தோடகாஷ்டகம்

தோடகாஷ்டகம்

விதிதாகிலஶாஸ்த்ரஸுதாஜலதே
மஹிதோபநிஷத்கதிதார்தநிதே।
ஹ்ருதயே கலயே விமலம் சரணம்
பவ ஶங்கரதேஶிக மே ஶரணம்।
கருணாவருணாலய பாலய மாம்
பவஸாகரது꞉கவிதூனஹ்ருதம்।
ரசயாகிலதர்ஶனதத்த்வவிதம்
பவ ஶங்கரதேஶிக மே ஶரணம்।
பவதா ஜனதா ஸுஹிதா பவிதா
நிஜபோதவிசாரணசாருமதே।
கலயேஶ்வரஜீவவிவேகவிதம்
பவ ஶங்கரதேஶிக மே ஶரணம்।
பவ ஏவ பவானிதி மே நிதராம்
ஸமஜாயத சேதஸி கௌதுகிதா।
மம வாரய மோஹமஹாஜலதிம்
பவ ஶங்கரதேஶிக மே ஶரணம்।
ஸுக்ருதே(அ)திக்ருதே பஹுதா பவதோ
பவிதா ஸமதர்ஶனலாலஸதா।
அதிதீனமிமம் பரிபாலய மாம்
பவ ஶங்கரதேஶிக மே ஶரணம்।
ஜகதீமவிதும் கலிதாக்ருதயோ
விசரந்தி மஹாமஹஸஶ்சலத꞉।
அஹிமாம்ஶுரிவாத்ர விபாஸி குரோ
பவ ஶங்கரதேஶிக மே ஶரணம்।
குருபுங்கவ புங்கவகேதன தே
ஸமதாமயதன்னஹி கோ(அ)பி ஸுதீ꞉।
ஶரணாகதவத்ஸல தத்த்வநிதே
பவ ஶங்கரதேஶிக மே ஶரணம்।
விதிதா ந மயா விஶதைககலா
ந ச கிஞ்சன காஞ்சநமஸ்தி குரோ ।
த்ருதமேவ விதேஹி க்ருபாம் ஸஹஜாம்
பவ ஶங்கரதேஶிக மே ஶரணம்।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |