தண்டபானி ஸ்தோத்திரம்

சண்டபாபஹர- பாதஸேவனம் கண்டஶோபிவர- குண்டலத்வயம்.
தண்டிதாகில- ஸுராரிமண்டலம் தண்டபாணிமநிஶம் விபாவயே.
காலகாலதனுஜம் க்ருபாலயம் பாலசந்த்ரவிலஸஜ்-ஜடாதரம்.
சேலதூதஶிஶு- வாஸரேஶ்வரம் தண்டபாணிமநிஶம் விபாவயே.
தாரகேஶ- ஸத்ருஶானனோஜ்ஜ்வலம் தாரகாரிமகிலார்ததம் ஜவாத்.
தாரகம் நிரவதேர்பவாம்புதேர்தண்ட- பாணிமநிஶம் விபாவயே.
தாபஹாரிநிஜ- பாதஸம்ஸ்துதிம் கோபகாமமுக- வைரிவாரகம்.
ப்ராபகம் நிஜபதஸ்ய ஸத்வரம் தண்டபாணிமநிஶம் விபாவயே.
காமனீயகவி- நிர்ஜிதாங்கஜம் ராமலக்ஷ்மண- கராம்புஜார்சிதம்.
கோமலாங்கமதி- ஸுந்தராக்ருதிம் தண்டபாணிமநிஶம் விபாவயே.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

சிவ பஞ்சரத்ன ஸ்தோத்திரம்

சிவ பஞ்சரத்ன ஸ்தோத்திரம்

மத்தஸிந்துரமஸ்தகோபரி ந்ருத்யமானபதாம்புஜம் பக்தசிந்திதஸித்தி- தானவிசக்ஷணம் கமலேக்ஷணம். புக்திமுக்திபலப்ரதம் பவபத்மஜா(அ)ச்யுதபூஜிதம் க்ருத்திவாஸஸமாஶ்ரயே மம ஸர்வஸித்திதமீஶ்வரம். வித்ததப்ரியமர்சிதம் க்ருதக்ருச்ச்ரதீவ்ரதபஶ்சரை- ர்முக்திகாமிபிராஶ்ரிதை- ர்முனிபி

Click here to know more..

அர்தநாரீஸ்வர ஸ்தோத்திரம்

அர்தநாரீஸ்வர ஸ்தோத்திரம்

ம்பேயகௌரார்தஶரீரகாயை கர்பூரகௌரார்தஶரீரகாய। தம்மல்லிகாயை ச ஜடாதராய நம꞉ ஶிவாயை ச நம꞉ ஶிவாய। கஸ்தூரிகாகுங்குமசர்சிதாயை சிதாரஜ꞉புஞ்ஜவிசர்சிதாய। க்ருதஸ்மராயை விக்ருதஸ்மராய நம꞉ ஶிவாயை ச நம꞉ ஶிவாய।

Click here to know more..

இலக்குகளை அடைய மற்றும் சாதனைகள் செய்ய சக்தி கேட்டு ப்ரார்த்தனை

இலக்குகளை அடைய மற்றும் சாதனைகள் செய்ய சக்தி கேட்டு ப்ரார்த்தனை

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |