ഭാഗ്യ വിധായക രാമ സ്തോത്രം

ദേവോത്തമേശ്വര വരാഭയചാപഹസ്ത
കല്യാണരാമ കരുണാമയ ദിവ്യകീർതേ.
സീതാപതേ ജനകനായക പുണ്യമൂർതേ
ഹേ രാമ തേ കരയുഗം വിദധാതു ഭാഗ്യം.
ഭോ ലക്ഷ്മണാഗ്രജ മഹാമനസാഽപി യുക്ത
യോഗീന്ദ്രവൃന്ദ- മഹിതേശ്വര ധന്യ ദേവ.
വൈവസ്വതേ ശുഭകുലേ സമുദീയമാന
ഹേ രാമ തേ കരയുഗം വിദധാതു ഭാഗ്യം.
ദീനാത്മബന്ധു- പുരുഷൈക സമുദ്രബന്ധ
രമ്യേന്ദ്രിയേന്ദ്ര രമണീയവികാസികാന്തേ.
ബ്രഹ്മാദിസേവിതപദാഗ്ര സുപദ്മനാഭ
ഹേ രാമ തേ കരയുഗം വിദധാതു ഭാഗ്യം.
ഭോ നിർവികാര സുമുഖേശ ദയാർദ്രനേത്ര
സന്നാമകീർതനകലാമയ ഭക്തിഗമ്യ.
ഭോ ദാനവേന്ദ്രഹരണ പ്രമുഖപ്രഭാവ
ഹേ രാമ തേ കരയുഗം വിദധാതു ഭാഗ്യം.
ഹേ രാമചന്ദ്ര മധുസൂദന പൂർണരൂപ
ഹേ രാമഭദ്ര ഗരുഡധ്വജ ഭക്തിവശ്യ.
ഹേ രാമമൂർതിഭഗവൻ നിഖിലപ്രദാന
ഹേ രാമ തേ കരയുഗം വിദധാതു ഭാഗ്യം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |