పార్వతీ ప్రణతి స్తోత్రం

భువనకేలికలారసికే శివే
ఝటితి ఝంఝణఝంకృతనూపూరే.
ధ్వనిమయం భవబీజమనశ్వరం
జగదిదం తవ శబ్దమయం వపుః.
వివిధచిత్రవిచిత్రితమద్భుతం
సదసదాత్మకమస్తి చిదాత్మకం.
భవతి బోధమయం భజతాం హృది
శివ శివేతి శివేతి వచోఽనిశం.
జనని మంజులమంగలమందిరం
జగదిదం జగదంబ తవేప్సితం.
శివశివాత్మకతత్త్వమిదం పరం
హ్యహమహో ను నతోఽస్మి నతోఽస్మ్యహం.
స్తుతిమహో కిల కిం తవ కుర్మహే
సురగురోరపి వాక్పటుతా కుతః.
ఇతి విచార్య పరే పరమేశ్వరి
హ్యహమహో ను నతోఽస్మి నతోఽస్మ్యహం.
చితి చమత్కృతిచింతనమస్తు మే
నిజపరం భవభేదనికృంతనం.
ప్రతిపలం శివశక్తిమయం శివే
హ్యహమహో ను నతోఽస్మి నతోఽస్మ్యహం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |