தண்டபானி ஸ்தோத்திரம்

சண்டபாபஹர- பாதஸேவனம் கண்டஶோபிவர- குண்டலத்வயம்.
தண்டிதாகில- ஸுராரிமண்டலம் தண்டபாணிமநிஶம் விபாவயே.
காலகாலதனுஜம் க்ருபாலயம் பாலசந்த்ரவிலஸஜ்-ஜடாதரம்.
சேலதூதஶிஶு- வாஸரேஶ்வரம் தண்டபாணிமநிஶம் விபாவயே.
தாரகேஶ- ஸத்ருஶானனோஜ்ஜ்வலம் தாரகாரிமகிலார்ததம் ஜவாத்.
தாரகம் நிரவதேர்பவாம்புதேர்தண்ட- பாணிமநிஶம் விபாவயே.
தாபஹாரிநிஜ- பாதஸம்ஸ்துதிம் கோபகாமமுக- வைரிவாரகம்.
ப்ராபகம் நிஜபதஸ்ய ஸத்வரம் தண்டபாணிமநிஶம் விபாவயே.
காமனீயகவி- நிர்ஜிதாங்கஜம் ராமலக்ஷ்மண- கராம்புஜார்சிதம்.
கோமலாங்கமதி- ஸுந்தராக்ருதிம் தண்டபாணிமநிஶம் விபாவயே.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

61.1K
1.1K

Comments

dqjbw
Outstanding! 🌟🏆👏 -User_se91rp

Good Spiritual Service -Rajaram.D

My day starts with Vedadhara🌺🌺 -Priyansh Rai

Impressive! 😲🌟👏 -Anjali Iyer

this website is a bridge to our present and futur generations toour glorious past...superly impressed -Geetha Raghavan

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |