హనుమాన్ యంత్రోద్ధారక స్తోత్రం

యంత్రోద్ధారకనామకో రఘుపతేరాజ్ఞాం గృహీత్వార్ణవం
తీర్త్వాశోకవనే స్థితాం స్వజననీం సీతాం నిశామ్యాశుగః .
కృత్వా సంవిదమంగులీయకమిదం దత్వా శిరోభూషణం
సంగృహ్యార్ణవముత్పపాత హనూమాన్ కుర్యాత్ సదా మంగలం ..

ప్రాప్తస్తం సదుదారకీర్తిరనిలః శ్రీరామపాదాంబుజం
నత్వా కీశపతిర్జగాద పురతః సంస్థాప్య చూడామణిం .
విజ్ఞాప్యార్ణవలంఘనాదిశుభకృన్నానావిధం భూతిదం
యంత్రోద్ధారకనామమారుతిరయం కుర్యాత్ సదా మంగలం ..

ధర్మాధర్మవిచక్షణః సురతరుర్భక్తేష్టసందోహనే
దుష్టారాతికరీంద్రకుంభదలనే పంచాననః పాండుజః .
ద్రౌపద్యై ప్రదదౌ కుబేరవనజం సౌగంధిపుష్పం ముదా
యంత్రోద్ధారకనామమారుతిరయం కుర్యాత్ సదా మంగలం ..

యః కిర్మీరహిడింబకీచకబకాన్ ప్రఖ్యాతరక్షోజనాన్
సంహృత్య ప్రయయౌ సుయోధనమహన్ దుఃశాసనాదీన్ రణే .
భిత్వా తద్ధృదయం స ఘోరగదయా సన్మంగలం దత్తవాన్
యంత్రోద్ధారకనామమారుతిరయం కుర్యాత్ సదా మంగలం ..

యో భూమౌ మహదాజ్ఞయా నిజపతేర్జాతో జగజ్జీవనే
వేదవ్యాసపదాంబుజైకనిరతః శ్రీమధ్యగేహాలయే .
సంప్రాప్తే సమయే త్వభూత్ స చ గురుః కర్మందిచూడామణిః
యంత్రోద్ధారకనామమారుతిరయం కుర్యాత్ సదా మంగలం ..

మిథ్యావాదకుభాష్యఖండనపటుర్మధ్వాభిధో మారుతిః
సద్భాష్యామృతమాదరాన్మునిగణైః పేపీయమానం ముదా .
స్పృష్ట్వా యః సతతం సురోత్తమగణాన్ సంపాత్యయం సర్వదా
యంత్రోద్ధారకనామమారుతిరయం కుర్యాత్ సదా మంగలం ..

పాకార్కార్కసమానసాంద్రపరమాసాకీర్కకాకారిభి-
ర్విద్యాసార్కజవానరేరితరుణా పీతార్కచక్రః పురా .
కంకార్కానుచరార్కతప్తజరయా తప్తాంకజాతాన్వితో
యంత్రోద్ధారకనామమారుతిరయం కుర్యాత్ సదా మంగలం ..

శ్రీమద్వ్యాసమునీంద్రవంద్యచరణః శ్రేష్ఠార్థసంపూరణః
సర్వాఘౌఘనివారణః ప్రవిలసన్ముద్రాదిసంభూషణః .
సుగ్రీవాదికపీంద్రముఖ్యశరణః కల్యాణపూర్ణః సదా
యంత్రోద్ధారకనామమారుతిరయం కుర్యాత్ సదా మంగలం ..

యంత్రోద్ధారకమంగలాష్టకమిదం సర్వేష్టసందాయకం
దుస్తాపత్రయవారకం ద్విజగణైః సంగృహ్యమాణం ముదా .
భక్తాగ్రేసరభీమసేనరచితం భక్త్యా సదా యః పఠేత్
శ్రీమద్వాయుసుతప్రసాదమతులం ప్రాప్నోత్యసౌ మానవః ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

51.2K
4.9K

Comments Telugu

dfszw
Vedadhara చాలా బాగుంది❤️💯 -Akshaya Yeraguntla

చాలా బాగున్న వెబ్‌సైట్ 😊 -కలిమేళ్ల కృష్ణ

చాలా ఉపయోగకరమైన వెబ్‌సైట్ 😊 -మద్దులపల్లి రమేష్

శ్రేష్ఠమైన వెబ్‌సైట్ -రాహుల్

ఇంప్రెస్ చేసే వెబ్‌సైట్ -సాయిరాం

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |