ದುರ್ಗಾ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ

ಭಗವತಿ ಭಗವತ್ಪದಪಂಕಜಂ ಭ್ರಮರಭೂತಸುರಾಸುರಸೇವಿತಂ .
ಸುಜನಮಾನಸಹಂಸಪರಿಸ್ತುತಂ ಕಮಲಯಾಽಮಲಯಾ ನಿಭೃತಂ ಭಜೇ ..

ತೇ ಉಭೇ ಅಭಿವಂದೇಽಹಂ ವಿಘ್ನೇಶಕುಲದೈವತೇ .
ನರನಾಗಾನನಸ್ತ್ವೇಕೋ ನರಸಿಂಹ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ..

ಹರಿಗುರುಪದಪದ್ಮಂ ಶುದ್ಧಪದ್ಮೇಽನುರಾಗಾದ್-
ವಿಗತಪರಮಭಾಗೇ ಸನ್ನಿಧಾಯಾದರೇಣ .
ತದನುಚರಿ ಕರೋಮಿ ಪ್ರೀತಯೇ ಭಕ್ತಿಭಾಜಾಂ
ಭಗವತಿ ಪದಪದ್ಮೇ ಪದ್ಯಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಂ ತೇ ..

ಕೇನೈತೇ ರಚಿತಾಃ ಕುತೋ ನ ನಿಹಿತಾಃ ಶುಂಭಾದಯೋ ದುರ್ಮದಾಃ
ಕೇನೈತೇ ತವ ಪಾಲಿತಾ ಇತಿ ಹಿ ತತ್ ಪ್ರಶ್ನೇ ಕಿಮಾಚಕ್ಷ್ಮಹೇ .
ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾ ಅಪಿ ಶಂಕಿತಾಃ ಸ್ವವಿಷಯೇ ಯಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಸಾದಾವಧಿ
ಪ್ರೀತಾ ಸಾ ಮಹಿಷಾಸುರಪ್ರಮಥಿನೀ ಚ್ಛಿಂದ್ಯಾದವದ್ಯಾನಿ ಮೇ ..

ಪಾತು ಶ್ರೀಸ್ತು ಚತುರ್ಭುಜಾ ಕಿಮು ಚತುರ್ಬಾಹೋರ್ಮಹೌಜಾನ್ಭುಜಾನ್
ಧತ್ತೇಽಷ್ಟಾದಶಧಾ ಹಿ ಕಾರಣಗುಣಾಃ ಕಾರ್ಯೇ ಗುಣಾರಂಭಕಾಃ .
ಸತ್ಯಂ ದಿಕ್ಪತಿದಂತಿಸಂಖ್ಯಭುಜಭೃಚ್ಛಂಭುಃ ಸ್ವಯ್ಮ್ಭೂಃ ಸ್ವಯಂ
ಧಾಮೈಕಪ್ರತಿಪತ್ತಯೇ ಕಿಮಥವಾ ಪಾತುಂ ದಶಾಷ್ಟೌ ದಿಶಃ ..

ಪ್ರೀತ್ಯಾಽಷ್ಟಾದಶಸಂಮಿತೇಷು ಯುಗಪದ್ದ್ವೀಪೇಷು ದಾತುಂ ವರಾನ್
ತ್ರಾತುಂ ವಾ ಭಯತೋ ಬಿಭರ್ಷಿ ಭಗವತ್ಯಷ್ಟಾದಶೈತಾನ್ ಭುಜಾನ್ .
ಯದ್ವಾಽಷ್ಟಾದಶಧಾ ಭುಜಾಂಸ್ತು ಬಿಭೃತಃ ಕಾಲೀ ಸರಸ್ವತ್ಯುಭೇ
ಮೀಲಿತ್ವೈಕಮಿಹಾನಯೋಃ ಪ್ರಥಯಿತುಂ ಸಾ ತ್ವಂ ರಮೇ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ..

ಸ್ತುತಿಮಿತಸ್ತಿಮಿತಃ ಸುಸಮಾಧಿನಾ ನಿಯಮತೋಽಯಮತೋಽನುದಿನಂ ಪಠೇತ್ .
ಪರಮಯಾ ರಮಯಾಪಿ ನಿಷೇವ್ಯತೇ ಪರಿಜನೋಽರಿಜನೋಽಪಿ ಚ ತಂ ಭಜೇತ್ ..

ರಮಯತಿ ಕಿಲ ಕರ್ಷಸ್ತೇಷು ಚಿತ್ತಂ ನರಾಣಾಮವರಜವರಯಸ್ಮಾದ್ರಾಮಕೃಷ್ಣಃ ಕವೀನಾಂ .
ಅಕೃತಸುಕೃತಿಗಮ್ಯಂ ರಮ್ಯಪದ್ಯೈಕಹರ್ಮ್ಯಂ ಸ್ತವನಮವನಹೇತುಂ ಪ್ರೀತಯೇ ವಿಶ್ವಮಾತುಃ ..

ಇಂದುರಮ್ಯೋ ಮುಹುರ್ಬಿಂದುರಮ್ಯೋ ಮುಹುರ್ಬಿಂದುರಮ್ಯೋ ಯತಃ ಸಾಽನವದ್ಯಂ ಸ್ಮೃತಃ .
ಶ್ರೀಪತೇಃ ಸೂನೂನಾ ಕಾರಿತೋ ಯೋಽಧುನಾ ವಿಶ್ವಮಾತುಃ ಪದೇ ಪದ್ಯಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಃ ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

78.3K

Comments Kannada

4thr7
ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಂದದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ -ಇಂದಿರಾ ಭಟ್

ಅದ್ಭುತವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ❤️ -ಲೋಹಿತ್

ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವೆನಿಸಿರುವುದು 😇 -ರವಿ ಶಂಕರ್

ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿ -ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್

ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ಜಯಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |