త్రిపుర సుందరీ అష్టక స్తోత్రం

కదంబవనచారిణీం మునికదంబకాదంబినీం
నితంబజితభూధరాం సురనితంబినీసేవితాం।
నవాంబురుహలోచనామభినవాంబుదశ్యామలాం
త్రిలోచనకుటుంబినీం త్రిపురసుందరీమాశ్రయే।
కదంబవనవాసినీం కనకవల్లకీధారిణీం
మహార్హమణిహారిణీం ముఖసముల్లసద్వారుణీం।
దయావిభవకారిణీం విశదరోచనాచారిణీం
త్రిలోచనకుటుంబినీం త్రిపురసుందరీమాశ్రయే।
కదంబవనశాలయా కుచభరోల్లసన్మాలయా
కుచోపమితశైలయా గురుకృపలసద్వేలయా।
మదారుణకపోలయా మధురగీతవాచాలయా
కయాపి ఘనలీలయా కవచితా వయం లీలయా।
కదంబవనమధ్యగాం కనకమండలోపస్థితాం
షడంబురువాసినీం సతతసిద్ధసౌదామినీం।
విడంబితజపారుచిం వికచచంద్రచూడామణిం
త్రిలోచనకుటుంబినీం త్రిపురసుందరీమాశ్రయే।
కుచాంచితవిపంచికాం కుటిలకుంతలాలంకృతాం
కుశేశయనివాసినీం కుటిలచిత్తవిద్వేషిణీం।
మదారుణవిలోచనాం మనసిజారిసమ్మోహినీం
మతంగమునికన్యకాం మధురభాషిణీమాశ్రయే।
స్మరేత్ప్రథమపుష్పిణీం రుధిరబిందునీలాంబరాం
గృహీతమధుపాత్రికాం మదవిఘూర్ణనేత్రాంచలాం।
ఘనస్తనభరోన్నతాం గలితచూలికాం శ్యామలాం
త్రిలోచనకుటుంబినీం త్రిపురసుందరీమాశ్రయే।
సకుంకుమవిలేపనామలికచుంబికస్తూరికాం
సమందహసితేక్షణాం సశరచాపపాశాంకుశాం।
అశేషజనమోహినీమరుణమాల్యభూషాంబరాం
జపాకుసురభాసురాం జపవిధౌ స్మరామ్యంబికాం।
పురందరపురంధ్రికాం చికురబంధసైరంధ్రికాం
పితామహపతివ్రతాపటుపటీరచర్చారతాం।
ముకుందరమణీమణీలసదలంక్రియాకారిణీం
భజామి భువనంబికాం సురవధూటికాచేటికాం।

 

 

Click below to listen to Tripura Sundari Ashtakam 

 

Tripura Sundari Ashtakam

 

 

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |