అన్నపూర్ణా స్తుతి

అన్నదాత్రీం దయార్ద్రాగ్రనేత్రాం సురాం
లోకసంరక్షిణీం మాతరం త్మాముమాం.
అబ్జభూషాన్వితామాత్మసమ్మోహనాం
దేవికామక్షయామన్నపూర్ణాం భజే.
ఆత్మవిద్యారతాం నృత్తగీతప్రియా-
మీశ్వరప్రాణదాముత్తరాఖ్యాం విభాం.
అంబికాం దేవవంద్యాముమాం సర్వదాం
దేవికామక్షయామన్నపూర్ణాం భజే.
మేఘనాదాం కలాజ్ఞాం సునేత్రాం శుభాం
కామదోగ్ధ్రీం కలాం కాలికాం కోమలాం.
సర్వవర్ణాత్మికాం మందవక్త్రస్మితాం
దేవికామక్షయామన్నపూర్ణాం భజే.
భక్తకల్పద్రుమాం విశ్వజిత్సోదరీం
కామదాం కర్మలగ్నాం నిమేషాం ముదా.
గౌరవర్ణాం తనుం దేవవర్త్మాలయాం
దేవికామక్షయామన్నపూర్ణాం భజే.
సర్వగీర్వాణకాంతాం సదానందదాం
సచ్చిదానందరూపాం జయశ్రీప్రదాం.
ఘోరవిద్యావితానాం కిరీటోజ్జ్వలాం
దేవికామక్షయామన్నపూర్ణాం భజే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

16.1K

Comments

xqmse
Love this platform -Megha Mani

Phenomenal! 🙏🙏🙏🙏 -User_se91xo

Extraordinary! -User_se921z

Truly grateful for your dedication to preserving our spiritual heritage😇 -Parul Gupta

Incredible! ✨🌟 -Mahesh Krishnan

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |