదాంతరే పరిచితి-
క్షోదాయ తామ్యసి వృథాదాయ భక్తిమయమోదామృతైకసరితం.
పాదావనీవివృతివేదావలీ- స్తవననాదాముదిత్వరవిప-
చ్ఛాదాపహామచలమాదాయినీం భజ విషాదాత్యయాయ జననీం.
ఏకామపి త్రిగుణ-సేకాశ్రయాత్పునరనేకాభిధాముపగతాం
పంకాపనోదగత- తంకాభిషంగముని- శంకానిరాసకుశలాం.
అంకాపవర్జిత- శశాంకాభిరామరుచి- సంకాశవక్త్రకమలాం
మూకానపి ప్రచురవాకానహో విదధతీం కాలికాం స్మర మనః.
వామాం గతేప్రకృతిరామాం స్మితే చటులదామాంచలాం కుచతటే
శ్యామాం వయస్యమితభామాం వపుష్యుదితకామాం మృగాంకముకుటే.
మీమాంసికాం దురితసీమాంతికాం బహలభీమాం భయాపహరణే
నామాంకితాం ద్రుతముమాం మాతరం జప నికామాంహసాం నిహతయే.
సాపాయకాంస్తిమిరకూపానివాశు వసుధాపాన్ భుజంగసుహృదో
హాపాస్య మూఢ బహుజాపావసక్తముహురాపాద్య వంద్యసరణిం.
తాపాపహాం ద్విషదకూపారశోషణకరీం పాలినీం త్రిజగతాం
పాపాహితాం భృశదురాపామయోగిభిరుమాం పావనీం పరిచర.
స్ఫారీభవత్కృతిసుధారీతిదాం భవికపారీముదర్కరచనా-
కారీశ్వరీం కుమతివారీమృషి- ప్రకరభూరీడితాం భగవతీం.
చారీవిలాసపరిచారీ భవద్గగనచారీ హితార్పణచణాం
మారీభిదే గిరిశనారీమమూం ప్రణమ పారీంద్రపృష్ఠనిలయాం.
జ్ఞానేన జాతేఽప్యపరాధజాతే విలోకయంతీ కరుణార్ద్ర-దృష్ట్యా.
అపూర్వకారుణ్యకలాం వహంతీ సా హంతు మంతూన్ జననీ హసంతీ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

20.1K
1.2K

Comments Telugu

iffhb
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ధన్యవాదాలు స్వామి -Keepudi Umadevi

సూపర్ వెబ్‌సైట్ 🌈 -రెడ్డిగూడెం బాలరాజు

వేదధారలో చేరడం ఒక వరంగా ఉంది. నా జీవితం మరింత పాజిటివ్ మరియు సంతృప్తంగా ఉంది. -Kavitha

వేదధార ద్వారా నాకు వచ్చిన పాజిటివిటీ మరియు ఎదుగుదల కోసం కృతజ్ఞతలు. 🙏🏻 -Vinutha Reddy

వేదధార వలన నా జీవితంలో చాలా మార్పు మరియు పాజిటివిటీ వచ్చింది. హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు! 🙏🏻 -Bhaskara Krishna

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |